„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo priemonės švelnina karantino padarinius

Gauti paskolas, padėsiančias sumažinti finansinius sun­kumus, gali tie ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu Gauti paskolas, padėsiančias sumažinti finansinius sun­kumus, gali tie ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu

COVID-19 ir griežtas karantinas smarkiai paveikė vers­lą. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) siū­­lo ne vieną priemonę, kuri padės bent kiek su­ma­­žinti finansinius sunkumus – ne tik dėl karantino, bet ir dėl šalnų bei kitų nepalankių klimato reiškinių. Pla­­nuo­jantys pasinaudoti viena iš pristatomų priemonių tu­rė­tų prisi­minti, jog pasinaudoti jomis galima iki metų pa­bai­gos.  

Lengvatinėms paskoloms – 40 mln. eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kviečia kreiptis dėl lengvatinių pasko­lų pa­gal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio sub­jektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“. Jos teikiamos apyvartinėms lė­šoms papildyti ūkio subjek­tams, užsiimantiems pir­mine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bend­rovėms, užsiimančioms že­mės ūkio produktų perdir­bi­mu ar prekyba, bei ūkio sub­jektams, užsiimantiems ak­­va­kultūros produktų gamy­ba, savo pagamintos akva­kul­tūros produkcijos per­dir­­bimu ir iš jų pagamintų pro­duktų realizavimu.  

Viena iš pagrindinių sąlygų gauti paskolą pagal šią priemonę yra COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu (nuo kovo 16 d.) patirti sunku­mai, kurie vertinami, atsižvel­giant į skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodik­lio reikšmę, skolos rodiklio reikšmę arba apyvartos pokyčius.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. Eur iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos – priklausomai nuo paskolos dydžio bei pas­kolos trukmės, svyruoja tarp 0,1 ir 0,69 proc. Paskola suteikiama neįkeičiant turto. Leng­vatinėms paskoloms skirta 40 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Per pirmą šios priemonės įgyvendinimo mėnesį ŽŪPGF jau sulaukė šiek tiek per 130 paraiškų dėl paskolų už 31 mln. Eur.  

Palankesnės skolinimosi sąlygos

Siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką, sudarytos palankesnės skolinimosi sąlygos, užtikrinant ūkio subjektų veiklos tęstinumą bei išsaugant darbo vietas. ŽŪPGF šiuo laikotarpiu teikia garantijas už paskolas ar lizingo paslaugas net iki 5 mln. Eur sumos, kurių trukmė yra iki 6 metų. 

Atnaujintomis garantijų sąlygomis pasinaudoti gali ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu: produktų gamyba bei perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste. Dėl garantijų geresnėmis sąlygomis gali kreiptis ne tik žemės ūkio produktų gamybos subjektai, bet ir įmonės, superkančios, perdirbančios bei realizuojančios žemės ūkio produkciją.

Norintieji pasinaudoti parama nuo kovo 16 d. turi būti susidūrę su likvidumo problemomis, kurios nustatomos, vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius. Tačiau 2019 m. gruodžio 31 d. šie ūkio subjektai turėjo nebūti laikomi sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu. 

Individualios garantijos teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas, skirtas investicijoms finansuoti, apyvartinėms lėšoms papildyti (t. y. įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, supirkti žemės ūkio produkciją, kitoms būtinoms išlaidoms ūkinei veiklai palaikyti) ar darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Taikomas palūkanų kompensavimas

Dėl situacijos, susiklosčiusios dėl pandemijos, ŽŪPGF nukentėjusiems nuo COVID-19 taiko palūkanų kompensavimą palankesnėmis sąlygomis toms finansavimo sutartims, kurios sudarytos nuo liepos pradžios iki metų pabaigos. Priemone gali pasinaudoti kaimo vietovėse veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, kooperatyvai, kooperatinės bendrovės,  užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, bei akvakultūros subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba ar perdirbimu. 

Palūkanos kompensuojamos, kai paskola arba lizingas suteikiami investicijoms finansuoti, žemės ūkio technikai, kitai gamybinei įrangai ir (ar) įrenginiams įsigyti su lizingo pas­lauga, trumpalaikiam ir bio­loginiam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti ar kooperatyvams iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcijai supirkti. 

Palūkanos, sumokėtos nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., yra kompensuojamos 100 proc. (ak­vakultūros subjektams – nuo rugpjūčio 17 d.). Pa­lū­ka­noms nuo 2021 m. sausio 1 d. bus taikoma 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėn. (skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos), o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija, – 8 proc.

Pagalba – nukentėjusiems nuo šalnų 

Taip pat svarbi ŽŪPGF priemonė – lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo šalnų 2019 m. 

Pirmuoju įgyvendinimo eta­pu (iki lapkričio 30 d.) leng­vatinės paskolos bus teikia­mos nuo šalnų nukentėjusiems ūkininkams ir ūkiams, o vėliau – nukentėjusiems ir nuo kitų nepalankių klimato reiškinių. Nu­ken­tėję nuo šalnų ūkio subjektai ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui galės gauti iki 25 tūkst. Eur paskolą itin palankiomis sąlygomis. Paskolos gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 1 m. paskolos grąžinimo atidėjimas. Pas­kolos teikiamos įmonėms, kurioms yra reikalingos lėšos investicijoms bei apyvartinėms lėšoms finansuoti arba darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti ir kurios atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus.

Dėl paskolos reikia kreiptis į tarpininkaujančią finansų įstaigą – vieną iš priemonės įgyvendinime dalyvaujančių LCKU kredito unijų – ir pateikti reikalingus dokumentus: užpildytą paraišką ir jos priedus bei pažymą iš savo savivaldybės, kurią gali išduo­ti Žemės ūkio skyrius. 

Jono STRAZDAUSKO nuotr.

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 06 spalio 2020 08:35