Susitikime su ministru aptarta ūkininkavimo specifika Žemaitijoje

Susitikimas su ūkininkais Šilalės savivaldybėje Susitikimas su ūkininkais Šilalės savivaldybėje

Sausio 11 d. žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas su­sitiko su Šilalės rajono ūkininkais bei aptarė aktualiausius žemės ūkio klausimus.

Aptartos aktualijos

Susitikime su ministru ūkininkai kėlė jiems svarbias prob­lemas, kartu ieškojo galimų sprendimų.

„Yra degančių klausimų, ypač dėl daugiamečių pievų, dėl ko aš ir esu jūsų rajone“, – sakė žemės ūkio ministras K. Navickas.  

Jis informavo ūkininkus apie Žemės ūkio tarybos atstovų susitikime su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte pasiektus susitarimus.  

„Visų Europos Sąjungos šalių narių ūkininkai, pretenduojantys gauti tiesiogines išmokas, turi laikytis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartų, kurių vienas ir yra daugiamečių pievų išlaikymas. Dėl daugiamečių pievų bei ganyk­lų šiandien Žemės ūkio taryba susitinka su Europos Sąjungos žemės ūkio komisaru Janušu Voicekovskiu – susitarėme, kad keliame jam tuos pačius klausimus, tikėda­miesi Komisijos išaiškinimo dėl prievolės, apibrėžiant daugiametes pievas, apibrėžti ir sėjo­mainą. Dėl sėjomainos apibrėžimo yra niuansų, kuriuos norime patikslinti. Jei į mūsų klausimus bus teigiamai atsakyta, tikėtina, kad lengviau spręsime ir daugiamečių pievų bei ganyk­lų santykinio pokyčio klausimą“, – pripažino ministras.

Problemos ir jų sprendimai  

Pasak žemės ūkio ministro, su Premjere aptarti ir klausi­mai dėl saugomų teritorijų plėtros bei vandens apsaugos juostų. Jau pateiktas pakeitimas, kuriam pritaria ūkininkų bendruomenė – tikima­si, jog pavyks suvienodinti vandens apsaugos juostas prie melioracijos griovių ir upelių. Sprendžiama ir lengvatinio dyzelino naudojimo problema: pasi­ta­rusi su aplinkos minist­ru, Prem­jerė pažadėjo ieškoti sprendimo – sutarta, kad jis bus rastas. 

„Dėl rusiškų grūdų tranzito tariamės su latviais ir estais, nes tai yra bendra problema, ir mes palaikysime ES Žemės ūkio taryboje Latvijos teikiamą poziciją. Į šią problemą žiūrime labai atsakingai“, – patvirtino ministras.  

Susitikime su Premjere kelta ir pieno kainų problema. Pakeitimų jau padaryta: kooperacijoje dalyvaujantys ūkininkai gaus priedą prie susietosios išmokos – Europos Komisija pritarė Strateginio plano keitimui. Seimo Kaimo reikalų komitete yra svarstomas Pieno įstatymas – tikimasi, jog bus atsižvelgta į teigiamą poveikį ekonomikai. 

Ūkininkai neturi įrodinėti ko nėra

Žemės ūkio ministras informavo, kad dėl durpynų apsaugos Europos Komisijos jau paprašyta suteikti išimtį, kad bū­tų galima šiems metams atidėti reikalavimų vykdymą, tačiau patvirtinimo dar laukiama.

„Atsižvelgėme į ūkininkų pas­tabas, kad sudarytas žemėlapis yra netikslus, reikia jį patikslinti pagal naujausius dek­laravimo duomenis. Reikalavimas ūkininkui įrodyti, kad jo žemėje nėra durpynų, nėra sąžiningas“, – sakė ministras.

Ūkininkų nuomone, ne visi GAAB reikalavimai tinka Žemai­tijai, kur žemės ūkio paskirties žemės masyvai yra nedideli ir

juos dar dalijasi trys-keturi ūki­ninkai. Ministras pasiūlė susisteminti specifines problemas, o galimus sprendimus aptarti kitame susitikime su Žemaitijos regiono ūkininkų bendruomene.