Lietuvių protestas – Lenkijos parduotuvėse

Šiandien Lietuvoje prasideda socialiniame tinkle „Facebook“ užgimusi akcija „Neisiu į prekybos cent­rą tris dienas“. Tūkstančiai šalies gyventojų žada parodyti prekybos magnatams, kad jų paslaugos gali būti nereikalingos. Tačiau tikrasis protestas prieš savo šalies Vyriausybę, nesugebančią sutramdyti monopolijų savivalės, vyksta Suvalkuose, kur kasdien apsipirkti važiuoja ne tik pasienio savivaldybių, bet ir visos Lietuvos gyventojai. Lenkijoje mokesčiai mažesni Šį pavasarį net Lenkijos…

Karvės – Lenkijoje, šeimininkas – Švedijoje

Jos diena prasidėdavo anksti rytą, kai atsikėlusi eidavo melžti karvių. Dabar į tvartą nebekelia kojos. - Nebegaliu ten net įeiti. Taip graudu pasidaro, jog norisi verkti, - prisipažįsta Danutė. Tiesa, moteris prašė neminėti tikrojo vardo – nenori, kaip pati sakė, kad jos gailėtų. Bet ši istorija – tikra, o jos herojai gyvena viename mūsų rajono kaime. Kiek tokių žmonių iš…

Šilalė turi savo Robinzoną?

Toks klausimas kilo neseniai netikėtą radinį miške aptikusiems gyventojams. Šilų kaimo link besidriekiančiame miesto pušyne, nelabai toli nuo plento, žmonės atsitiktinai pamatė iš pradžių juos šiek tiek išgąsdinusį, o paskui ir smalsumą sukėlusį objektą – iš medžio šakų bei skudurų suręstą pašiūrę. Apie tai redakciją informavę laikraščio skaitytojai svarstė, kam šis „statinys“ galėtų priklausyti ir ar jame iš tiesų kas…

Ydingų įpročių pakeisti neįmanoma?

Nuo seno balandis vadinamas švaros mėnesiu. Vos tik atšyla, žmonės ima grėblius, šluotas ir švarina visas kerteles, džiaugiasi atbudusia gamta bei gražėjančia aplinka. Deja, žemė pilna ne tik tokių plušančių skruzdėliukų, bet ir parazitų. Šitaip norisi vadinti tuos, kurie griauna bei teršia tai, ką puoselėja kiti. „Šilalės artojas“ tokių niekadėjų suverstus šiukšlynus viešina dažnai. Kartais gėdos ar atsakomybės jausmas kai…

Akibrokštas per laidotuves šokiravo artimuosius

Ka­da gim­ti ir kuo­met mir­ti ne­pa­si­rink­si. Obe­ly­niš­kis Vy­tau­tas G. Anapilin iškeliavo per di­džiau­sią pa­va­sa­rio šven­tę - pir­mą­ją Šv. Ve­ly­kų die­ną. Ar­ti­mo­jo ne­tek­tis - di­de­lis skaus­mas. Ta­čiau tai, ką lai­do­tu­vių die­ną te­ko pa­tir­ti Vy­tau­to na­miš­kiams, tą skaus­mą ko­ne pa­dvi­gu­bi­no. Praėjusį antradienį lai­do­tu­vių pro­ce­si­ja ge­rą pus­va­lan­dį lū­ku­ria­vo prie už­ra­kin­tų Šilalės ka­pi­nių var­tų, kol pa­ga­liau į jas bu­vo leis­ta įei­ti. Velykų sek­ma­die­nį Tau­ra­gės…

Kaip stiprinti sveikatą

Ši­la­lės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­go­je ne­se­niai lan­kė­si ir pa­skai­tą apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis skai­tė gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Ju­ri­jus Go­roš­ko. Anot gy­dy­to­jo, Lie­tu­vo­je ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja ser­ga apie 49 proc. vy­rų ir 39 proc. mo­te­rų. Ne­si­gy­dant pa­di­dė­ja ri­zi­ka su­sirg­ti mio­kar­do in­fark­tu bei in­sul­tu. De­ja, tin­ka­mai gy­do­si tik treč­da­lis ar­te­ri­ne hi­per­ten­zi­ja ser­gan­čių žmo­nių. Me­di­ko tei­gi­mu, žmo­nės vis dar van­giai da­ly­vau­ja pre­ven­ci­nė­se svei­ka­tos pa­tik­ros pro­gra­mo­se.…

Globėjų, įtėvių mokymai – nuo šiol ir mūsų rajone

Šilalės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje šiuo metu yra 122 globojami (rūpinami) vaikai, likę be tėvų globos: 62 - šeimoje ir 60 - institucijoje. Dar 28 vaikams nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu. Kiekvienas, pasiryžęs globoti mažylius, privalo išklausyti specialius kursus. Mokymai yra privalomi visiems, išskyrus artimus giminaičius - senelius, brolius, seseris. Tačiau ir jie gali būti nukreipti mokytis, o…

Gamta negailestinga: keliai tapo sunkiai išvažiuojami

Pa­va­sa­rė­jant ko­ne vi­si be iš­im­ties kai­mų bei gy­ven­vie­čių ke­liai „pa­si­puo­šia“ duo­bių vir­ti­nė­mis ir pro­­vė­žo­mis. Kita vertus, ne spe­cia­liai kas nors jas iš­kaps­to, o pa­ti gam­ta. Gal­būt to­dėl dau­ge­lis kas­dien to­kiais „links­mai­siais kal­ne­liais“ dar­dan­čių žmo­nių jau nie­kam nebe­si­skun­džia ir, pa­ty­liu­kais bur­no­da­mi, lau­kia pa­lan­kių orų, kuo­met pra­va­žiuos grei­de­ris, o gal kas nors pa­pils prie­ka­bą žvy­ro. Ta­čiau kan­try­bė ir­gi tu­ri ri­bas. Ne kar­tą…

Po pašalpų išmokėjimo vaikai neberūpi

Tragiški įvykiai, per kuriuos skaudžiai nukentėjo vaikai, privertė sukrusti ir Šilalės rajono vadovus. Praėjusio penktadienio vakarą surengtas reidas į socialinės rizikos šeimas patvirtino, kad padėtis yra baisesnė nei buvo galima įsivaizduoti. Iš 26 aplankytų šeimų net 11asmenų nustatytas girtumas nuo 0,15 iki 3 promilių. „Vo, jau nė alaus stiklinės nebus galima išgerti“, - skundėsi viena mama, policijos pareigūnams pareikalavus papūsti…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą