„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Smulkiems ir vidutiniams ūkiams atiteko didžioji paramos dalis

Daugeliui ūkininkų parama tampa paspirtimi plėsti ir modernizuoti savo ūkį Flickr.com/Sylvia Sassen nuotr. Daugeliui ūkininkų parama tampa paspirtimi plėsti ir modernizuoti savo ūkį Flickr.com/Sylvia Sassen nuotr.

Šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas smulkiems šeimos ir vidutiniams ūkiams bei jauniesiems ūki­nin­kams paremti. Daugeliui tai tapo galimybe modernizuoti ar net išsaugoti savo ūkius.

Parama ūkį sustiprino 

Norintieji modernizuoti ūkius šiemet aktyviai naudo­ja­si Lie­tuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. progra­mos  priemo­nės „Inves­ticijos į materialų­jį turtą“ veiklos sritimi „Pa­ra­ma investicijoms į žemės ūkio valdas“. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) informuoja, kad iki spalio 1 d. paramos gavėjais patvirtinti 4865 pareiškėjai, kuriems numatyta skirti 375,8 mln. eurų paramos lėšų.

Šilalės rajone ūkininkaujan­tis Aivaras Tamošaitis sako, kad jo gyvulininkystės ūkis išaugo paramos dėka. Pa­tei­­kęs paraišką pagal veik­los sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, A. Ta­mo­šaitis savo ūkiui modernizuoti gavo beveik 138 tūkst. Eur. 

„Bankas tiek tikrai nebūtų skyręs, ūkio rodikliai tokios sumos tuo metu irgi nebūtų „pavežę“. Projektas pa­sibaigė, beliko vieneri įsipareigojimų metai. Nusipirkome du traktorius, grūdų džiovyklas  bei valomąsias, įvairių ūkio padargų. Darbus atliekame daug lengviau ir greičiau, o produkcijos su tais pačiais žmogiškaisiais ištekliais pagaminame kur kas daugiau“, – pasakoja ūkininkas ir priduria, jog parama privertė pasitempti, pasukti galvą bei numatyti strategiją. 

Beje, iki gruodžio 30 d. Na­cionalinėje mokėjimo agen­tūroje prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) prasideda ant­rasis paraiškų rinkimo etapas pagal veiklos sritį „Pa­ra­ma investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Pagal priemonės veiklos sri­tį remiama žemės ūkio pro­duktų gamyba, taip pat pre­kinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas bei tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas bei realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas bei iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Dėl paramos kreiptis gali pilnametystės sulaukę fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą. Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka bei realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba bei realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. 

Bitininkas: nauda – nenusakomai gera

Šiais metais išaugo finansavi­mas smulkiems ūkiams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. 

Pagal priemonės veiklos sritį birželį pateiktų paraiškų prioritetinėje eilėje atsidūrė 951 paraiška. Paraiškų rinkimo eta­pui skirtos paramos užteko finansuoti 728 projektus, surinkusius 65–90 prioriteti­nių balų. Net 117 pareiškėjų su­rinko vienodą 60 balų skaičių – paramos lė­šų jiems užteko tik iš dalies. Tačiau ūkininkai galės įgyvendinti savo planuojamus projektus, nes ŽŪM priėmė sprendimą skirti trūkstamas paramos lėšas. Papildomai smulkiųjų ūkininkų projektams skirta 169 967 Eur, iš viso projektus turės galimybę įgyvendinti 845 pareiškėjai.

Parama smulkiesiems ūkiams pasinaudojęs bitininkas Al­gir­das Šimanauskas sako, kad be jos vargu ar būtų pajėgęs išlaikyti savo bičių ūkį. 

„Kuo daugiau bičių šeimų, kuo pats esi vyresnis, tuo mažiau pajėgi suktis. O su ta įranga, kurią įsigijau už paramą (me­daus sukimo, vaško lydymo, žiedadulkių, bičių duone­lės džiovinimo technika), dirbti sekasi neapsakomai gerai. Visus darbus galiu atlikti pats, praktiškai be niekieno pagalbos“, – neslepia džiaugsmo bitininkas. 

A. Šimanauskas Radviliškio rajone, septyniose skirtingose vietose, laiko ir prižiūri 138 bičių šeimynas. Jo bitininkystės ūkio plėtrai buvo skirta maksimali 15 tūkst. Eur parama. 

Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba bei žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pareiškėjais gali būti ne jaunesni kaip 18 m. fiziniai asmenys, užsiimantys že­mės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) bei ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Rugpjūtį–rugsėjį buvo pri­imamos pienine galvijininkys­te užsiimančių ūkininkų paraiš­kos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Lėšų už­teks visoms privalomą atrankos balų skaičių surinkusioms paraiškoms finansuoti. 

Papildomas finansavimas – ir jauniesiems ūkininkams

ŽŪM papildomų lėšų skyrė ir jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paraiškas pagal Lie­tuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos prie­monės „Ūkio ir verslo plėt­ra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ šių metų birželio–liepos mėnesiais. 

Iš viso šią vasarą buvo pateiktos 549 paraiškos. Atlikus jų atrankos vertinimą, paaiš­kėjo, kad paraiškų teikimo laikotarpiui skirtų 16,86 mln. Eur užtenka finansuoti tik 75–50,5 atrankos balų surin­kusias paraiškas ir dalį 50 ba­lų gavusių paraiškų. ŽŪM nusprendė skirti trūkstamą lėšų sumą – 1,87 mln. Eur – visoms paraiškoms, surinku­sioms 50 atrankos balų. Tai reiškia, jog pinigų užteks finansuoti visas birželio–liepos mėn. pateiktas jaunų­jų ūkininkų paraiškas, surinkusias nustatytą privalomą atrankos balų skaičių.

Pagal priemonės veiklos sri­tį remiama žemės ūkio pro­duktų gamyba bei preki­nių žemės ūkio produktų (pa­gamintų (išaugintų) valdo­je) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pa­reiš­kėjais gali būti ūkininkai, ku­rie paramos paraiškos pateikimo metu yra ne vyresni kaip 40 m. ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. turi profesinį žemės ūkio srities arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, yra baigę Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo prog­ramą arba įsipareigoja įgyti įgūdžių bei kompetencijos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos.