Valdiškų lėšų taškymo virtuozai

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Lietuvos prokuratūra praneša, kad, ginant viešąjį interesą dėl ša­lies savivaldybių tarybų narių jiems skir­­tų išmokų panaudojimo tei­sėtumo, Viešojo intereso gynimo skyrių pro­kurorai apylinkių teis­mams šiuo me­tu yra pateikę 42 civilinius ieš­­kinius bendrai 504 tūkst. 723 eurų sumai. Taip pat informuoja­ma, kad skirtingų rajonų politikai į sa­vi­val­dybių biudžetus iš viso jau yra grą­ži­nę 638 tūkst. 461 Eur. Ir nors pro­kurorai šilališkių savivaldybės ta­­rybos narių kol kas „nejudina“, pra­ėju­sią kadenciją taryboje dirbę kon­servatoriai dar gegužę pranešė grąžinę visas jiems išmokėtas, bet abejonių auditoriams sukėlusias kompensacijas. Dalį skirtų lėšų su­skubo atiduoti ir kiti politikai – Ši­la­lės savivaldybės Centralizuoto vi­daus audito skyriaus duomenimis, visą nurodytą sumą į biudžetą per­­vedė 12 tarybos narių, dalį jos grą­­žino 11 politikų, vienas pateikė prašymą dėl taikos sutarties su­da­ry­mo, o du į šias rekomendacijas nereagavo niekaip. Iš viso į savi­val­dy­bės biudžeto sąskaitą šiuo me­tu yra pervesta per 21 tūkst. Eur.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 43

Atnaujinta Antradienis, 11 birželio 2024 08:04