„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės 2017 metais

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Žemės ūkio ministerija jau pasiruošė 2017 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui. Parengtos ir pa­tvirtintos Pa­ramos už žemės ūkio naud­menas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 m. tiesioginių išmokų ad­mi­nistravimo bei kontrolės taisyklės (LR že­mės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 3D-714). Įvertinus visus keblumus, kilusius administruojant paramą 2016 m., taip pat naujuosius plotų deklaravi­mo ypa­tu­mus, susijusius su kraštovaizdžio elementais (miškeliais, tvenkiniais ir kūdromis, palaukėmis bei grio­viais), naujosiomis susietosios paramos schemomis bei kitus pasikeitimus, 2017 m. paramos administra­vimo nuos­tatose yra nemažai naujovių.

Reikalavimai, taikomi visiems pareiškėjams

Nauja tai, kad pakeista jau pati 2017 m. deklaravimo taisyklių struktūra: skyriai suskaidyti į skirsnius, kurie atitinka konkrečioms paramos schemoms ar specifiniams rei­kalavimams skirtas nuostatų grupes, pernumeruoti arba pakeisti kai kurie priedai. Dėl šių pokyčių taisyklės re­daguotos naujai.

Bus privalu deklaruoti tik aiškia žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar pa­naudos pagrindais) valdomus plotus. Taip pat, jeigu dek­laruojamuose plotuose einamaisiais metais atliekami darbai, lemiantys šių plotų atitiktį paramos reikalavimams (vykdomos statybos, melioracijos sistemų įrengimas ar tvarkymas ar kt.), jie iš anksto privalo būti deklaruojami kaip einamaisiais me­tais neatitinkantys paramos skyrimo reikalavimų (kodas TPN) arba netinkami paramai (kodas NEP).

Aiškiai apibrėžta ir pareiškėjų vertinimo dėl galimai neteisėtai sukuriamų sąlygų paramai gauti procedūra. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai vadovausis galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, nustatymo metodika, patvirtinta LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 (metodika).

Bus taikoma nauja pažeidimų įvertinimo sistema. Kai plotuose nustatomi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (pievų šienavimo, pūdymo išlaikymo ir kt. reikalavimai) neatitikimai, paramos negalima gauti tik už dalį, kuri neatitinka reikalavimų, o ne už visą plotą, kaip buvo anksčiau. Tokiu būdu suvienodinama ES plotų kontrolės sistema, kuri atitinka „geltonosios kortelės“ (ES reglamente numatyta atnaujinta paramos kontrolės sistema) pritaikymą reikalavimams įgyvendinti.

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai

Pakeitimų žemės ūkio veik­los vykdymo kriterijų įgyvendinime, įskaitant pievų priežiūros tvarką, nėra numatyta. Tačiau pūdymo plotams nustatomas privalomas išlaikymo laikotarpis (nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d.) – tuo laiku juose negalės būti vykdoma jokia žemės ūkio gamyba.

Išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimai

Esminių pokyčių nėra, tik papildomai numatyta, jog tais atvejais, kai kelių juridinių asmenų, siekiančių pasinaudoti šia parama, valdyme dalyvauja tas pats fizinis asmuo, visos paraiškos, susijusios su juo, įvertinamos, vadovaujantis anksčiau minėta metodika.

Žalinimo išmokos reikalavimai

Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimo įgyvendinimo tvarkoje yra pa­sikeitimų: įsėliui gali būti naudojamos visos tiek baltyminės, tiek nebaltyminės žolės; posėlį, susidedantį iš ne mažiau kaip dviejų vasarinių augalų rūšių sėklų, reikia pasėti ne vėliau kaip iki rugpjūčio vidurio, kad nuo rugsė­jo 1 d. iki spalio 15 d. būtų matomi jau sudygę pasėliai; kai deklaruojami azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje, po derliaus nuėmimo šiuos plotus galima ne tik apsėti iki lapkričio 1 d., bet ir palikti juos nesuartus ne trumpiau kaip iki gruodžio 15 d., o ražienos paviršių lengvai sukultivuoti; jeigu azotą kaupiančių augalų mišinių sudėtyje vyrauja (ne mažiau kaip 50 proc.) baltyminiai augalai, visi tokie mišiniai laikomi tinkamais.

Kinta ir EASV reikalavimo užskaitai naudojamų kraštovaizdžio elementų (miškelių, tvenkinių ir kūdrų, palaukių bei griovių) deklaravimo tvarka. Galima deklaruoti ir didesnius elementus nei iki šiol numatyta deklaravimo taisyklių nuostatose. Sudaryta galimybė deklaruoti ir du greta esančius skirtingus kraštovaizdžio elementus: ne tik įsiterpusius (visiškai apsuptus) pareiškėjo deklaruotoje ariamoje žemėje, bet ir tuos, kurie be privalomo ribojimosi tik su vieno pareiškėjo deklaruota ariamąja žeme, ribojasi ir su paramai netinkamais plotais (išskyrus deklaruotus kodu NEP) arba to paties pareiškėjo valdomais dek­laruotais daugiamečių pievų ir/arba daugiamečių sodinių plotais. Pareiškėjų naudai patikslinta ir kita su šių elementų deklaravimu susijusi tvarka.

