„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šila­lė­je vy­ko ant­ra­sis gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas

Ši­la­lės Da­riaus ir Gi­rė­no pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko vai­kų, jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų šo­kių fies­ta-kon­kur­sas „Gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas-2016“. Tai jau ant­ra­sis toks ren­gi­nys ne tik Ši­la­lės rajone, bet ir Tau­ra­gės regione, ku­rį or­ga­ni­za­vo Ši­la­lės spor­to klu­bo „Adi­jus“ šo­kio stu­di­jos „Sal­to“ va­do­vė Auš­ra Da­ni­se­vi­čie­nė.

Šokių konkurso tiks­las – ug­dy­ti jau­nų šo­kė­jų sa­vi­raiš­ką, kū­ry­biš­ku­mą, ele­gan­ci­ją, lanks­tu­mą bei ska­tin­ti di­des­nį do­mė­ji­mą­si gim­nas­ti­kos spor­to ša­ka. Šo­kio stu­di­jos „Sal­to“ va­do­vė džiau­giasi, jog gim­nas­ti­kos čem­pio­na­tas su­lau­kė di­de­lio Ši­la­lės, Tau­ra­gės ir Jur­bar­ko ra­jo­nų šo­kio mė­gė­jų su­si­do­mė­ji­mo. Iš vi­so į jį atvyko virš 200 da­ly­­vių, 98 varžėsi konkurse. Tarp jų – ir Ši­la­lės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai (vad. So­na­ta Zai­kaus­kie­nė), Ši­la­lės Si­mo­no Gau­dė­šiaus gim­na­zi­jos šo­kė­jai (vad. S.Zai­kaus­kie­nė),  Ši­la­lės šo­kių stu­di­jos „Sal­to“ na­riai (vad. A.Da­ni­se­vi­čie­nė), Ši­la­lės lop­še­lio-dar­že­lio  „Žio­ge­lis“ šo­kė­jai (vad. A.Da­ni­se­vi­čie­nė), Tau­ra­gės šo­kių klu­bas „Ama­deus Dan­ce“ (vad. Vi­li­ja Krū­ge­lie­nė ir Eve­li­na Krū­ge­ly­tė), Jur­bar­ko An­ta­no  Gied­riaus  Gied­rai­čio gim­na­zi­jos šo­kių stu­di­ja „Era“ (vad. Re­da Že­me­lie­nė), Pa­jū­rio Sta­nis­lo­vo Bir­žiš­kio gim­na­zi­jos šo­kių ko­lek­ty­vai „In­cog­ni­to“ ir „Step by step“ (vad. Gied­rė Fas­ci), Upy­nos kul­tū­ros na­mų ko­lek­ty­vas „Pol­ka-dot“ (vad. Ra­sa Ka­pu­čins­kie­nė).

Šo­kė­jai sie­kė in­di­vi­du­a­lių re­zul­ta­tų bei galė­jo pa­si­tik­rin­ti sa­vo ge­bė­ji­mus gim­nas­ti­kos sri­ty­je. Kon­kur­so da­ly­viams reikė­jo at­lik­ti 10 pa­grin­di­nių gim­nas­ti­kos ele­men­tų: špa­ga­tą, vir­vu­tę, sau­lu­tę, pus­sal­tį, til­te­lį, žie­dą, krep­še­lį, žva­kę, kūl­vers­tį at­gal ir at­si­sto­ti ant ran­kų.

Tai­syk­lin­gai ir tech­niš­kai at­li­kus 10 ar­ba 9 gim­nas­ti­­kos ele­men­tus, ko­mi­si­ja sky­rė pir­mo­jo laips­nio di­p­lo­mą ir me­da­lį, už 8–6 ele­men­­tus – ant­ro­jo laips­nio, o 5 ar ma­žiau pademonstravęs da­ly­vis ga­vo tre­čio­jo laips­nio di­plo­mą bei me­da­lį. Už pa­pil­do­mai at­lik­tą su­dė­tin­gą gim­nas­ti­kos ele­men­tą šo­kė­jai bu­vo ap­do­va­no­ti ska­ti­na­mai­siais pri­­­zais – tau­rė­mis.

Po kon­kur­so vi­sų lau­kė šo­kio fies­ta su įvai­raus sti­liaus pa­si­ro­dy­mais.

Augustė KRENCIŪTĖ, šokio studijos „Salto“ narė

Atnaujinta Antradienis, 05 balandžio 2016 10:31