„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pirmas regioninis logistikos centras – kaip flagmanas kitiems

Parduotuvėje „Rupūs miltai“, įkurtoje pasinaudojant KPP parama, klientų laukia lietuviški ekologiški produktai ŽŪKB „BIO LEUA“ archyvo nuotr. Parduotuvėje „Rupūs miltai“, įkurtoje pasinaudojant KPP parama, klientų laukia lietuviški ekologiški produktai ŽŪKB „BIO LEUA“ archyvo nuotr.

Žemės ūkio ministerija birželio pradžioje pasidalijo džiugia žinia apie pirmo Lietuvoje regioninio logistikos centro kūrimą. Tikimasi, kad, pramušus ledus, tokių centrų atsiras ir daugiau. O nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. iš norinčių vystyti smulkų ir vidutinį verslą, kurti vieną ar kelis rajonus apimančias trumpas tiekimo grandines arba steigti regioninius logistikos centrus priima­mos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Šiemet priemonės taisyklėse atsirado ir tam tikrų pakeitimų, susijusių su in­flia­cija šalyje bei kainų šuoliu.

Įsigaliojo pakeitimai

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos rei­ka­lų ir paramos politikos de­partamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Nomeda Pad­vais­kaitė pirmiausia pasidžiaugė Kauno rajone, Karmėlavoje, planuojamu įkurti regioniniu logistikos centru. 

„Vienam regioniniam logistikos centrui yra patvirtinta paraiška ir skirta parama“, – sakė pašnekovė.

Vyr. specialistė taip pat informavo, jog birželio 2 d. įver­tinus turėtą patirtį, buvo pa­keistos šios veiklos srities įgy­vendinimo taisyklės – padi­dintos sumos per visas tris pa­ramos schemas, atnaujinti (pa­didinti) fiksuotieji įkainiai interneto svetainei ir elektroninei parduotuvei kurti, padi­dinti projekto grandinės daly­vių užaugintos ir (arba) pagamintos produkcijos realizuojami kiekiai per metus bei atlikti kiti smulkūs patobuli­ni­mai.

20–30 proc. išaugo paramos sumos

Kaip vardijo N. Padvaiskaitė, labiausiai išaugs parama sta­tomų arba rekonstruojamų že­mės ūkio produkcijos re­gio­ninių logistikos centrų projektams – ji didėjo nuo 700 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų projektui, jei logistikos centras sta­tomas. Jeigu patalpos tokiam

centrui bus nuomojamos, mak­simali paramos suma vie­nam projektui, kaip ir iki šiol, sieks 700 tūkst. Eur.

Anot ŽŪM atstovės, 50 tūkst. Eur didesnė paramos suma teks kuriantiems vieno ar kelių rajonų vietos lygmens vystymo trumpą tiekimo grandinę, kai žemės ūkio produkcija tiekia­ma vaikų darželiams, mokykloms, ligoninėms, restoranams ir t. t. Maksimali parama vienam projektui įgyvendinti – 250 tūkst. Eur.

Parama kuriantiems smul­kaus ar vidutinio verslo vystymo trumpą tiekimo grandinę padidinta iki 150 tūkst. Eur. 

Pasiūlė šokoladinį medų

Pasinaudoję šia parama džiau­giasi ne tik smulkieji ūki­ninkai, bet ir įmonės bei kooperatinės bendrovės.

Štai bitininkai iš Rokiškio rajono, Juodupės miestelio, Ri­man­tas Petras ir Zita Rušė­nai, besisukantys bityne „De­vy­­­ni medūs“, kuriame dirba tik šeimos nariai, pasinaudoję šia parama, rinkai pradėjo tiek­ti neįprastus produktus: me­daus šokoladą su mėtomis, avie­tė­mis ir vyšniomis, saldainius, medaus skanėstus bei medaus šaukštelius – mėtos, citrinos ir kreminio medaus mišinius, įlietus į specialų užsandarintą šaukštelį. Visomis šiomis gė­ry­­bėmis bitininkai prekiauja savo interneto svetainėje „9 me­dūs“ bei džiaugiasi galintys pa­siū­lyti išrankiems klientams kaž­ką naujo ir neįprasto.

Iš pirmų rankų

Žemės ūkio kooperatinės bend­rovės „BIO LEUA“ direktorius Ni­kolajus Dubnikovas sakė, kad bendrovė taip pat pasinau­do­jo šia parama ir da­bar ne tik tie­siogiai parduoda savo koope­ratyvo narių už­augintą pro­duk­­ciją klien­tams, bet ir pla­nuoja plės­ti veiklos galimybes – išban­dy­ti jėgas viešojo maitinimo sektoriuje. Kaip pasa­ko­jo bendrovės direktorius, pasi­nau­dojęs KPP parama, kooperatyvas Kaune iš­si­nuo­mo­jo pa­talpas, kuriose įsi­kū­rė par­duo­tuvė „Rupūs mil­tai“.

Anot N. Dubnikovo, par­duo­tuvėje prekiaujama įvairiomis lietuviškomis prekėmis – be­veik viskuo, ką užaugina Lie­tuvoje veikiantys ekologiniai ūkiai: mėsa, pieno produktais, grūdais bei jų gaminiais, duo­nos gaminiais, aliejumi, medumi. 

„Pagrindinis mūsų išskir­ti­numas, lyginant su kitais šio­je nišoje veikiančiais kon­ku­rentais, yra lietuviškos kil­mės, nacionalinės kokybės eko­lo­gi­nė produkcija. Mūsų pirkėjai – eiliniai Lietuvos žmonės, vertinantys kokybiškus gami­nius“, – sakė pašnekovas.

(Užs. Nr. 100)

Atnaujinta Pirmadienis, 13 birželio 2022 16:03