Logo
Spausdinti šį puslapį

Krikš­čio­ny­bės nie­kin­to­jas iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį

„Ši­la­lės ar­to­jo“ skai­ty­to­jai tu­rė­tų at­si­min­ti prieš ke­le­tą me­tų ki­lu­sį skan­da­lą, kai ant Lau­ku­vos se­niū­ni­jo­je stūk­san­čio Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio bu­vo ras­tas lyg nu­kirs­tas, lyg nu­vers­tas kry­žius. Švent­va­giš­­kas nu­si­kal­ti­mas kri­to ant pa­lan­giš­kio ver­sli­nin­ko Vai­do Žel­vio pe­čių, ku­rį iš­­da­vė internete pub­li­kuo­tos kry­žiaus grio­vi­mą vaiz­duo­jan­čios nuo­t­rau­kos. Prieš pat Ve­ly­kas šio­je is­to­ri­jo­je pa­ga­liau su­dė­lio­ti vi­si taš­kai. Ko­vo 23 d. vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mas pri­pa­ži­no vy­riš­kį kal­tu dėl re­li­gi­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mo. Ta­čiau įro­dy­mų dėl kry­žiaus iš­nie­ki­ni­mo pri­trū­ko.

Iš­da­vė „Fa­ce­bo­ok‘as“

Ši­la­lės ra­jo­no apy­lin­kės tei­s­­me pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je pa­lan­giš­kis V.Žel­vys kal­ti­na­mas vie­šu ty­čio­ji­mu­si iš krikš­čio­nių, šios re­li­gi­jos nie­ki­ni­mu, ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mu. Įta­ri­mai vy­rui kri­to ne vien dėl in­ci­den­to Bur­biš­kiuo­se, bet ir dėl ga­ly­bės vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­skleis­tų ko­men­ta­rų, fo­to­nuot­rau­kų bei ra­di­ka­lių pa­si­sa­ky­mų.

Ši is­to­ri­ja ir ga­na ne­ma­žas samb­rūz­dis vi­suo­me­nė­je pra­si­dė­jo dar 2012 me­tais, kuo­met so­cia­li­nia­me tin­klala­py­je „Fa­ce­bo­ok“ bu­vo pa­ste­bė­tos šo­ki­ruo­jan­čio tu­ri­nio V.Žel­vio pub­li­kuo­tos nuo­trau­kos su ko­men­ta­rais. Lais­vu nuo bet ko­kio ti­kė­ji­mo pri­sista­tan­tis vy­ras krikš­čio­ny­bę va­di­no zom­bių ir vam­py­rų re­li­gi­ja, ka­ta­li­kus – ka­ni­ba­lais, dva­si­nin­kus – pe­do­fi­lais, ho­mo­sek­su­a­lais, sa­ta­nis­tais ir svai­dė­si ki­to­kiais pa­si­sa­ky­mais bei nuo­trau­ko­mis, žei­džian­čio­mis ti­kin­čiuo­sius.

Pa­vyz­džiui, po vie­na iš sa­vo įkel­tų fo­to­gra­fi­jų, vaiz­duo­jan­čių kry­žių, V.Žel­vys ra­šė: „Kaip Jums tai pa­tin­ka. Zom­bių ir vam­py­rų re­li­gi­ja“! Po ki­ta, ku­rio­je matyti prie kru­vi­no mo­ters la­vo­no sto­vin­tys vys­ku­pai, rė­žė: „Ka­ni­ba­lai ka­ta­li­kai – ėda die­vo kū­ną ir ge­ria die­vo krau­ją“. Ir tai – dar tik­rai ne vi­sa V.Žel­vio „iš­min­tis“. Jam iš­kel­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je do­mi­nuo­ja ir dau­giau ra­di­ka­lių vaiz­dų bei nuo­mo­nių. V.Žel­vys da­li­jo­si nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se vaiz­duo­ja­mos nu­kry­žia­vi­mo sce­nos, dva­si­nin­kai, mo­te­ris, vie­no­je ran­ko­je lai­kan­ti kir­vį, ki­to­je – kru­vi­ną kiau­lės gal­vą bei pa­na­šiai. To­kio tu­ri­nio fo­to­gra­fi­jas pa­ly­dė­da­vo kan­dūs, įžei­dūs, sar­kas­tiš­ki ko­men­ta­rai. Šo­ki­ruo­jan­čius vaiz­dus, tarp jų – ir fo­to­mon­ta­žą su ker­ta­mu kry­žiu­mi - pa­ste­bė­ju­si Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą.

