Kelininkai atsakomybės dėl duobių neprisiima – kaltas oras...

Kelio ruožas Jaunodava–Palentinis Kelio ruožas Jaunodava–Palentinis

Apie vos prieš metus suremontuotą, tačiau didžiulėmis duobėmis nusėtą ir beveik nepravažiuojamą vals­tybinės reikšmės kelio Varniai–Severėnai–Kaltinėnai ruožą Jaunodava–Palentinis „Šilalės artojas“ rašė prasi­dėjus šiems metams („Pusės milijono investicijas įsisavino... gruntas“, 2024 m. sausio 5 d. Nr. 1). Tuomet gy­­ventojai ir jiems atstovaujanti Palentinio seniūnė Miglė Zybartienė negailėjo priekaištų kelininkams, „suremontavusiems“ kelią taip, kad juo visiškai neįmanoma naudotis. 

Tačiau AB „Kelių priežiūra“ atstovas spaudai, komunikacijos skyriaus vadovas Rimantas Zagrebajev, tąsyk patvirtinęs, kad šiame kelio ruože dirbo Šilalės meistrija, o trumpesnės nei puskilometris atkarpos remontas atsiėjo daugiau nei 0,5 mln. eurų, su tuo, jog kelias sutvarkytas prastai, nesutiko.

„Susidariusi situacija nėra susijusi su minėtame ruože atliktais paprastojo remonto darbais, nes tai yra kelio eksploatacijos pažaidos. Keliuose su žvyro danga, priklausomai nuo eismo intensyvumo bei oro sąlygų, nuolat formuojasi įdubos, nelygumai. Siekiant išvengti šių pažaidų, keliai su žvyro danga turi būti nuolat profiliuojami“, – žiemos pradžioje teigė R. Zagrebajev.

Toks paaiškinimas neįtikino palenti­niškių, todėl jie kreipėsi į visas įmano­mas institucijas, prašydami spręsti prob­lemą. Seniūnės pasirašyto rašto sulaukė ir Seimo narys Jonas Gudauskas. Šis savo ruožtu gyventojų pretenzijas perdavė Susisiekimo ministerijai ir Valstybės kontrolei, prašydamas atsakingų institucijų „įvertinti atliktų kelio remonto darbų kokybę ir išleistų lėšų efektyvumą bei ekonominę naudą“. 

Šią savaitę palentiniškiai ir Seimo narys sulaukė AB „Via Lietuva“ (iki šiol Lietuvos automobilių kelių direkcija) atsakymo. Deja, iš rašto galima daryti išvadą, kad viskas buvo atlikta nepriekaištingai, jokių problemų su šiuo keliu kaip ir nėra.

„Visiems atliktiems remonto darbams rangovas suteikė 5 metų garantinį terminą. AB „Via Lietuva“ atsakingas darbuotojas patikrino kelio Nr. 4607 ruožo su žvyro danga būklę ir nustatė, kad atliktų paprastojo remonto darbų defektų nėra. Atkreipiame dėmesį, kad visi valstybinės reikšmės keliai su žvyro danga pavasario polaidžio metu yra prastesnės būklės, nes kelių su žvyro danga negalima tinkamai suprofiliuoti esant per daug sausai kelio dangai, ilgą laiką gausiai lyjant bei pavasario polaidžio metu. Dėl šių priežasčių šie keliai gali būti rečiau profiliuojami, tačiau jų būklė yra nuolat stebima ir profiliavimo darbai atliekami, kai dangų drėgnumas tampa tinkamas.

Informuojame, kad kelio Nr. 4607 4,451 km ilgio ruože atlikti paprastojo remonto darbai buvo nupirkti viešojo pirkimo būdu. Jų kaina yra 649,574 tūkst. Eur (su PVM), t. y. 1 km kaina yra 145,939 tūkst. Eur (su PVM). Remonto metu buvo sustiprinta kelio konstrukcija, t. y. 8 m kelio pločiu įrengtas ne plonesnis kaip 15 cm storio pagrindo skaldos mišinio sluoksnis ir ant jo užklotas 6 cm storio žvyro sluoksnis be rišik­lių. Prieš planuojant remonto darbus ir parenkant darbų technologiją buvo įver­tin­tas vi­du­­tinis paros eismo intensyvumas. Kelio Nr. 4607 vi­dutinis paros eismo intensyvumas 2021 m. duomeni­mis buvo: ruožo pradžia – 10,84 km, pa­baiga – 13,64 km, posto vieta – 3,841 km – važiavo 191 automobilis per parą, iš kurių krovininio transporto – 43 ir ruožo pradžia – 13,64 km, pabaiga – 17,419 km, posto vieta – 14 km – važiavo 161 automobi­lis per parą, iš kurių krovini­nio transporto – 32. 2023 m. mi­nė­tuose ruožuose vidutinis pa­ros­ eismo intensyvumas buvo atitinkamai – 112 aut./parą (iš jų 9 krovininiai) ir 143 aut./pa­rą (iš jų 14 krovininių). Tai yra mažas paros eismo intensyvumas, todėl remonto būdas nebuvo parinktas brangus, o ekonomiškai pagrįstas. Palyginimui: 1 km rajoninio valstybinės reikšmės kelio paprastasis remontas, kai keičiamas asfaltas, siekia apie 621 tūkst. Eur, kapitalinis remontas – nuo 2 iki 2,5 mln. Eur. Tuo tarpu prevencinių priemonių (paprastasis žvyro dangos remontas) kaina yra kelis kartus žemesnė ir siekia apie 145 tūkst. Eur. Laiku pritai­kius prevencinės priežiūros priemones, kelio naudojimo laikotarpį galima pratęsti net apie 5–10 metų. Remiantis kitų šalių prak­tika skaičiuojama, jog prevencines priemones taikyti yra ke­lis kartus pigiau.

Informuojame, kad už valstybinės reikšmės kelių prie­žiūrą yra atsakinga AB „Kelių priežiūra“. Ji, vadovaudamasi sutartimi su AB „Via Lietuva“, LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu­ Kelių priežiūros tvarkos aprašu ir automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyviniuose­ do­kumentuose nurodytais reika­la­vimais, privalo prižiūrėti valstybinės reikšmės kelius, ne­vir­šydama sutartimi nustatytos kelių priežiūrai skirtos sumos. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą kasmet tvirtina LR Vyriausybė.

AB „Kelių priežiūra“ kelio Nr. 4607 profiliavimo darbus atliko 2024 m. sausio 31 d., vasario 25 d. ir kovo 3 d. Paskutinį kartą kelias profiliuotas kovo 14 d.“, – teigiama Palentinio seniūnijai ir Seimo nariui J. Gudauskui atsiųstame rašte, ku­rį­ pasirašė AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros palaikymo ir vys­­tymo grupės vadovas Martynas Gedaminskas. Ir kaip įro­dymą, jog kelias yra geras, pateikė kovo 15 d. darytą nuotrauką.

Palentinio gyventojai nesi­gin­čija – dabar, kai kelias nugrei­deriuotas ir sausas, jis tikrai nė­ra blogos būklės. Tačiau kartu žmonės nerimauja, jog ta gerovė baigsis, vos tik pradės lyti. Nes tokios patirties jie jau turi.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

„Šilalės artojo“ archyvo ir „Via Lietuva“ nuotr.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 28 kovo 2024 16:49