Projektuotojai ragina skubėti, valdžia negirdi

UAB „Atamis“ pro­jek­­tuo­­toja Anželika Ka­žie­­­nė raš­tu pa­ra­gino Ši­la­­lės sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­­­ra­ciją ak­tyviau da­ly­vau­ti Šilalės ra­jono bend­­rojo plano rengime. Sa­vi­val­­­dy­bės neveiklumas su­kėlė abe­jo­nių, ar pro­­ce­sas, kuriuo ypa­tingai yra su­in­teresuoti gy­ventojai, nė­­ra vilkinamas.  

„Atamis“ įspėjimas savivaldybės administraciją pasiekė kovo viduryje. Rašte projektuotoja nuogąstauja, jog, nepaskyrus kompetentingo ir atitinkamą kvalifikaciją turinčio darbuotojo, kuris galėtų koor­dinuoti procesą, nepavyks įvykdyti Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimo nustatyti prioritetinės infrast­ruktūros teritorijų. O be šito, A. Kažienės teigimu, strigs Šilalės rajono bendrojo plano viešinimo procedūros, į kurias Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija kreipia ypatingą dėmesį ir vien dėl to gali nepatvirtinti parengto plano. 

Be to, plano rengėjai pasigenda ir tinkamo šio plano viešinimo. Pasak A. Kažienės, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pažeidimus, viešinant bendruosius planus, laiko esminiais, dėl to teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas net neišduodamas. 

Tuo labiau, kad iš „Atamis“ rašto savivaldybei nesunku su­prasti, jog kliūva ir visuome­nės supažindinimas su šiuo bend­ruoju planu: A. Kažienė nedviprasmiškai įspėja savivaldybę, kad „visuomenės pasiūlymų praleidimas ar kitas aplaidumas, dėl kurio visuome­nės pasiūlymai liks nevertinti, laikomas esmingu pažeidimu, dėl jo teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas taip pat nebus išduodamas“... 

Ir nors nuo kovo 13 d., kai Šilalės savivaldybė gavo šitą įspėjamąjį raštą, jau praėjo lygiai mėnuo, o projektuotoja prašė nedelsti ir „kuo skubiau pateikti susistemintus visuomenės pasiūlymus“, administ­racijos direktorius Andrius Jančauskas, priešingai nei projektuotoja, tikina, jog skubėti esą nereikia. Pasak jo, „niekas niekur nepavėluos“, visi darbai bus padaryti laiku, nes, pasirodo, plano rengimo galutinis terminas numatytas ar tik ne 2025 m. Tačiau jis pripažįsta, kad „problemų vis dar yra“. Bet, kaip šią savaitę administracijos vadovas sakė „Šilalės artojui“, jų kol kas neįmanoma išspręsti, nes serga savivaldybės vyriausiasis architektas, todėl direktorius dar tik rengia įsakymą, kas turėtų prisiimti atsakomybę už Šilalės rajono bendrojo plano rengimą. 

Belieka priminti, jog Šilalės miesto bendrąjį planą, kuris yra Šilalės rajono bendrojo plano dalis, „Atamis“ rengė ar ne pustrečių metų. 2021 m. rugsėjį pasirašytoje sutartyje buvo numatyta, jog už 83,8 tūkst. eurų visus planus įmonė savivaldybei pateiks per trejus metus. Tačiau šiemet sausio mėnesį terminas buvo pratęstas dar 11 mėnesių. Daugiau laiko projektuotojams prireikė naujiems Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimams įgyvendinti, o dėl to pakito ir darbų kaina – pagal papildomą susitarimą, savivaldybė UAB „Atamis“ turi sumokėti dar 23 tūkst. Eur. 

Šilalės rajono bendrasis planas yra reikalingas ne tik teritorijų planavimu užsiimantiems valdininkams – labiausiai jo reikia 1100 hektarų užimančių Lingiškės, Šėrikų, Dirkintų, Zobielijos, Šilų, Balsių, Ru­binavo, Šolių, Vingininkų kai­mų gyventojams, kurie, patvirtinus naują Šilalės miesto bendrąjį planą, atsidūrė tarp žemės ir dangaus, mat jų gyvenamosios vietovės buvo „išmestos“ iš miesto teritorijos, bet nepriskirtos ir kaimo teritorijoms. Ir kol nebus parengtas Šilalės rajono bendrasis planas, tose vietovėse gyvenantys žmonės negalės nieko nei planuoti, nei imtis jokių veiksmų.

Valdininkų darbas tuo ir geras, kad jiems niekur niekada nereikia skubėti. Nes ir paleng­va dėliojant popierėlius iš vienos krūvelės į kitą, atlyginimas į sąskaitą įkrenta griežtai nustatytu laiku, sukti galvos, kaip jį užsidirbti, nereikia. Būtent tuo valdiška tarnyba ir skiriasi nuo verslo arba savarankiškai dirbančių žmonių, kuriems kiekvieną eurą tenka uždirbti. Negana to, nežiūrint į pajamas, sumokėti mokesčius, kurie skiriami tiems patiems suktis greičiau nenorintiems valdininkams išlaikyti... 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 12 balandžio 2024 08:05