„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mokyti(s) su parama lengviau

Informacinės visuomenės ir technologijų amžiuje ži­nių bei įgūdžių, įgytų mokykloje ar universitete, vi­sam gyvenimui nepakanka. Norint prisitaikyti, išlikti kon­ku­rencingam besikeičiančiame pasaulyje, reikia nuolat to­bulėti. Svarbu kompleksinės žinios – ne tik teorija, bet ir praktika. 

Semtis žinių ir gerinti įgūdžius būtina visiems. Ūkininkams, miškininkams bei regionų gyventojams – irgi, nes žemės ūkio sektoriuje technologijos vystosi taip pat grei­tai, kaip ir visuose kituose. Ge­ra žinia yra ta, kad žemdirbiams skirtų parodomųjų ban­dymų rengimo (įrengimo ir vykdymo), seminarų, lauko die­nų bei kitokių informavimo renginių organizavimą remia Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas bei informavimo veikla“ veiklos sritis „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veik­lai“ (priemonė). 

Į ją pretenduoti kviečiamos mokslo bei studijų institucijos, profesinio mokymo įstaigos, kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą, bei informavimo renginių dalyviai – ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsi­imantys žemės, maisto ar miš­kų ūkio veikla, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų bei vidutinių įmonių darbuotojai, tradiciniai amatininkai. 

Skatinti konkurencingumą ir inovacijų diegimą

Mokymo įstaigos kviečiamos pretenduoti į paramą pagal prie­monę „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veik­lai“ bei organizuoti mokymus, kurie skatintų inovacijas žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose bei kaimo vietovėse, didintų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, 

skatintų inovacines ūkių technologijas bei tvarų miškų valdymą. Vis labiau aktualios tam­pa maisto tiekimo grandinės, todėl mokslo ir studijų įstaigoms, pretenduojančioms į prie­monę, siūloma rengti mokymus apie žemės ūkio produktų perdirbimą bei rinkodarą, gyvūnų gerovę bei rizikos valdymą žemės ūkio sektoriuje. 

Sveikintinos paskaitų temos, skatinančios socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse. Taip pat aktualios ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimo temos, studijos apie miškininkystės ekonominės vertės didinimą bei miško plotų plėtrą. 

Svarbu aplinkosauga ir tvarus vystymasis

Vis garsiau kalbant apie ap­linkosaugos problemas, paskaitose, kurias mokymo įstaigos ryžtųsi vesti pretenduodamos į paramą pagal priemonę „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veik­lai“, laukiamos biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo bei didinimo, dirvožemio erozijos prevencijos ir dirvožemio tvarkymo gerinimo, žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei amoniako kiekio mažinimo temos. Aktualios studijos apie ekosistemų atkūrimą, išsaugojimą ir gerinimą žemės ūkyje bei miškininkystės sektoriuje, efektyvų išteklių naudojimą ir perėjimą prie klimato kaitos neprisidedančių technologijų.

Siekiama, kad tokiuose mokymuose bei praktiniuose užsiėmimuose dalyvavę žemdirbiai, miškininkai ir kaimo gyventojai gebėtų ir norėtų savo profesinėje veikloje diegti bei kurti inovacijas, jiems rūpėtų aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra, klimato kaitos švelninimas. 

Svarbu paminėti, kad, atsižvel­giant į situaciją dėl pandemijos, mokymai gali būti organizuojami ne tik tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu, bet ir įvairiais nuotoliniais būdais.

Maksimali paramos suma – net 150 tūkstančių eurų

Užsiimti mokymų minėtomis temomis organizavimu verta, nes paramos suma vienam projek­tui gali siekti net 150 tūkst. Eur. Gera žinia ta, jog tinkamomis finansuoti gali būti 100 proc. projekto išlaidų. Tokiomis išlaidomis laikomi atsiskaitymai už mokymams reikalingus 

daiktus, paslaugas ar darbus, pa­vyzdžiui, patalpų, įrangos nuoma, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, atlygis už parodomojo bandymo darbus bei pan. 

Susidomėjusios parama ir pa­jėgios anksčiau aptartomis temomis mokymus vesti moky­mo organizacijos paraiškas prie­monei kviečiamos teikti Nacio­nalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regio­nams departamento teritoriniams paramos ad­ministravimo skyriams. Paraiš­kų laukiama iki spalio 30 d. Pareiškėjai jas turi pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paš­to kurjeriu arba registruotu paštu.

Daugiausiai šansų tradiciškai turi tie pareiškėjai, kurie surenka daugiausiai balų, o jie skiriami, atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį įgyvendinant panašius projektus, numato­mų suformuoti mokomųjų gru­pių skaičių, mokomų temų pa­rinkimą.