Kuria patrauklų pienininkystės ūkį

Pienininkystės verslas – perspektyvus, bet tam, kad ši veik­la nebūtų varginanti, reikia modernizuoti ūkį. Tam labai praverčia parama Nuotr. iš asmeninio archyvo Pienininkystės verslas – perspektyvus, bet tam, kad ši veik­la nebūtų varginanti, reikia modernizuoti ūkį. Tam labai praverčia parama Nuotr. iš asmeninio archyvo

„Nepamenu, kiek tada man buvo metų, dar nedaug, tė­vų draugų ūkyje padėjau rinkti akmenis. Nusibodo man tas darbas ir nusprendžiau eiti namo, pareikšdama: „Bū­siu ūkininkė, bet akmenų nerinksiu“. Ūkininke tapau, bet akmenis vis tiek renku“, – nusijuokia Radviliškio ra­jone pienininkystės ūkį plėtojanti jaunoji ūkininkė Ieva Bi­tai­tytė, viena iš 2022 m. konkurso „Gerieji KPP pavyzdžiai – TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtoja.

Ji apdovanota už sėkmingai įgyvendintą projektą, fi­nan­suotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. prog­ramos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkui įsikūrimui“.

Ūkininkauja prosenelių žemėje

„Nenorėjau gyventi mieste, o pasilikusi kaime norėjau turėti savo ūkį. Imtis šios veiklos paskatino ir tai, kad Vaitiekūnų kaime, kur dabar ūkininkauju, gyveno mano proseneliai. Aš paveldėjau jų turėtus 24 hektarus žemės, dar 5 ha perdavė tėvai“, – apie veiklos pradžią pasakoja jaunoji ūkininkė, savo ūkį įkūrusi 2015 m., kai buvo tik perkopusi dvidešimtmetį.

Nusprendė imtis pienininkystės. Nusipirko 10 melžiamų karvių ir 20 telyčių. Dabar jos ūkyje – apie 60 melžiamų karvių, o visa banda sukasi apie šimtą. Pati augina telyčaites. 

„Banda labai mišri. Yra ir holšteinių, ir Lietuvos juod­margių, ir žalmargių, ir švicių, džersių. Man labiausiai patinka džersės. Jos labai meilios. Joms reikia, kad jas glostytumei, o viena įsigudrino net mane pasitikti, kitai būtina atnešti obuolį“, – savo karvutes, kurių nereta turi ir vardus, pristato Ieva. 

Ji priduria: „Priklausau kooperatyvui „Pienas LT“ ir jam parduodu pieną“.

Atspirties taškas – parama įsikurti

Šiuo metu ūkininkė dirba apie 80 ha, iš jų apie pusė ploto – nuosava žemė. 

„Ūkį pradėjau kurti neturėda­ma nei technikos, nei padargų. Vienintelė galimybė įsigyti reikalingos technikos buvo teikiama parama. Pasinaudodama lė­šomis, skirtomis pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, nusipirkau traktorių. Tik tada padariau klaidą. Reikėjo, pasinaudojant parama, ir padargų įsigyti, tačiau to nepadariau, todėl kurį laiką juos reikėjo nuomotis“, – patirtimi dalijasi ūkininkė.

Pirmoji parama paskatino imtis naujų projektų. Pa­si­­nau­dodama šiomis lėšomis, skirtomis pagal KPP priemonės „In­vesticijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, ūkininkė pasistatė grūdų džio­vyklą. 

„Par­duodamas neišdžiovintus grū­dus turi tenkintis mažesne kai­na. Pa­si­naudodama parama, nusipirkau srutovežį, priekabą gyvuliams vežti, šieno vartytuvą bei pašarų daly­tuvą. O pastarasis pirkinys – mel­žimo ro­botas. Netrukus man jį turėtų įreng­ti. 

Pirkti robotą paskatino dvi priežastys. Pirmoji – melžimo aikštelė jau gana nusidėvėjusi ir ją reikėjo keisti. Kita – kaime nėra tiek daug žmonių, kurie norėtų keltis ketvirtą valan­dą ryto ir eiti melžti karvių. Ir aš pati nenoriu taip dirbti. Ži­no­ma, reikės daugiau laiko skirti, kol karvės pripras prie roboto, bet paskui bus leng­viau. Aš neplanuoju kurti didelio ūkio. Noriu esamą modernizuoti, kad liktų daugiau laiko sau, kad galėčiau normaliai gyventi ir dirbti“, – sako pašnekovė.

Ūkininkavimas – perspektyvus verslas

Pasak Ievos, jaunimui, kurio nevilioja miestietiškas gyvenimas, ūkininkavimas yra puiki galimybė susikurti pakankamai normalų pragyvenimo šaltinį, nesiejant šios veiklos su darbu, dėl kurio negali matyti šviesios dienos. Jau prasidėjusio naujojo paramos laikotarpio pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą suteikiamos galimybės leidžia kurti modernų ūkį. Jaunieji ūkininkai įsikurti galės gauti 60 tūkst. eurų. Tai 20 tūkst. Eur daugiau, nei buvo galima gauti pagal KPP. Skirtingai nuo ankstesniųjų laikotarpių, nuo šių metų jauniesiems ūkininkams siūloma nauja paramos forma – jie galės naudotis lengvatine paskola iki 40 tūkst. Eur papildomai prie 60 tūkst. Eur išmokos. Lengvatinės paskolos dydis gali siekti 100 proc. tinkamų finansuoti ir būtinų veik­lai vykdyti išlaidų.

2023–2027 m. jauniesiems ūkininkams įsikurti numatyti 95 mln. Eur, iš jų 20 mln. Eur skirti paskoloms.

Parama jauniesiems ūkininkams įsikurti teikiama ne vyresniems kaip 40 m. amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje yra kaip valdos ir ūkio valdytojai bei kuriems nuo ūkio įregistravimo iki paraiškos paramai teikimo nėra praėję daugiau nei 24 mėnesiai.

Kitos paramos formos 

„Be to, ūkininkams teikiama parama ir kitomis formomis. Už dirbamos žemės plotus gauname tiesiogines išmokas, už gyvulius – susietąsias“, – pabrėžia I. Bitaitytė. 

2023–2027 m. jaunieji ūkininkai už deklaruotą plotą

gaus didesnes tiesiogines išmokas. Jaunųjų ūkininkų tiesioginė išmoka vidutiniškai sieks 137 Eur už ha ir bus mokama už pirmus 70 ha. Anks­tesniu laikotarpiu išmokos dydis siekė 87 Eur už ha ir buvo mokamas už pirmus 90 ha. Be to, jiems, kaip ir visiems ūkininkams, bus mokama apie 80 Eur už ha tiesioginė bazinė išmoka bei perskirstymo tiesioginė išmoka už pirmuosius 50 ha.

„Manęs negąsdina paramos susiejimas su didesniais aplinkosaugos reikalavimais. Juk mūsų veikla ir gaunamos pajamos susijusios su aplinka, todėl turime ją saugoti“, – įsitikinusi jaunoji ūkininkė.