Kryžius nu­vir­to pats?

Ši­la­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me prieš po­sė­dį pa­kal­bin­tas V.Žel­vys prisiekinėjo jo­kio kry­žiaus Bur­biš­kių pi­lia­kal­ny­je ne­kir­tęs ir ne­ver­tęs. Esą nuo­trau­kas su vy­ru, pa­na­šiu į jį, su­mon­tuo­ti ir į jo „Fa­ce­­bo­ok“ pa­sky­rą ga­lė­jo įkel­ti bet kas. O kry­žius, anot pa­lan­giš­kio, ne­at­lai­kęs vė­jo, ne­va nu­vir­tęs pats.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, jog 2012-ai­siais gru­pe­lė en­tu­zias­tų, tarp ku­rių bu­vo ir V.Žel­vys, su­sior­ga­ni­za­vo eks­kur­si­ją po Že­mai­ti­jos pi­lia­kal­nius, švent­vie­tes. Ke­lio­nės me­tu lan­ky­ta­si ir Ši­la­lės ra­jo­ne. Ti­riant by­los ap­lin­ky­bes, pa­aiš­kė­jo, kad iš­vy­ko­je pa­lan­giš­kis ne kar­tą bu­vo at­si­sky­ręs nuo gru­pės, pra­ding­da­vo ke­lias­de­šim­čiai mi­nu­čių. Ma­ny­ta, jog bū­tent ta­da vy­riš­kis ir ga­lė­jo iš­nie­kin­ti ant Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio sto­vė­ju­sį krikš­čio­ny­bės sim­bo­lį. Ta­čiau by­lai pa­sie­kus teis­mą, po­sė­dy­je liu­dy­to­jai ti­ki­no, kad nie­ko pa­na­šaus ne­bu­vę: esą ne­pa­si­ges­ta nei ben­dra­žy­gio, nei ke­lio­nė­je tu­rė­to kir­vio.

Ne­su­rin­kus ob­jek­ty­vių įro­dy­mų dėl V.Žel­vio kal­tės, jis dėl šio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo bu­vo iš­tei­sin­tas. Ši­la­lės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Os­val­das Brie­dis V.Žel­vį pri­pa­ži­no kal­tu tik dėl jo iš­si­reiš­ki­mų vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ir už ty­čio­ji­mą­si iš krikš­čio­nių ben­druo­me­nės, jos ver­ty­bių, tra­di­ci­jų, re­li­gi­jos nie­ki­ni­mą pa­sky­rė 1506,4 eu­rų bau­dą.

Pa­skir­ta baus­mė – pa­kan­ka­mai švel­ni, nes dėl sis­te­min­go ir vie­šo ty­čio­ji­mo­si iš re­li­gi­jos, jos nie­ki­ni­mo, ne­apy­kan­tos ska­ti­ni­mo, kurs­ty­mo že­min­ti žmo­nių gru­pes dėl ti­kė­ji­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se yra nu­ma­ty­tas lais­vės at­ėmi­mas net iki 3 me­tų. Teis­mas, at­si­žvel­gęs į tai, kad V.Žel­vys dir­ba, nu­si­kal­to pir­mą kar­tą, re­a­lios lais­vės at­ėmi­mo baus­mės ne­sky­rė.

Pa­lan­giš­kis sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ži­no. Jis aiš­ki­no, jog to­kią in­for­ma­ci­ją skel­bęs švie­tė­jiš­kais tiks­lais, siek­da­mas at­skleis­ti ir tei­gia­mas, ir nei­gia­mas re­li­gi­jų pu­ses.

Ši­la­lės apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Bi­ru­tė PALIAKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 05 balandžio 2016 09:28
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos