Miesto plėtra – be ambicijų ir su menkomis investicijomis

Praėjusią savaitę UAB „Atamis“ projektuotoja Andželika Kažienė savivaldybės ta­ry­bai pristatė pustrečių metų darbo re­zul­tatą – Šilalės miesto bendrąjį planą, pa­gal kurį ateinantį dešimtmetį turėtų vykti mies­to plėtra. Tik ji, panašu, nesuplanuo­ta: nau­­­jajame plane nenumatytos terito­rijos gy­venamųjų namų statybai, o investicijos to­­kios minimalios, kad kažin, ar jų užteks vie­­nai gatvei išasfaltuoti.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 7