„Šok, žemaiti, šonke“

Šilalės kultūros centre vyko Šilalės rajono tradicinių šo­­­kių šventė-varžytuvės „Šok, žemaiti, šonke 2024“ –­ ,,Pa­trepsynės“ atrankinis turas. Renginys skirtas Dainų šven­tės ir Žemaitiško rašto metams paminėti.

Varžytuvėse sukosi net 61 pora iš Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Kvėdarnos Ka­zimiero Jauniaus, Kaltinėnų Alek­sandro Stulginskio, Lau­ku­vos Norberto Vėliaus gimnazijų, Laukuvos kultūros namų folkloro ansamblio „Dūz­ginė­lis“, Šilalės Simono Gaudėšiaus gim­nazijos „Etnokultūros studi­jos“, Šilalės kultūros centro folkloro ansamblių „Smuokiuka“ ir „Gers smuoks“ bei neformaliojo vaikų švietimo „Etno­kul­tūros stu­dijos“.

Pasirodymus vertino komisi­ja – Žemaitijos et­no­grafinio regiono konsul­tan­tė, etnomuzikologė, ansamb­lio „Raskila“ vadovė Lina Vilienė,  Šilalės kul­­tūros centro tautinių šokių­ kolektyvų „Mainytinis“ ir „Raizgė“ vadovė Lai­ma Andrejauskienė, Šilalės kultūros centro scenos režisierė­ (etninei kultūrai) Li­na Šimkūnienė, vaikų ir jau­ni­mo­ folkloro ansamblio „Gers­ smuoks“ nariai Gustas Les­čiaus­kas bei Arminas Zdana­vi­čius.

Šokiams grojo tradicinė kapela „Karšuva“, kuriai vadovauja Vaclovas Rudys. Šokėjai varžėsi trijose kategorijose –­ pradedančiųjų, pažengusiųjų ir patyrusiųjų.

Pradedančiųjų kate­go­­rijoje­ už šokį „Viedars“ pa­dėko­mis apdovanoti­ Ema Zor­kaitė ir Džiu­gas Beržinis bei Ves­ta Murauskytė ir Lukas Vait­­ke­vi­čius iš Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazijos (va­do­­­vė­ Ol­ga Jogminienė). Pa­žengu­sių­jų kategorijoje  šokį „Dūktinis“ gražiausiai pašoko Neridija Vaitkutė ir Martynas Petrauskas iš Laukuvos kultūros­ na­mų­ folk­loro ansamblio­ „Dūz­ginėlis“ (vad. O. Jog­minienė). Pa­tyru­siųjų kategorijoje už šo­kį „Gy­vataras“ padėkomis ap­­dovanoti Urtė Jorūdaitė ir Justas Ašmonas (folkloro­ an­samblis­ „Gers­ smuoks“, vad.­ Ilona Raudo­nienė). Pradedan­čiųjų grupė­je Greta Gumu­liauskaitė ir­ To­mas Jo­kužys bei Lėja Lau­cevičiūtė ir Ernandas Geštautas iš Lau­kuvos gim­na­zijos­ ap­dovanoti padėkomis už gra­­žiausiai pašoktą šokį „Tan­cius“­­. Pa­žen­gu­siųjų kate­­gori­jo­je šo­kį­ „Trys seselės“­ geriausiai­ pašoko­ Ei­vina Petraus­kaitė ir Gabrielius Bambalas („Gers smuoks“). Patyrusiųjų kategorijoje už šo­kį „Buvo dūda Vil­niuj“­ padėkomis apdova­no­­­ti­ Go­da Končauskytė ir­­ Martynas Šiu­rys („Gers smuoks“).­ Kal­ti­nė­nų­ Alek­sandro Stulginskio gimnazi­jos­ „Etnokultūros stu­dijos“­ pora Rugilė Jakaitė ir Žy­gimantas Zubrickas pelnė padėkas už­ šokį „Lelinderis“ (vad. I. Rau­donienė). Už tą patį šokį savo pogrupyje apdo­vanoti pa­tys mažiausi varžytuvių šokė­jai Ug­nė Kasmauskaitė ir Rokas Kas­mauskas (Šilalės Dariaus ir Girėno progimna­zija, vad. Al­ma Rumšienė). Už „Padispaną“ pa­žengusiųjų­ grupėje padėkos­ įteiktos Eit­vilei Ežers­­­kytei ir Lu­kui Jog­minui („Dūz­ginėlis“). Pa­ty­­rusiųjų kate­go­­rijoje­ Eve­li­­na­ Gečaitė ir Ta­das­ Ka­taus­­kis­­ (Šilalės Simono Gau­­dė-­šiaus gimnazijos­ „Et­­no­­kultū­ros studija“ ­(vad.­ I. Rau­do­nie­nė) bu­vo­ nepralen­kiami šokyje „Olim­pa“. Pra­­dedančiųjų kategorijo­je­ dar­ dvi poros – Ak­vi­lė Joku­žy­­tė ir­ Augustas Ežerskis iš­­ „Dūz­ginėlio“ bei Gerda Knys­tau­tai­tė ir Ignas Mika­lauskas iš Lau­ku­vos – išrinkti geriausiai sušokę „Drėbinikę“. Kvėdarnos kultūros namų folk­loro ansamb­lio „Volungėlė“ pora Rugilė Nor­butaitė ir Dei­vidas Put­ra­mentas apdovanoti padėko­mis­ už gražiausiai su­šoktą­ „Rai rita tam“ (vad. Jolanta Kažu­kaus­kie­nė). Už šokį „Meilutė“ pa­dė­­kos ­ įteiktos Indrei Raudoniūtei ir Juliui Aš­monui („Gers smuoks“) bei Gabrielei Dau­jo­tytei ir Matui Jogminui („Dūz­ginėlis“).

Respublikiniame konkurse „Patrepsynė 2024“, kuris vyks gegužės 11 d. Šiauliuose, komisijos sprendimu, mūsų rajonui atstovaus U. Kasmauskai­tė ir R. Kasmauskas, L. Laucevičiūtė ir E. Geš­tautas, G. Knys­tau­tai­tė ir­ I. Mikalauskas, E. Pet­­raus­kai­tė ir G. Bambalas, U. Jo­­rūdaitė ir J. Ašmo­nas, G. Kon­čauskytė ir M. Šiurys, I. Rau­doniūtė ir J. Aš­mo­nas­, N. Vait­kutė ir M. Pet­rauskas, G. Dau­jotytė ir M. Jog­minas bei R. Nor­­butaitė ir D. Putramentas.

Visi varžytuvių dalyviai bei atskirų šokių nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais  ir  dovanėlėmis, o juos ruošę vadovai bei mokytojai – padėkos raštais bei saldžiomis dovanomis.

Ilona RAUDONIENĖ

Šilalės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai)

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 28 kovo 2024 16:26