„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Krikščionių vienybės savaitė

Sausio 18–25 d. krikščionių pasaulyje švenčiama eku­meninė savaitė, šių maldų tikslas – visų krikščionių susivienijimas. Todėl ir Šilalėje sausio 23-iosios vakarą į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią rin­kosi ne tik katalikai, bet ir evangelikai liu­­teronai, Šv. Mišiose skambėjo abie­jų krikš­čionybės atmainų dvasininkų žo­džiai, gie­dojo du chorai.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos dekanas kun. Saulius Katkus priminė, kodėl tikintieji ir jų dvasiniai vadovai privalo švęsti pasaulio krikščionių vienybę ir susitaikymą.

„Krikščionių susiskaldymas tęsiasi daug šimtmečių, o tai yra labai skausminga ir priešinga Dievo valiai. Drauge su krikščionimis visame pasaulyje, kurie tiki maldos galia, siekiame įveikti atsiskyrimą.

Pasak tradicijos, apaštalas Šv. Paulius pasiekė Maltos kran­­tus 60-aisiais metais. Va­sa­rio 10-ąją Maltos krikščionių bend­ruomenė švenčia Šv. Pauliaus laivo sudužimo šventę, kuria dėkojama, kad į šias salas buvo atneštas krikščionių tikėjimas. Dėl to šios šventės skaitinys pasirink­tas ir šių metų Maldos savaitei. Maldos yra siejamos su svetingumu, kurį salos gyven­tojai parodė tiems, kurie pa­tyrė laivo su­dužimą. Apaš­talų darbų knygoje rašoma: „Su mumis el­gėsi labai drau­giškai“. Tad te­­gul meilė ir pa­garba, ku­rią ro­dome vie­nas kitam mels­­damiesi šian­­dien, lydi ir mus“, – kalbėjo Šilalės katalikų dvasinis vadovas. 

Šią mintį pratęsė ir Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios va­dovas, kun. Mindaugas Dikšaitis. Pasak jo, smagu būti vienoje Bažnyčioje, prie to paties altoriaus, su tikėjimo broliais, su kuriais išpažįsti tą patį Viešpatį. 

„Esame vienybės savaitės sušaukti, bet kartu gyvename ir dirbame ne tik šią savaitę. Miestas nėra toks didelis, nors mūsų tradicijos, požiūriai galbūt ir yra skirtingi. Bet ar tai gali būti pleištu tarp mūsų? Maltos salos žmonės tapo palaiminti, kai Dievo rankos vedamas Paulius joje atsidūrė, sudužus laivui.

„Jie buvo barbarai, jie buvo kitokie, bet su mumis elgėsi labai draugiškai“, – rašė evangelistas Lukas. O šiandien Malta, galima sakyti, yra mums tikėjimo pavyzdys, pati krikščioniškausia pasaulyje šalis, ir net 98 proc. Maltos gyventojų save laiko tikinčiais krikščionimis. Prieš metus mano žmona kolektyvui pirko kelionę į Maltą, ten nuvykome kaip tik tą dieną, kai iškilmingai buvo švenčiamas apaštalo Pauliaus laivo sudužimas.

Tad nors mes ir esame skirtingi, bet svarbiausia yra visko kūrimas meilės pagrindu. Greta mūsų yra žmonių, kurie visiškai nepažįsta Kristaus. Todėl visų mūsų bend­ras didysis pašaukimas yra eiti, skelbti ir liudyti Kristų, jo meilę ir malonę“, – sakė  M. Dikšaitis.

Dvasininkų žodžius lydėjo bendri tikinčiųjų atsiliepimai ir ypatingos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažny­čios choristų (vadovai Antanas Kazlauskas ir Laima Saroč­kie­nė) atliekamos giesmės. 

Šv. Mišioms pasibaigus, kun. S. Katkus pakvietė susirinkusiuosius pabūti krikščioniškoje vienybėje ir pabendrauti prie arbatos puodelio Parapijos namuose.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

AUTORĖS nuotr.