Verslas „už eurą“ ne visiems teisingas

Ž. MILAŠĖS nuotr. Ž. MILAŠĖS nuotr.

Ketvirti metai iš eilės Šilalės savivaldybės tary­ba patvirtina minimalius fiksuo­tus pajamų mo­kesčių dy­džius dirbantiems pa­gal vers­lo liudi­jimus. Va­do­vau­jan­tis šiuo spren­di­mu, net ir di­de­lę paklausą tu­rin­tys statybų, remonto srity­je dirbančių, ap­tar­navimo spe­cia­listų atei­nančiais metais vėl galės mo­kė­ti į rajono biu­džetą 3–4 kar­­tus mažiau gy­­ventojų pa­ja­mų mokesčio, nei dirbantys už mi­nimalų atlygi­ni­mą.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88