„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Apleisti statiniai – savininkų atsakomybė

Keletą dešimtmečių stovintys ap­griuvę vandens bokštai, apleistos fermos ar pastatai ne tik gadina estetinį vaizdą, bet ir kelia pavojų žmo­nių sveikatai, gyvybei bei ter­šia aplinką. Valstybinė teritorijų pla­na­vi­mo ir statybos inspekcija informuo­ja, kas yra atsakingas už to­kių sta­tinių priežiūrą ir kam pri­klau­so jais rūpintis.

Statiniais, nepriklausomai nuo jų būk­lės ar teritorijos, turėtų pasirūpinti jų naudotojai. Statybos įstatyme įtvirtinta, jog ne savivaldybių administracijos, o statinių naudotojai privalo organizuoti ir (ar) atlikti statinių techninę priežiūrą, juos suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti, jeigu jų naudojimas kelia pavojų. 

Statinių, išskyrus energetikos objektų, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Bal­ti­jos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybė, o jos administracija, atlikdama sta­tinio naudojimo priežiūrą, turi teisę: paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei, pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti, jog būtų sustabdytas statinio naudojimas, uždrausta veikla (jeigu rei­kia – ir statinio sklype ar teritorijoje); nustatyti terminus visiems išvardytiems veiksmams įvykdyti ir nedelsiant pranešti statinio savininkui (kai naudoto­­jas nėra statinio savininkas); kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, sustabdyti darbai, apribotas ar uždraus­tas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai; LR Administra­cinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei skirti nuobaudas arba teikti administracinių nusižengimų bylas teismui; savo funkcijoms atlikti netrukdomai patekti į naudojamą statinį, išskyrus butus bei kitas gyvenamąsias patalpas, apžiūrėti jį, gauti su statinio naudojimu ir jo technine priežiūra susijusius dokumentus; statinio naudojimo priežiūrą atliekančio subjekto pareigūnas gali patekti į butą bei kitas gyvenamąsias patalpas jų naudotojų sutikimu, o atsisakius įsileisti – pateikęs teismo nutartį (butų ir kitų gyvenamųjų patalpų naudotojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi būti raštu pranešta apie numatytą apžiūros laiką); kreiptis į teismą dėl leidimo įeiti į butą ir (ar) kitas gyvenamąsias patalpas.

Primename, kad dėl pavojų keliančių apleistų statinių galima kreiptis į atsakingus už statinių naudojimo priežiūrą viešojo administravimo subjektus: dėl energetikos objektų – į Valstybinę energetikos inspekciją; dėl susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių – į Susisiekimo ministeriją; dėl statinių, nenurodytų 1 ir 2 punktuose (pavyzdžiui, daugiabučių gyvenamųjų namų, viešbučių, administracinės, mokslo, gydymo, prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties statinių ir kt.) – į savivaldybių administ­racijas; dėl statinių įrangos bei paskirties reikalavimų įgyvendinimo – į statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijas.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos inform.