Bazines tiesiogines išmokas papildys ekoschemos

Ūkininkų, tinkamai prižiūrinčių kraštovaizdžio elementus, laukia papildoma parama Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo (Jono STRAZDAUSKO) Ūkininkų, tinkamai prižiūrinčių kraštovaizdžio elementus, laukia papildoma parama Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo (Jono STRAZDAUSKO)

Siekiant paskatinti šalies ūkininkus aktyviau prisidėti prie aplinkosaugos, tausesnio išteklių naudojimo, už dalyvavimą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (Strateginis planas) numatytose bei savo noru pasirinktose ekologinėse sistemose (ekoschemos) bus atlyginta papildomai. Ankstesniame straipsnyje aptarėme Kompleksinės ekoschemos gamybines veiklas, šiame pristatome Kompleksinės eko­sche­mos veiklos ariamoje žemėje negamybines veiklas.

Negamybinės veiklos: kraštovaizdžio elementai, augalų juostos

Kraštovaizdžiui atkurti ir jo tradiciniam mozaikiš­ku­mui išsaugoti ūkininkai skatina­mi imtis veiklos „Kraš­to­vaiz­džio elementų priežiūra“. Parama bus skiriama už kraštovaizdžio elementų tvarkymą bei naujų įkūrimą, viršijant  reikalavimus, numatytus GAAB8 standarte. Pasirinkę šią veiklą pareiškėjai privalės deklaruoti esamus arba ketinamus įrengti kraštovaizdžio elementus  (pavyzdžiui, ežias, palaukes, vandens apsaugos juostas ir pagriovius, pavienius medžius bei krūmus, jų juostas ar grupes, akmenynus, šakų ar kelmų krūvas, kūdras ar kasmet užmirkstančias vie­toves) bei juos tinkamai prižiūrėti: šienauti, nenaudoti augalų apsaugos produktų, nearti prie pat šaknų ar po la­ja, neleisti apaugti sumedėjusia augalija.

Išmoka už esamų kraštovaiz­džio elementų priežiūrą – 150 Eur/ha, už naujų žolinių elementų įkūrimą – 157 Eur/ha pirmaisiais metais, o už naujų medėjančių elementų sodinimą – 1329 Eur/ha pirmaisiais metais. Veiklos įsipareigojimų laikotarpis – treji metai, paraišką teikiant kasmet.

Pasirinkusieji veiklą „Trum­paamžių medingųjų augalų juostos“ įsipareigos balandžio–gegužės mėnesiais įsė­ti medingųjų augalų mišinį, susidedantį iš ne mažiau kaip trijų rūšių augalų (pupinių ir nepupinių). Mišinys turi būti pasėtas arba atskiruose laukuose, arba ne siauresnėse kaip 3 met­rų pločio juostose. Nuo liepos 15 d. iki spalio 1 d. žolę visame apsėtame plote reikės nupjauti ir išvežti arba susmulkinti. 

Išmoka pagal šią veiklą – 180 Eur/ha. Įsipa­rei­gojimų laikotarpis – vieneri metai.

Veikla „Daugiamečių žolių juostos“ įpareigojama balandžio–gegužės mėn. įsėti žolių mišinį, susidedantį iš ne mažiau kaip trijų rūšių pupinių ir varpinių žolių rūšių. Žolių mišinys turi būti pasėtas atskiruose laukuose arba ne siauresnėse kaip 3 m pločio juostose. Nuo liepos 15 iki spalio 1 d. visame šiai veiklai skirtame plote žolę bus būtina nupjauti ir išvežti arba susmulkinti. To­je pačioje vietoje daugiametes žoles reikės auginti trejus metus.

Išmoka pagal šią veiklą – 170 Eur/ha kasmet per visą trejų metų įsipareigojimo laikotarpį, kiekvienais metais teikiant paraišką.

Tiek auginant trumpaamžius medinguosius augalus, tiek dau­giametes žoles, draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones, mineralines ir organines trąšas.

Tinkamas plotas išmokai pagal visas tris negamybines veik­las gauti – ne mažiau kaip 0,5 ha, o turintiems iki 10 ha pakaks ir 0,1 ha. Pagal veiklą „Kraštovaizdžio elementų prie­žiūra“ deklaruojami mažiausi atskirų kraštovaizdžio ele­mentų plotai nustatyti Stra­te­giniame plane.

Kompleksinės ekoschemos metodika

Kompleksinei ekoschemai tai­koma metodika, siekiant užtikrinti jos veiksmingumą ir efektyvumą. Ūkininkai, norėdami dalyvauti šioje ekoschemoje, privalės pasirinkti bent 3 veiklas, mažiausiai viena iš jų – negamybinė, geriausiai atitinkanti ūkio poreikius (pasirinktinai iš „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trum­paamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, taip pat ekoschemos „Aria­­mųjų durpžemių keitimas pievomis“ ir „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ arba žaliasis pūdymas pagal GAAB8), ir šiai negamybinei veiklai skirti ne mažiau kaip 5 proc. sa­vo deklaruotos ariamosios žemės, o likusios – gamybinės veiklos (pasirinktinai iš „Au­ga­lų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Ser­ti­fikuotos sėklos naudojimas“, „Tausojamosios žemdirbystės technologijos“). 

Ekologiniai ūkiai turės galimybę dalyvauti ne daugiau nei dviejose gamybinėse veik­lose (išskyrus veik­lą „Ser­ti­fi­kuotos sėk­los naudo­jimas“). Ūkininkų, pasirinku­sių dalyvauti tik negamybinėse veik­lose, nebus reikalaujama da­lyvau­ti gamybinėse. Ši metodika netaikoma tiems ūkiams, kuriems netaikomas ir GAAB8, – visų pirma, ūkiams, deklaruo­jantiems mažiau nei 10 ha aria­mos žemės, taip pat ūkiams, kuriuose daugiau kaip 75 proc. ūkio ariamos žemės yra daugiametės pievos arba naudojama žolei ar žoliniams pašarams auginti, pūdymui palikta žemė arba yra naudojama ankštiniams augalams auginti, arba naudojama keliais minėtais tikslais.

Išsamiau susipažinti su Lie­tuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiu planu galite https://zum.lrv.lt/lt/lietuvos-zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-2023-2027-m-strateginis-planas-1/pagal-ek-pastabas-atnaujintas-strateginis-plano-projektas-2022-m.   

(Tęsinys kitame numeryje)