Ūkininkai nusiteikę blokuoti pienines

Penktadienį trijų dienų atšaldytą pieną laukuose išlaistęs Tauragės ūkininkas Egidijus Kleinaitis protesto virusą paskleidė ir Šilalėje. Savaitgalį mūsų rajono ūkininkai pradėjo skelbti, kad nebe­tieks pardavimui žaliavinio pie­no, bet dalins jį nemokamai vi­siems norintiems – ne tik patys ve­žė pieną į miestus, bet ir kvietė gy­ventojus atvykti į ūkius jo pasi­imti. Tokia buvo įžanga į vakar pra­si­dėjusį ūkininkų protestą prieš pie­no ūkių naikinimą. Jame aktyviai da­lyvauja ir Šilalės rajono pieno ūkių šei­mininkai.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 11