Neišdildomi įspūdžiai iš Rumunijos

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje toliau vykdomas ERASMUS+projektas „Jaunimo daugiakalbiškumas ir darbo perspektyvos Europoje“. Mokiniai jau svečiavosi Bulgarijoje ir Grai­kijoje, o gegužę su mokomuoju vizitu vyko į Rumuniją.

Šeši gimnazistai bei istorijos mokytojos Laima Baltutienė ir Nomeda Kas­mauskaitė Pe­risoru mieste kartu su Ispanijos, Grai­kijos, Bul­garijos bei Len­kijos delegacijomis ne tik susipažino su Ru­mu­nijos istorija, gamta, tradicijo­mis, bet ir gilino anglų kalbos žinias, įvairiose darbo gru­pėse taikė aktyvius bei kūrybiškus metodus. Turėjome būti paruošę pristatymus, vesti pamokas apie darbo rinką, pramonę, biomokslą, farmaciją, biomediciną, agrokultūrą ir ateities transportą Europoje bei savo šalyje. Dei­mantė Ko­šytė ir Dajana Lat­vys rengė pristatymą apie atsinaujinan­čios energe­tikos šaltinius Eu­ro­poje, o į aktyvią bei kūrybiškumo reikalaujan­čią pamoką vi­sus projek­to dalyvius įtrau­kė Auš­ra Vi­taitė, Do­vi­­lė Pet­raus­kai­tė, Mikas Ka­­mins­kas ir Deividas Ku­­zas.

Perisoru gimnazijos mo­kiniai bei mokytojai supažindino mus su savo miestelio ir mo­kyk­los istorija, šalyje la­­biausiai vertinamu Mur­­­fatlar vynuogynu ir ten esančiu muziejumi. Ap­žiūrėjome vieną seniausių Rumunijos miestų bei vieną didžiausių Eu­ro­pos uostų Konstancą. Ap­lankė­me Ru­munijos pasidi­džiavimą – Bra­ną, kitaip va­dinamą Dra­ku­los pilimi. Pirmą kartą joje eksponuojama baldų ir meno kūrinių kolekcija, surinkta Rumunijos karalienės Ma­ri­jos. Kalno apačioje įrengtas muziejus po atviru dangumi, kuriame galima pamatyti Rumunijos valstiečių darbo įrankius, pastatus. Didžiulį įspūdį paliko ir Rasnov tvirtovė, pastatyta XIII a. apsaugai nuo turkų bei totorių invazijos. Iš išorės ji atrodo apgriuvusi, bet viduje įkurtas visas miestelis su mažomis gatvelėmis, trobelėmis. Jis aptvertas stora siena, iš viršaus atsiveria Karpatų kalnų panorama.

Paskutinę dieną šeimininkai mums surengė ekskursiją po vietinį ūkį, kurį galėjome palyginti su lietuvišku.

Projekto dalyviai artimiau susipažino vakarėliuose, šo­ko tautinius šokius, dainavo karaokė, žaidė ir skanavo nacionalinius valgius.

Nomeda KASMAUSKAITĖ, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

AUTORĖS nuotr.