Susietosios paramos už plotą reikalavimai

Pasirinkta įgyvendinti tris naujas susietosios paramos schemas. Tai – parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus; parama už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės; už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos Komisija dar gali teikti pastabas dėl šių naujų schemų suderinamumo su ES reg­lamento nuostatomis (t. y., ar nauji remtini sektoriai tik­rai patiria ekonominių sunkumų), tačiau visi reikalavimai šioms schemoms įgyvendinti jau yra numatyti deklaravimo taisyklių nuostatose.

Pakeitimų yra ir nuostatose, įgyvendinant paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte. Visas kontrolės funkcijas, įskaitant gamybinės veik­los pradžią žyminčių sėjos ar daigų sodinimo aktų surašymą, vykdo NMA. Pareiškėjai, siekiantys pasinaudoti šia parama, taip pat bus tikrinami dėl galimų įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai. Patikslinta pareiškėjų atsiskaitymo NMA dokumentų pateikimo tvarka.

Paraiškos teikimo ir administravimo tvarka

Keičiama paraiškų regist­ravimo tvarka. Siekiant sumažinti administravimo naštą tiek pareiškėjams, tiek seniūnijų bei konsultavimo biurų darbuotojams, atsisakoma popierinių paraiškų registravimo lapų pildymo bei teikimo tvarkos, pakeičiant ją bendru paraiškų teikimo registru, t. y. atitinkamu žurnalu (deklaravimo taisyklių 7 priedas). Tokia pat nauja tvarka taikoma ir keičiant paraiškos duomenis. Pareiškėjams, kurie jas teiks savarankiškai, paramos paraiškų informacinėje sistemoje (PPIS) patvirtinus duomenis, ji laikoma pateikta, ir papildomai jokių registravimo dokumentų NMA teikti nereikia.

Pareiškėjams numatyta galimybė dar paraiškos teikimo metu PPIS sistemoje išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodyti bei aprašyti išanks­tinius KŽS ribų pakeitimus arba PPIS kraštovaizdžių elementų žymėjimo modulyje elektroniniu būdu nurodyti ir aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus.

Numatyta, kad, esant mažesniam kaip 0,3 ha persidengiančiam plotui, parama už jį nėra mokama nė vienam pareiškėjui (t. y. tokių plotų persidengimai turėtų būti sprendžiami pačių pareiškėjų). Taip užtikrinamas efektyvesnis bei taupesnis paramos administravimo procesas.

Pareiškėjams keliamas bend­rasis reikalavimas – plotus dek­laruoti dar atsakingiau. Todėl visos ginčytinos situa­cijos, kai būtina įsitikinti dėl pareiškėjo valdymo teisių į deklaruojamus plotus bei juose vykdomos žemės ūkio veik­los, sprendžiamos teigiamai tik įsitikinus, jog pa­reiškėjas turi valdymo teisę patvirtinančius dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos, bet ne kitais pagrindais), o deklaruojamų plo­tų dirbimą gali įrodyti žemės ūkio produkcijos realizavimo ar ki­tais dokumentais (išskyrus seniūnijos išduodamas pažymas).

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribų elektroninio įbraižymo tvarka

Pareiškėjams ir toliau priei­namas potencialus daugia­me­­čių pievų žemėlapis, kuriame vaiz­duojamos pievos, deklaruotos ketverius paskutiniuo­sius metus. Tikimasi, kad tai padės pareiškėjams geriau įvertinti bei kontroliuoti pievų (iki 5 m.) virtimą daugiametėmis.

Paramos paraiška

Pareiškėjai, teikiantys paraišką, privalo pareikšti sutikimą, jog NMA, siekdama patikrinti duomenis, turi teisę gauti būtiną informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų institucijų apie pareiškėjo ūkinę veiklą.

Siekiant gauti susietąją paramą pagal dvi iš trijų naujųjų schemų (parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus; parama už plotus, kuriuose auginami cukriniai run­keliai), privalu užpildyti atitinkamas duomenų lenteles, pateikiant tinkamumo paramai gauti reikalavimus atitinkančius duomenis. Šių lentelių pildymo tvarka numatyta deklaravimo taisyklių 2 priede.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Atnaujintas ir žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų klasifikatorius, t. y. pakeisti kai kurie žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų kodai bei papildyta naujais. Kad būtų aiškiau, kaip tarpusavyje suderinamos skirtingos paramos schemos ar atskiri jų elementai, atnaujinta Paramos suderinamumo matrica.

Kiti deklaravimo taisyklių priedai

Atnaujinus „Ganyklų arba pievų tvarkymo darbų regist­racijos žurnalo“ formą, siekiama suteikti pareiškėjams galimybę pildyti vieną žurnalą, skirtą pievų priežiūros darbams registruoti. Anksčiau ats­kirus žurnalus reikėjo pildyti pareiškėjams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už plotus bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėt­ros 2014-2020 m. programos prie­mones „Ag­ra­rinė aplinko­sauga ir klima­tas“ bei „Su „Na­tura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva su­sijusios išmokos“. Nuo 2017 m. visų su pievų priežiūra susijusių įsipareigojimų įgyvendinimas pagal jau minėtas paramos priemones žymimas viename žurnale.

Į naująsias taisykles įtraukti ir du nauji priedai (7 ir 8), kurie yra būtini atnaujintai paraiškų registravimo tvarkai užtikrinti, atsisakant popierinių paraiškų registravimo lapų pildymo bei teikimo tvarkos.

Nacionalinės mokėjimo agentūros inform.

Atnaujinta Antradienis, 31 sausio 2017 09:21