Ekoschemos, skirtos ekologiniam ūkininkavimui skatinti

Pagal vieną iš veiklų ūkininkai įsipareigos auginti sertifikuotus išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir (ar) daržoves „Santarvės“ archyvo nuotr. Pagal vieną iš veiklų ūkininkai įsipareigos auginti sertifikuotus išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir (ar) daržoves „Santarvės“ archyvo nuotr.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane (Strateginis planas) numatyta iki tol nebuvusi galimybė pajamoms padidinti – savanoriškas dalyvavimas klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei nau­dingose sistemose (ekoschemose). Ankstesniuose straips­niuose pristatėme kompleksinę ekoschemą, skir­­tą veik­loms ariamoje žemėje, dabar aptarsime, ko­kio­mis eko­schemomis bus skatinamas ekologinis ūki­nin­­kavimas. 

Prioritetas ekologiniam ūkininkavimui

„Nacionaliniuose strategi­niuose dokumentuose Lie­tu­va iki 2030 m. yra įsipareigojusi  padvigubinti ekologinių ūkių plotus. Tai sudarytų 16 proc. žemės ūkio naudmenų“, – Lietuvos siekius akcentuoja Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento patarėjas Dai­nius Stravinskas. 

Strateginiame plane ekolo­ginio ūkininkavimo plėtra skatinama tiek tiesioginės paramos, tiek kaimo plėt­ros lėšomis – perėjimas prie eko­loginio ūkininkavimo bus remiamas per ekoschemą, o eko­loginis ūkininkavimas – ir per ekoschemą (so­di­­nin­kys­tė, uogininkystė, daržininkystė, vaistažolės bei prieskoniniai augalai), ir per kaimo plėtros intervencinę priemonę (parama už javus bei daugiametes žoles).

Parama sodams ir uogynams

Ekoschemą „Sodų ir uogy­nų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ gali rinktis norin­tieji soduose bei uogynuose įrengti feromonų gaudykles, vabzdžių namelius, paukščių in­kilus, tarpueiliuose išlaikyti žo­linę dangą ir taip sumažin­ti augalų apsaugos produktų naudojimą. Išmokos dydis – 102 Eur/ha. Ji bus mokama pa­reiš­kėjams, sodus bei uogynus tvarkantiems gamtai palan­kiu būdu ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Pareiškėjai, pasirinkę šią eko­schemą, įsipareigos 1 ha sodų ar uogynų plote nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. įrengti bent vieną feromonų gaudyk­lę vabzdžių kenkėjams, bent du inkilus paukščiams, lizdus vabz­džiams, o sodų bei uo­ga­krū­mių tarpueilius apsė­ti ir/ar lai­kyti apsėtus žoliniais augalais.

Draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra glifosato.

Tausojanti programa

Norintieji vaisiams, uogoms ir daržovėms auginti naudoti aplinkai palankesnes gamybos technologijas gali rinktis ekoschemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, pagal kurią jiems bus mokama 337 Eur/ha išmoka kasmet per visą trejų metų įsipareigojimų laikotarpį. Ma­žiau­­sias plotas šiai išmokai gauti – 1 ha.

Pareiškėjai, ėmęsi šios veik­los, įsipareigos agrarinės ap­linkosaugos klausimais naudotis individualiomis speciali­zuo­tų konsultantų paslaugo­mis, auginti sertifikuotus iš­skirtinės kokybės vaisius, uogas ir (ar­ba) daržoves at­vi­rame grunte, laikantis Na­cio­nalinės maisto kokybės sistemos taisyklių, taip pat pateikti sertifikatą, patvirtinantį dalyvavimą nacionalinėje kokybės sistemoje.

Tarp papildomų reikalavimų, norint produkciją ženk­linti ženklu „Kokybė“, – dirvožemio laboratorinių tyrimų atlikimas ir jais remiantis sudaromas bei vykdomas tręšimo planas, sėjomainos plano sudarymas ir jo laikymasis (daržininkystės ūkiams), piktžolių naikinimas pasėliuose (antrojoje vegetacijos pusėje), atliekamas mechaninėmis priemonėmis ir kt.

Ekologinis ūkininkavimas ir perėjimas prie jo

Ekoschema „Ekologinis ūki­ninkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prie­skoniniai augalai)“ pareiškėjams sudaro galimybes už 1 ha ploto, kuriame auginamos ekologiškos daržovės, bulvės, uogynai, sodai, vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai, per visą penkerių metų įsipareigojimo laikotarpį gauti po 560 Eur/ha kasmet, jei ši veikla plėtojama ne mažesniame kaip 1 ha plote. Reikia atkreipti dėmesį, jog parama už javus, javus pašarams, javus bei daugiametes žoles sėk­lai (239 Eur/ha), daugiametes žoles (198 Eur/ha) bus mokama iš kaimo plėt­ros intervencinės priemonės „Eko­loginis ūkininkavimas. Eko­loginio ūki­ninkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ lėšų.

Ekologinio ūkininkavimo plėtrai skirta ekoschema „Per­ėjimas prie ekologinio ūki­ninkavimo“. Per visą dvejų–trejų metų įsipareigojimo laikotarpį auginantieji javus, ja­vus pašarams, javus bei daugiametes žoles sėklai kasmet gaus po 280 Eur/ha, daugiametes žoles – po 206 Eur/ha, daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles, aromatinius bei prieskoninius augalus – po 652 Eur/ha. Paraišką išmokai gauti reikės teikti kiek­vienais metais. 

Įgyvendinantieji pastarąsias dvi ekoschemas privalės laikytis Ekologinės gamybos tai­syklių ir Produktų ženklinimo ekologiškų produktų ženk­lu bei su ekologine gamyba susijusio ženklinimo bei rek­lamos oficialios kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų, pil­dyti Ekologinės gamybos žur­nalą.

(Pabaiga – kitame numeryje)