Permainos rajono parapijose

Didžiųjų Žemaičių Kalvarijų atlaidų Kunigų die­nos metu Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ paskelbė svarbią žinią tikintiesiems: beveik tris­­de­šim­čiai vyskupijos pa­rapijų teks atsisveikinti su senaisiais kunigais ir priimti naujus. Šilalės dekanate didelių pa­sikeitimų nenumatoma, nors kai kuriose kitose Telšių vys­kupijai priklausančiose parapijose keičiasi didžioji da­lis dva­sininkų. Kaip „Šilalės ar­toją“ informa­vo Telšių vys­ku­pijos kanc­leris kuni­gas Ha­rol­das Šnei­de­­rai­tis, pagal lie­pos 6 d. pasi­rašytą…

Pamintijimai Valstybės dienos proga

O gal Tėvynę reikia visą laiką Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyti? Nes jeigu sustoji tik - jinai ir miršta. (Justinas Marcinkevičius „Mindaugas“) Šiandien tikėti yra nemadinga. Ne tik religine prasme. Savo valstybe tikėti - taip pat. Jei pasakysi, kad tiki, susilauksi mažų mažiausiai pajuokos: keistas naivuolis, į pasaulį žiūrintis pro rožinius akinius. Juk mūsų netenkina gerovės lygis! Išties problematiška…

Pagrindinė laikraščio jėga - skaitytojų pasitikėjimas

Gegužės 7-ąją minėsime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Šiandien, jos išvakarėse, švenčia visi, kam lietuviškas žodis, raštas, knyga, laikraštis yra neatsiejama gyvenimo dalis. Todėl sveikiname visus laik­raščio bičiulius, bendradarbius, paštininkus ir, žinoma, savo skaitytojus, kurie mus kasdien nuoširdžiausiai palaiko, laukia kiekvieno naujo numerio, nerimauja, kai įprastu laiku į jų kiemą neužsuka paštininkas. Šis pavasaris „Šilalės artojo“ laikraščiui – jau…

Prisikėlimo rytas

Teka saulė - aušta dar viena pavasario diena. Prisikėlimo rytas - Kristaus, Žemės ir, tikėkime, kiekvieno iš mūsų. Mes patys susikuriame savo Prisikėlimo rytą - kiekvienas esame ir šio ryto, ir viso gyvenimo režisieriai. Albertas Einšteinas yra sakęs, kad už žinias yra svarbesnė vaizduotė. (Beje, tą patį patvirtino, tik šmaikščiai, ir „Dvylikos kėdžių“ herojus, klausdamas savo bičiulio: „Kam tau pinigai?…

Didžiuojamės, kad esame laisvi

Kovo 11-ąją pajūrališkiai šiemet paminėjo ypatingai - Pajūralio pagrindinė mokykla, bendruomenės cent­ras ir laisvalaikio salės darbuotojai Lietuvos Nepri­klau­so­mybės dienos išvakarėse surengė šventinį minėjimą „Skambėk per amžius, būk laisva“, kurio pagrindi­niais akcentais tapo kariškių pasirodymas bei simbolinis bė­gimas kaimelio gatvėmis. Šventė prasidėjo Krašto ap­saugos savanorių pajėgų (KASP) Žemaičių rinktinės 308 pėstininkų kuopos karių ir bend­ruomenės narių eisena. Prie mokyklos iškilmingai pakelta…

Būti mokytoju reiškia tikėti geros ateities formule

Švietimo panorama iliustruoja, jog viskas, ką besugalvotų politikai, mokslininkai, galų gale nusirita ant mokytojo, kuris tampa lengvu taikiniu kritikai, galvos. Kartais ministerijų aiškinimuose mokytojai atrodo tarsi vargšai giminaičiai, kuriuos pakviečia į pokylius. Kas įvyktų, jei atitinkamo gyvenimo kūrimas, problemų sprendimas būtų patikėtas žmonėms iš apačios? Beje, kai kurie tai ir daro. Tačiau, kaip rodo patirtis, su savo koncepsijomis daug draugų…

Laisvės pavasaris

„Paimkim Lietuvą Visi ant rankų, Priglauskim Lietuvą Kaip kūdikį brangų. Grąžinkim Lietuvai Jos ryto dangų, Dainuokim Lietuvai: „Lietuva brangi“... (Aniuta Vitkauskaitė – Dukynienė) Švęsdami 26-ąjį Laisvės pavasarį, mokykimės gyventi dabartimi. Nustokime ruoštis visuotinėms ir asmeninėms grėsmėms ir nelaimėms. Pajuskime palaimą, mėgaudamiesi dabarties akimirka - jos trapumu bei trumpumu. Tai ir yra tikrasis gyvenimas, apie kurį taip mažai galvojame. Mokykimės gyventi, …
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą