Turiningas laikas Italijoje

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo jau ketvirtajame „Erasmus+“ projekto LED tarptautiniame susitikime, kuris vyko Italijoje, Gra­vinos mieste. Projekto tikslas – tobulinti anglų kalbos gebėjimus, bendravimo įgūdžius bei stip­rinti tarpkultūrinius ryšius.

Į susitikimą vyko mokslei­vės Simona Grabauskaitė, Beat­ričė Joku­baitytė ir Alina Pet­raitytė.

Šiltai buvome sutikti Mon­temurro mokykloje, kur projekto dalyvius iš Ispanijos, Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos pasveikino šios mokyklos direk­torius, mokiniai parodė koncertą. Kiekvienos šalies komandos pristatė sa­vo šalį, miestą ir mokyklą. Mes padėkojome Ispa­nijos bei Ru­munijos mokyto­jams ir mokiniams, kurie prisijungė prie mūsų gimnazijos iniciatyvos „Tautinės juostos audimas“, skirtos Lie­tu­­vos valstybės 100-mečiui. Va­kare su­si­pažino­me su Gra­vi­nos miestu, aplankėme muziejų, bažnyčią, grožėjomės su­­pan­čiomis uolomis.

Tarptautinio susitikimo me­tu mokiniai vaidino spektak­lius pagal garsias savo šalies legendas, pasakas, taip tobu­lindami anglų kalbos gebėjimus. Mes suvaidinome le­gendą „Jūratė ir Kastytis“. Taip pat projekto dalyviai pristatė pačių sukurtus komunikacinius žaidimus. 

Vyko pažintinės-mokomosios ekskur­sijos į Bario miestą, įsikūrusį prie Adrijos jūros, operos ir baleto teatre stebėjome „Traviatą“.  Aplankėme antrą­ją pagal senumą gyvenvietę pa­saulyje – Materos miestą. Eks­kursijos metu buvo atliekamos užduotys bei atsakinėjama į klausimus. 

Pasidaliję viešnagės įspūdžiais ir atsisveikinę, išvykome į Ita­lijos sostinę Romą, kur turė­jome galimybę ap­lan­kyti Va­tikano muzie­jų, išgirsti Po­piežiaus Pran­ciš­kaus palai­mi­nimą.

Kristina KATAUSKAITĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos anglų ir vokiečių kalbų mokytoja

AUTORĖS nuotr.

Daugiau šioje kategorijoje: « Pasveikinome medikus Viešnagė Strasbūre »