Trumpesnis kelias vartotojo link

Įmonei „Du Medu“ gavus paramą, jos produkcija šiuo metu pasiekia didesnį ratą žmonių Nuotr. iš „Du Medu“ archyvo Įmonei „Du Medu“ gavus paramą, jos produkcija šiuo metu pasiekia didesnį ratą žmonių Nuotr. iš „Du Medu“ archyvo

„Trumposios tiekimo grandinės – puiki galimybė ūkininkams, kurie nori be tarpininkų realizuoti savo produkciją“, – teigia Prienų rajone įsikūrusios UAB „Du Medu“ direktorius Vytautas Račickas, dalydamasis patirtimi, įgyta įgyvendinant du projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. (KPP 2014–2020) veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama sutrumpinti maisto produktų kelią nuo ga­mintojo iki vartotojo, paramą trumpoms tiekimo grandinėms įtraukė ir į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą (toliau – SP).

Praplėtė prekybos geografiją

„Savo produkciją realizuoda­vome turgeliuose, vietinėse par­duotuvėse. Prekybos geo­gra­fi­jai išplėsti reikėjo nemažų investicijų. Paraišką patei­kė­me su partneriais UAB „Sotu Sotu“ ir UAB „Medaus namai“. Pro­jektui įgyvendinti bu­vo skirta daugiau kaip 119 tūkst. eurų. Priklausomai nuo veik­los, paramos intensyvumas buvo 100 arba 80 proc. Ji buvo skirta prekybos plotams Vil­niu­je ir Klaipėdoje išsinuomoti bei darbuotojų atlyginimams. Reikalingą įrangą pirkome už savas lėšas. Dabar sukurtose prekybos vietose perdirbtą produkciją parduoda ne tik projekto partneriai, bet ir kiti smulkūs ekologiniai ūkiai“, – apie apsisprendimą teikti paraišką pagal KPP 2014–2020 m. veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ pasakoja UAB „Du Medu“ direktorius V. Račickas.

Bendrovės vadovas teigia, kad parama naudinga tiek pareiškėjams, tiek valstybei. 

„Mes lengviau realizuojame produkciją, valstybė per me­tus iš mokesčių susigrąžino suteiktos paramos sumą. Svar­biau­sia, kad, pasibaigus projektui, mūsų veikla nenutrūko“, – pabrėžia pašnekovas ir priduria, jog sėkmingai įgyvendintas projektas paskatino teikti dar vieną paraišką pagal tą pačią veiklos sritį.

Šįkart pareiškėjas buvo Vy­tauto Račicko ūkis.

„Buvo skirta apie 70 tūkst. Eur. Parama skirta prekybos vietoms išsinuomoti ir darbuotojų atlyginimams išmokėti. Prekybos vietas šįkart įrengėme neperdirbtai pro­dukci­jai – įvairioms daržo­vėms, uogoms – realizuoti. Sukūrėme elektroninės prekybos platformą ecoukis.lt“, – sako V. Račickas. 

Įgyvendinant abu projektus, buvo sukurta po 7 darbo vietas. 

Galimybė produkcijai pristatyti

Parama pagal tą pačią veik­los sritį pasinaudojo ir Kauno rajone, Babtuose veikianti UAB „Mėlynė“. Paraišką teikė su part­neriais UAB „Atrast“, kuri, kaip ir UAB „Mėlynė“, yra mokslo įmonė, bei UAB „Sultė“. 

„Kadangi produktai gaminami vadovaujantis mokslininkų tyrimais bei rekomendacijo­mis, o liofilizuojant išlaiko iki 99 proc. savo maistinių savybių, jie yra brangesni už rinkai pateikiamus panašius produktus. Pasirinkome švietėjišką produkto patekimo į rinką kelią. Tam buvo reikalinga mobili prekybos vieta. 

