Adventas pasitin­kamas su rankdarbių užsiėmimais

Priešadventiniu laikotarpiu Šilalė­je ir aplinkiniuose miesteliuose ren­­ginių išskirtinai daug. Ypatingai ak­tyvus bus ateinantis penktadie­nis – Šilalės kultūros centre tądien rengi­niai prasidės jau 10 val., kur pir­miausia vyks Žemaitijos regiono tau­tinio kostiumo seminaras. 17 val. čia organizuojamas šventinis kon­certas, kurio metu Šilalės kul­tū­ros centrui bus įteikta 2023 m. kul­tū­ros centrų premija. Po jos prasidės Žemaitijos re­giono tradicinė etno­kultūros naktis. Gros kapelos ir folkloro an­samb­liai iš Šilalės, Kal­tinėnų, Lau­kuvos, Šiaulių, Ma­žei­kių, Telšių, Skaud­­vi­lės. Renginio daly­viai turės gali­mybę dalyvauti tradicinių amatų edukacijose bei aplankyti pabėgimo kambarius „Atra­kink etnokultūros skrynią“ ir „Duon­kepio skylė“. Da­ly­vaus Šila­lės, Tauragės, Šiaulių, Ma­žeikių, Tel­­­šių, Klaipėdos, Plun­gės ir kitų ra­­jonų folkloro bei tautinių šo­kių ko­lek­tyvai. 

Tauragės rajone miestelių bendruomenės rengs jaukius Advento vakarus, o Skaudvilėje lapkričio 25 d. vyks Res­publikinė kapelų šventė „Aleksynė“, kurioje bus minimas Skaudvilės liaudiškos muzikos kapelos „Dobilas“ veik­los 10-metis. Sartininkuose lapkričio 22 d. už simbolinę kainą bus galima dalyvauti vaško žvakių liejimo ir angelų pynimo makrame technika edukacijoje, o ketvirtadienį, lapkričio 23-iąją, makrame pynimo užsiėmimas persi­kels į Ku­nigiškes ir Taurus. Lapkričio 24 d. Dauglaukyje vyks Ad­vento vakaronė, kurios metu su Ad­vento laikotarpio veik­lomis supažindins pasakorė Bi­ru­tė Nor­mantienė iš Pag­ramančio, pasi­rodys miestelio dainininkų kolektyvai. Ki­tos savaitės pradžioje Advento vakarai vyks Žygaičiuose (lap­kričio 27 d.), Pag­ramantyje (lapkričio 28 d.). Šilalės rajone Adventas pirmiausia bus pasitiktas Bi­lioniuose (lapkričio 29 d.).

Kiekvieną ketvirtadienį Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC) vyksta renginys „Meno ketvirtadieniai senjorams“. Nuo spalio startavęs projektas sudomino jau nemažai gyventojų, kurie ne tik susipažįsta su įvairiais meno kūriniais, bet ir patys išbando piešimo technikas ar kitokias įdomias veik­las. Anot susitikimus vedančios menininkės ir pedagogės Liudos Liau­dans­kaitės, užsi­ėmimų temą padiktuoja patys kūriniai, tad apie juos ir diskutuojama. Susitikimai vyksta kiekvieną ket­virtadienį, 11 val., KKKC Parodų rūmuose. 

Leidykla „Tyto alba“ kviečia teikti kandidatus Jurgos Ivanauskaitės premijai. Nuo 2008 m. teikiama premija įvertinti ryškūs mūsų literatūros vardai, tarp kurių – Kristina Sabaliauskaitė, Rimantas Kmita, Akvilina Cicėnaitė, Rimvydas Stan­kevičius, Mindaugas Nastaravičius, Re­nata Šerelytė, Tomas Vaiseta ir kt. J. Iva­nauskaitės premija skiriama ne vyresniam kaip 45-erių autoriui už geriausią lietuvių literatūros kūrinį suaugusiems, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“. Kūrinys turi būti išleistas per pastaruosius dvejus kalendorinius metus. Kandidatus siūlyti galima iki sausio 19 d. Tradiciškai premija bus įteikta Vilniaus knygų mugėje.

Kotryna PETRAITYTĖ