Paminėjo savo veiklos jubiliejų

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) švenčia 30 metų įsikūrimo sukaktį. Šios įstaigos jubiliejus paminėtas ir Šilalėje, o į gimtadienį susirinko rajono ūkininkai, šventėje dalyvavo LŽŪKT regionų vadovė Sonata Karpavičienė, Šilalės kredito unijos vadovė Eligija Gerčytė, susirinkusiuosius sveikino valdžios atstovai, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkas Aivaras Tamošaitis bei kt.

Šilalės žemės ūkio konsulta­vimo tarnyba per 30 veik­los metų turėjo keturis vadovus, kelis kartus kraus­tėsi iš vienų patalpų į kitas. Tar­nybos įkūrėju rajone galima laikyti pirmąjį jos vadovą Kazimierą Gedvilą, o ilgiausiai Šilalės biurui „diriguoja“ dabartinė jo vadovė Jūratė Ciparienė. 

„Su kiekvienu ūkininku bend­ravimas ir nueitas kelias yra įvairus – jame susipina norai, galimybės, įstatymai, draudimai, ir tai ne visada tenkina vieną ar kitą pusę. Ir nors parodome stipresnių emocijų, kompromisą vis tiek randame. O klaidų darome visi. Svarbu, kad vieni ir kiti jas geranoriškai ištaisytų“, – įsitikinusi J. Ciparienė. 

Pasak jos, poreikis atsiras­ti LŽŪKT buvo didžiulis, kadan­gi pradėjus kurtis ūkiams, žmo­nėms stigo profesionalių patarimų, specialistų konsultacijų, nuolat keitėsi įsta­tymai, reikalavimai ir kt., o interneto tada nebuvo. 

LŽŪKT buvo kuriama skandi­navų, anglų konsultavimo sistemos pavyzdžiu, domėtasi Ame­rikos bei kitų šalių patirtimi. Lietuviams priimtiniausia pasirodė Danijos žemdirbių konsultavimo sistema, todėl šiek tiek pakoreguotas modelis pritaikytas ir Lietuvai. 

„Įstojus į Europos Sąjungą, at­sirado ir neįprastų paslaugų po­reikis. Ypač didelis LŽŪKT indėlis buvo ruošiantis pasėlių deklaravimui. Rajonų biurų konsultantai GPS aparatų pagalba matavo žemes, padėjo jas įbraižyti į planus, ir tai buvo didelė pagalba ūkininkams“, – sakė LŽŪKT Šilalės biuro vado­vė, akcentavusi ir ES paramos ūkiams reikalavimus, kurių bū­tina laikytis, norint apsisaugoti nuo gresiančių sankcijų. 

„Tuo metu įmonių, konsultuojančių tokiais klausimais, ne­buvo, veikė vienintelė konsultavimo tarnyba. Dabar situacija kitokia, tad natūralu, kad ir kai kurie buvę mūsų klientai konsultuojasi kitur, turi savo ūkiuose buhalterius bei pan. Bet džiugina, jog vis tik daugelis ūkininkų išliko lojalūs part­neriai“, – tikino J. Ciparienė.

Ji pati kuruoja gyvulininkystės sritį, organizuoja įvairius mo­kymus, seminarus, rengia parodomuosius gyvulininkystės bandymus, kurie sujungiami su profesionaliomis konsultacijomis ir demonstruojami vizualiai.

„Viena iš pagrindinių paslaugų, kuria naudojasi ūkininkai, yra buhalterinė apskaita. Žemdirbiai domisi ES teikiamomis paramomis bei jų galimybėmis, todėl aktualios ekonomikos konsultacijos, verslo planų rengimo bei administravimo paslaugos, dirvožemio tyrimai, tręšimo planai, augalininkystės konsultacijos“, – sakė J. Ciparienė. 

Šiuo metu LŽŪKT Šilalės skyriuje, be vadovės, dirba buhalterės Aldona Dobilienė, Inga Pė­likienė, Gintarė Jakienė, Renata Daukšaitė, komandai taip pat priklauso apskaitininkės Rosita Poškienė ir Ligita Šadbarienė. 

„Dar turime augalininkystės konsultantę, kurios darbo vieta nėra mūsų biuras, bet, reikalui esant, ji atvažiuoja arba daug reikalingų darbų padaro per nuotolį, tarpininkaujant mūsų biurui. Tokiu pat būdu yra teikiamos ir darbų saugos specialisto paslaugos“, – teigė J. Ciparienė.

Šilalėje LŽŪKT biure paslaugų spektras yra gana platus – aktyviai važinėja mobili gyvulininkystės laboratorija, atliekami įvairūs biocheminiai tyrimai, sudaromos gyvulių gydymo schemos, imami dirvožemio mėginiai ir kt.

Antradienį vykusio jubilie­jaus minėjimo metu sveikinimų Šilalės biuro specialistėms negailėjo ir ūkininkai, kurie dė­kojo už pagalbą, patarimus, pro­fesionalias konsultacijas. O kad šilališkės darbuotojos yra vertinamos, patvirtina ir tai, jog konsultuotis į Šilalę atvyksta 

ūkininkai ir iš kitų rajonų. Vie­­nas tokių – Alfonsas Liu­ban­cas iš Jurbarko rajono.

Renginio metu LŽŪKT Šilalės biuras įteikė padėkas ir dovanas ūkininkams, su kuriais bendradarbiauja ne vienerius metus.

Vesta VITKUTĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.