Pateikėme paraišką paramai ir mums buvo skirta daugiau kaip 19 tūkst. Eur. Paramą naudojome mobilios prekybos vietos įrangai įsigyti, transportavimo paslaugoms pirkti ir atlyginimams išmokėti. Tai mums atvėrė galimybes visoje Lietuvoje organizuoti švietėjiškus renginius, per kuriuos vartotojams pristatėme savo produktus. Pir­maisiais metais „Mėlynė“ suorganizavo daugiau kaip 50 renginių, vėlesniais – 30–40. Jei reikėtų nuosavomis lėšomis finansuoti prekybos vietos nuomą, mokėti darbuotojams atlyginimus, nedidelėms įmonėms, kuriose dirba po kelis žmones, tai būtų sunkiai pakeliama finansinė našta. Todėl labai gerai, kad didžiausios išlaidos yra kompensuojamos. Kadangi važinėjant po Lietuvą dažnai mū­sų klausdavo, kur galima nusipirkti „Mėlynės“ produktų, kartu su kitais Na­cionalinio maisto klasterio nariais buvo pateikta dar viena paraiška pagal veik­los sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Šiame projekte paraišką rengė UAB „Eno extractum“, part­ne­riai UAB „Mėlynė“ bei MB „Sultė“. Bu­vo skirta daugiau kaip 50 tūkst. Eur. Šios lėšos panaudotos prekybos vietai Kau­no prekybos centre „Dai­na­va“ nuomoti, vienai mobiliai prekybos vietai sukurti, darbuotojų atlyginimams mokėti. Ten prekiauja ne tik klasterio nariai, bet ir kiti smulkūs gamintojai, atitinkantys reikalavimą prekiauti tik Lietuvoje ir iš lietuviškos žaliavos pagaminta produkcija. Įgyvendinant šį projektą, buvo sukurta ir elektroninė parduotuvė Maistonamukas.­lt.“, – teigia projekto vadovė Vaidė Sakalauskienė. 

Supaprastinta parama tiesioginei prekybai

Abu pašnekovai nedvejoja – projektas „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ jiems buvo labai naudinga.

Norinčių pasinaudoti šia parama paraiškos priimamos nuo kovo 18 d. iki gegužės 13 d. bei rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. Pa­reiškėjai gali pretenduoti į paramą iki 150 tūkst. Eur. 

„Parama pagal supaprastintas taisykles teikiama iš praėjusio programinio laikotarpio finansinių likučių, nedidelio masto, t. y. maksimali galima paramos suma projektui iki 150 tūkst. Eur, projektams įgyvendinti“, – teigia Programos LEADER ir kai­mo plėtros skyriaus patarėja No­meda Padvaiskaitė. 

Už gautą paramą pareiškėjai galės sukurti ne mažiau kaip vieną prekybos ir (ar) realizavimo vietą. Tai gali būti kilnojamoji prekyvietė, automobilinė ar internetinė parduotuvė, vieta paviljone ir (ar) turguje. Taip pat jie galės vykdyti prekybą produktų gamybos vietose (ūkiuose), prekybą pagal ilgalaikes pirkimo-pardavimo sutartis.

„Bus remiama tik nesudėtingų statinių statyba, jų rekonst­ravimas ar kapitalinis remontas. Pareiškėjas galės statyti mo­dulinius prekybos namelius ir juos pagal sezoniškumą kil­noti skirtingose veiklos įgyvendinimo vietose“, – galimybes vardija Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Ilo­na Javičienė. 

Ji pabrėžia, kad parama yra teikiama tik pareiškėjo ar part­nerio valdoje užaugintiems pro­duktams, kurie patenka į Su­tarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, realizuoti. 

Parama – nuo smulkių iki didelių projektų

Nuo gegužės 2 d. iki birželio 28 d. bus priimamos paraiškos paramai pagal SP priemonę „Trumpos tiekimo grandinės (2024 m. I)“. 

„Pagal ją finansuojami trys trumpų tiekimo grandinių paramos modeliai. Pirmu modeliu siekiama skatinti tiesioginius žemės ūkio ir maisto produktus, tad bus finansuojami projektai nedidelių gamintojų, kurie susikooperavę per metus  geba pagaminti ne mažiau kaip 5 tonas produkcijos. 

Antru paramos modeliu orientuojamasi į didesnės apimties realizavimo vietos steigimą, kai trumpa tieki­mo grandinė apima jau kelias savivaldybes ar kelis rajonus, o veikla vykdoma produktus tiekiant, pavyzdžiui, švietimo įstaigoms, viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. 

Trečias didžiausio ekonomi­nio masto paramos modelis skirtas žemės ūkio ar maisto produktų realizavimo tink­lams (logistikos centrams) steigti. Paramai pagal šį modelį gauti kviečiami jungtis didžiausią ekonominį pajėgumą turintys ūkiai, kooperatyvai, per metus galintys pagaminti ne mažiau kaip 25 t produkcijos. Tad jau dabar kviečiame visus žemės ūkio ir maisto produktų gamintojus įsiver­tinti savo gamybinius pajėgu­mus ir kreiptis paramos“, – ga­limybes pristato N. Pad­vais­kai­tė. 

Atnaujinta Penktadienis, 22 kovo 2024 08:34