„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Vis daugiau ūkininkų suvokia bendros veiklos svarbą

Bendradarbiaudami smulkūs ūkiai gali įsigyti modernios technikos ir įgyja teisę naudotis ja lygiomis dalimis Ričardo PASILIAUSKO nuotr. Bendradarbiaudami smulkūs ūkiai gali įsigyti modernios technikos ir įgyja teisę naudotis ja lygiomis dalimis Ričardo PASILIAUSKO nuotr.

Europoje madingi smulkiųjų ūkininkų susivienijimai ak­tualūs tampa ir Lietuvoje, nes išvien dirbantiems ūki­ninkams lengviau konkuruoti su stambiaisiais žem­dir­biais, susivienijus atsiranda daugiau galimybių integruo­tis į rinką. Svarbiausia, kad, sutelkę jėgas, smulkūs že­mės ūkio subjektai gali pasiekti geresnių finansinių rezultatų.

Smulkūs ūkininkai, kurį laiką į bendradarbiavimą žiū­rėję nepatikliai, Lietuvoje jėgas vienija vis dažniau ir drą­siau. Priežastis – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių subjektų bendradarbiavimui“, pagal kurią smulkūs ūkininkai gali pretenduoti į solidžią paramą tarpusavio projektams vykdyti.

Dalijosi daugiau nei du milijonus

Į KPP lėšomis remiamą veik­los sritį „Parama smulkių sub­jektų bendradarbiavimui“ Lie­tuvos ūkininkai pretenduoja kasmet nuo 2016 m. Pir­mai­siais metais veiklos sri­tis ga­vo vos porą paraiškų, 2017 m. sulaukė jau 11 sub­jektų susidomėjimo, 2018 m. – 33, o 2019-aisiais gavo net 48 paraiškas. Per trejus me­tus pareiškėjams buvo išmokėta beveik 1 mln. 790 tūkst. eurų. 

Šiemet į paramą pagal veik­los sritį pareiškėjai pretenduoti galėjo spalio 5–lapkričio 4 d. Pastarąjį mėnesį paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikę ir bendradarbiauti sutarę mažiausiai du pareiškėjai buvo kviečiami dalintis apie 2,3 mln. Eur paramos lėšų. Vienam projektui įgyvendinti numatyta iki 90 tūkst. Eur parama. Už šias lėšas bendradarbiauti sutarusiems ir kaimo vietovėje veikiantiems smulkiesiems ūkininkams, smulkiesiems miško valdytojams, labai mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims siūlyta įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir naujos žemės ūkio įrangos, kroviniams vežti skirtų transporto priemonių, priekabų bei puspriekabių, naujos kompiuterinės ir programinės įrangos, naudoti paramos pinigus ūkio paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbams, investuoti lėšas į projekto įgyvendinimo vietos infrastruktūrą, naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką bei įrangą, dirvos paruošimo miško želdiniams ar žėliniams mechanizmus ir kt.

Įsigijo reikiamą techniką

Pernai paraiškų gauti finan­savimą pagal veiklos sritį „Pa­rama smulkių subjektų bendradarbiavimui“ daugiau­siai teikė bendradarbiauti sutarę smulkieji ūkininkai ir  kaimo turizmu užsi­imantys fiziniai asmenys. Tarp jų buvo ir Šventragio kaime (Marijampolės sav.) ūki­ninkaujantis Vigimantas Ka­za­kevičius. Gyvulininkystės ūkio šeimininkas sakė, jog veik­los sritimi „Parama smulkių sub­jektų bendradarbiavimui“ susidomėjo dar 2016-aisiais, kai tik ji buvo pradėta vykdyti. Pa­sak Vigimanto, pirmiausia jį sužavėjo paramos idėja skatinti smulkių ūkio subjektų bend­radarbiavimą, nes, anot V. Kazakevičiaus, nedideliems ūkininkams dirbant vieniems, sunkiau ne tik atlikti kasdienius ūkio darbus, bet ir atsinaujinti, modernizuoti infrast­ruktūrą. Pradėjęs domėtis parama labiau, V. Kazakevičius gerąja prasme nustebo, kad programos „Paramos smulkių 

subjektų bendradarbiavimui“ intensyvumas projekto bend­rosioms išlaidoms siekia 100 proc., projekto verslo planui įgyvendinti – 60 proc., o kai bendradarbiauti numato smulkieji ūkininkai, dirbantys gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose, – net 70 proc., ir ėmė austi mintį apie galimybę pasinaudoti parama. 

