Latvija drąsesnė už Lietuvą

Dar visai neseniai rašėme, kad len­kai, o paskui ir latviai nutarė Ka­liningradą pervadinti į Kara­liau­čių (lenkiškai Królewiec), kad Len­ki­jos prokuratūra užblokavo apie 1,2 mln. dolerių iš Rusijos am­ba­sa­dos pre­kybos atstovybės sąs­kai­tos, kad iš patalpų Varšuvoje iš­kel­dinama rusų diplomatų vaikų mo­kykla prie Rusijos ambasados. Da­bar gi atėjo laikas apsispręsti Lat­vijoje gyve­nan­tiems Rusijos pilie­čiams, kurie taip ir neišmoko latvių kalbos pag­rindų.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 60