Kad išsaugotume istoriją

„Šilalės artojuje“ pasirodžius publi­kacijai „Pamiršo svarbiausią valstybingumo simbolį“ (kovo 8 d., Nr. 18), kur svarstoma, jog, „atrodo, prieš 100 metų žmonės bu­vo la­biau patriotiški ir labiau rūpinosi valstybingumo įtvir­tinimu nei dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje“, su­laukėme ne­abe­jingų skaitytojų reakcijos. 

Publikaciją inicijavo kvėdarniš­kiai, kreipęsi į redakciją dėl visiškai pamiršto, apleisto ir nyks­tančio pamink­lo Vytautui Di­džiajam Kvė­dar­nos miestelio cent­re, pastatyto prieš 94-erius metus.

Pasak kvėdarniškių, pamink­las atlaikė soviet­metį, žiauriau­sių represijų metus, bet kažin ar sulauks šimtmečio, nes postamentas, nutrupėjęs, įrašai ne­be­įskai­to­mi, ir tokia jo būk­lė ke­lia anaiptol ne pasididžia­vi­mą, bet labiau liūdesį... Žmonės susirūpinę ir nusivylę, kad rajono valdžia neatranda (ar nenori rasti) kelių šimtų eurų atnaujinti istorinį pamink­lą. Bet greičiausiai čia kaltas ne tariamas pinigų trūkumas, bet požiūris į valstybingumą apskritai...

O štai „Šilalės artojo“ skaitytojai rajono istorijai neabejingi.

„Perskaičiau laik­raš­tyje apie Vy­tau­to Di­džiojo paminklo Kvė­darnoje būk­lę ir norėčiau pasidalinti nuotrauka iš jo pa­šven­tinimo iškilmių 1932-ai­siais“, – rašo šilališkė Vida Damb­raus­kie­nė, pridėdama seną senų laikų nuotrauką.

Moteris teigia, jog šią fotografiją jai parodė brolienė Aksantė su broliu Vy­tautu gyvenantys Ablingoje, Klai­pė­dos rajone. Nuot­raukas (jų Vida atsiuntė ir daugiau, jas spausdinsime vėliau) brolienės tėvas amžinatilsį Vytautas Saka­lauskas, gyvenęs Lelėnų kaime (End­rie­javo sen., Klaipėdos r.), išsaugojo visą gyvenimą ir kaip tautinę vertybę paliko savo vaikams bei anūkams.

Nuotrauka – paminklo vienmetė. Ir jeigu jos „restauruoti“ jau neišeina, tai gelbėti Vytauto Didžiojo garbei pastatytą paminklą yra būtina. Kad išsaugotume istoriją.

Eugenija BUDRIENĖ

Nuotr. iš V. Dambrauskienės archyvo

Atnaujinta Antradienis, 26 kovo 2024 08:06