„Naudojama žemės ūkio technika bei įvairūs padargai buvo susidėvėję, seniai galvojau apie jų atnaujinimą, tačiau tam reikalingų investicijų vis neatlikdavo. Savo ūkį turi ir dukra. Naujos technikos bei įrangos jos vystomai veiklai taip pat reikėjo. Pagalvojau, kodėl nesutelkus jėgų ir nepabandžius gauti paramą technikai, kuri būtų vertinga abiems ūkiams. Idėją pristačiau sūnui, jis padėjo parengti paraišką. Netrukus sužinojome, kad projektas įvertintas teigiamai. Gavę paramą, įsigijome šienainio ritinių presą-vyniotuvą, šieno grėblį. Technika tarpusavyje pasidalijame ir skoliname, nes vienas kitu pasitikime.

Parama tikrai labai vertinga, ir jei tik yra galimybė ar noras bandyti ja pasinaudoti, labai skatinu tai daryti. Aišku, svarbiausia rasti patikimą partnerį, nes su juo reikės dirbti ne vienus metus. Jeigu tai yra giminaičiai ar šeimos nariai, manau, problemų negali ir neturi kilti. Sutarti turbūt gali ir kaimynai ar seni kolegos. Juk ir taip dažnai dalijamės įvairiais padargais, įrankiais bei patirtimi“, – kalbėjo programą „Parama smulkių subjektų bendradarbiavimui“ sėkmingai įsisavinęs ūkininkas.

Daugiau partnerių – daugiau šansų

Dažnu atveju, o tai yra būtinybė, siekiant gauti paramą,  į programą „Parama smulkių subjektų bendradarbiavimui“ pretenduoja du ūkio subjektai, tačiau veiklos srities taisyklėse numatyta, jog bend­radarbiauti gali ir keli ūkio subjektai. Iš tiesų kuo daugiau projekto dalyvių rengia paraišką, tuo daugiau balų projektas gauna, o kuo daugiau balų, tuo daugiau šansų gauti paramą. Pavyzdžiui, jeigu bendradarbiauti sutaria 5 ir daugiau projekto dalyvių, jiems skiriama 30 balų, jei nuo 3 iki 4 dalyvių – 20 balų. 

Balai skiriami ir atsižvelgiant į pareiškėjų bei jų part­nerių ūkių ekonominį dydį. Jei ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis yra nuo 4000 Eur iki 4999 Eur, paraiškai skiriama 15 balų, nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – 10 balų. Smulkiųjų miškų valdytojams balai skiriami, atsižvelgiant į jų miško valdų dydžio vidurkį. Kai jis yra intervale nuo 1 iki 3 ha, galima gauti 15 balų, nuo 3 iki 7 ha – 10 balų. Labai mažos įmonės ar fiziniai asmenys vertinami pagal veiklos trukmę. Kai jos vidurkis yra daugiau nei 5 metai, bendradarbiauti sutarę pareiškėjai gali tikėtis 15 balų, kai vidurkis nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – 10 balų. 

Balai taip pat skiriami, atsižvelgiant į ūkių veiklos kryptį, pareiškėjų ambicijas padidinti ūkio ekonominius dydžius, išreikštas produkcijos standartine verte, planus padidinti įmonių pajamas. Pa­pildomi balai skiriami pareiškėjams, kurių projektai susiję su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla. 

Atnaujinta Penktadienis, 13 lapkričio 2020 08:11