„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Verta investuoti į biologinę saugą

Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke Dariaus ŠYPALIO nuotr. Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke Dariaus ŠYPALIO nuotr.

Ūkinių gyvūnų augintojai vėl kviečiami teikti paraiškas ir gauti paramą ūkių biologinei saugai sustiprinti. Afrikinis kiaulių maras – užkrečiama virusinė naminių bei lau­kinių kiaulių ir šernų liga. Lietuvoje ji plinta gana spar­čiai. Nors žmonėms ši liga nepavojinga, bet, nesilai­kant saugumo reikalavimų, gresia pavojus, kad per mėsą, krau­ją, vidaus organus virusas išplis už ligos židinio ri­bų. 

Investuos į dezinfekavimo įrangą ir aptvarus

Šiuo metu jau vyksta antrasis paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ teikimo etapas. 

Antrajam etapui skirta 4,7 mln. eurų. Vienam projektui skiriama suma negalės viršyti 70 tūkst. Eur. Pirmajame buvo prašoma per 1,7 mln. Eur paramos. Priemonė finan­suojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėt­rai ir LR valstybės biudžeto. Daugiausiai paraiškų pateikė paukščius bei kiaules auginantys ūkininkai. Jas teikė ir mėsinių galvijų bei avių augintojai. Daugelis besikreipusiųjų už paramos lėšas ketino įsigyti dezinfekavimo įrangą, investuoti į aptvarus bei konteinerius, skirtus gaišenoms laikyti.

Kretingos rajone po pirmojo šaukimo, įvykusio pavasarį, šia parama pasinaudojo 4 ūkininkai – iš Barkelių, Tūbausių, Grūšlaukės bei Dauginčių kaimų. 

„Už skirtą 900 Eur paramą įsigijome segmentinę tvorą – galėsime aptverti didesnę da­lį teritorijos, kurioje laikome kiaules“, – sakė Dauginčiuose su vyru Rimvydu ūkininkaujanti Dalia Balsienė. Pasekę savo tėvų pavyzdžiu, kelerius metus gyvulius auginanti šeima laiko vieną veislinę ir 8 mėsines kiaules, taip pat 9 karves.  

„Lubos“ – didesnės, paraiškų skaičius – neribojamas

Rugpjūtį buvo pakoreguotos minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose padi­dintos paramos „lubos“ pa­reiš­kėjui bei susijusiems asmenims. Dabar didžiausia bend­ra gauta paramos suma negali viršyti 600 tūkst. Eur pagal šią priemonę, kartu sudėjus visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas. Antrasis kvietimas teikti paraiškas organizuojamas, nes per pirmąjį paraiškų priėmimo etapą nebuvo panaudotos visos skirtos lėšos.

Veiklos srities įgyvendinimo taisyklės papildytos nuostata, jog pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tuomet tinkamos finansuoti išlaidos ir sąlyginiai galvijai (SG) apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gy­vūnų laikymo vietoms bendrai, o pareiškėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi iš­laikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje.

Kas gali pretenduoti

Paramos gali prašyti ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą. O juridiniai asmenys savo vardu privalo būti įregistravę valdą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biologinę saugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gy­vūnai privalo būti suženk­linti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip šių metų liepos 31 d.

Svarbu tai, kad iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.

Kokios išlaidos finansuojamos

Pareiškėjai, gavę paramą ūkių biologinei saugai, gali už ją įsigyti bei įsirengti vidaus ir lauko aptvarus, įrengti ūkinių gyvūnų pakrovimo ir iškrovimo rampas ir (arba) aikšteles, uždarus praėjimo takus tarp pas­ta­tų, įsigyti dezinfekcinių purkš­tuvų, valymo, dezinfekcijos įran­­gos, plovimo-dezinfekavimo įren­­ginių bei transporto priemonių, pašarų terminio apdorojimo įran­gos.

Paramą gavę pareiškėjai galės įrengti, įsigyti konteinerius ir patalpas, skirtas laikyti gaišenoms, ar nuo graužikų, vabzdžių, paukščių bei kitų kenkėjų apsaugančią įrangą.

Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuoto­jais: buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo bei įrangos, darbo drabužių ir batų plovimo bei džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įren­gimo bei įrangos.

Atrankos kriterijai ir balai

Paraiškos vertinamos, sutei­kiant joms balus pagal tai, kaip atitinka taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus. Didžiausia galima balų suma – 100, o privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45.

Specializuotiems kiaulinin­kystės ūkiams suteikiami 25 balai, specializuotiems galvi­jininkystės arba paukštinin­kystės ūkiams – 15 balų. Svar­bu tai, jog, derinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Jeigu pareiškėjas laiko iki 20 SG (įskaitytinai), skiriami 35 balai, nuo daugiau kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) – 15 balų, daugiau kaip 200 SG – 10 balų.  

Kai pareiškėjo ūkinių gyvū­nų laikymo vieta yra vietovė­je, kurioje Europos Sąjungos sprendimu arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarny­bos direktoriaus įsakymu taikomos užkrečiamosios ligos pre­vencinės bei kontrolės priemo­nės laikomai gyvūnų rūšiai, su­teikiama 30 balų.

Papildomų balų galima gau­ti ir tokiu atveju, kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei būtų galima prašyti pagal minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisykles. 

Paraiškos priimamos Nacio­nalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administ­ravimo skyriuose.

Atnaujinta Antradienis, 13 spalio 2020 13:08