Kultūros sritis pasipildė naujais profesionalais

Neseniai Klaipėdos universiteto magistrantūros tary­boje teatrologijos magistro laipsnį puikiai apgynė pen­ki absolventai. Tarp jų – ir Laukuvos Norberto Vė­liaus gimnazijos lituanistė Lina Petkuvienė bei Antanas Ivins­kis, Žemaitijos vyskupystės muziejaus direktorius.

Mokytoja L.Petkuvienė, dirb­dama su mokyklos teatru, sa­vo patirtį, paremtą eksperimentiniais tyrimais, įtaigiai bei motyvuotai išdėstė analitiniame darbe „Mokyklinio teat­ro vaidmuo ugdymo kontekste“.

Varnių istoriko A.Ivinskio darbo svarbą ir vertę didina originalūs tyrimai vienos garsios giminės istorinės raidos rėmuose bei sėkmingos pas­tangos įrodyti genetinį meninės prigimties tęstinumą. Autorius siekė surasti teatrinio mąstymo arba teatralumo bruožų Lauryno Ivinskio ir jo giminės patirtyje. Iki šiol L.Ivinskį pažinojome kaip met­skaitlių leidėją. Darbo au­torius įrodo, jog Ivinskiai bu­vo idėjos žmonės, jiems bū­dingas minties universalumas, iškalbingumas.

Mūsų laikų kultūros žmogaus pagrindinis uždavinys yra ne tik saugoti tautos dvasines ir kultūrines vertybes, bet visomis galiomis plėsti žinojimą apie žmones, kūrusius tą kultūrą. Nuo šiol Varniai ir Laukuva turi magistrus, pasirengusius rimtam menotyros moksliniam darbui. Tai - ne­abejotinas mūsų kultūros laimėjimas.

Prof. Petras BIELSKIS

Klaipėdos universiteto

Teatro pedagogikos katedros vedėjas

Nuotr. iš autoriaus asmeninio archyvo

 

 

 

Atnaujinta Antradienis, 26 liepos 2016 09:12