„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paskutinis skambutis nuaidėjo gyvai

Didžiajai daugumai šiųmečių mūsų rajono abiturientų paskutinis skambutis nuskambėjo praėjusį penk­ta­dienį, dalis dvyliktokų atsisveikinimo su mokykla dar laukia. Tačiau šiemet, nors dėl pandemijos ir ka­rantino šventė buvo kitokia, vis tik nuspręsta švęsti gyvai.

Šilalės savivaldybės duomenimis, iš vi­so rajone šiemet turime 253 abiturientus. Dau­giausiai jų mokosi Simono Gau­dė­šiaus gimnazijoje – pasak jos vadovo Stasio Nor­buto, šį pavasarį į gyvenimą gimnazijos pedagogai palydi net 90 dvyliktokų. Po 18 moksleivių išleidžia Lau­kuvos Norberto Vėliaus ir Kaltinėnų Alek­sandro Stulginskio gimnazijos, su Pa­jūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija at­sisveikina 22 gimnazistai. Gausus būrys abiturientų palieka ir Šilalės suaugusiųjų mokyklą bei Kvėdarnos Ka­zi­miero Jauniaus gimnaziją – atitinka­mai 60 ir 43. Beje, kvėdarniškiai Pas­ku­tinio skambučio šventės dar laukia, ji planuojama ateinantį penktadienį, o Suaugusiųjų mokyklos abiturientai – vieninteliai rajone, nusprendę su savo mokyk­la atsisveikinti virtualiai.

Ugdymo įstaigų vadovų teigimu, šių metų abiturientų skaičius nuo pernykščio beveik nesiskiria ar skiriasi labai nežymiai. 

„Iš viso turime 60 abiturientų – panašiai tiek, kiek ir pernai. Taip pat, kaip ir praėjusiais mokslo metais, jau žinome, kad egza­minus laikys ir brandos atesta­tus gaus ne visi dvyliktokai. Pa­vyz­džiui, pernai įteikėme 47 atestatus, šiemet eg­zaminus laikyti ketina 49 mokiniai. Dau­guma jų rinkosi mokyklinius egzaminus, tik vienas ryžosi laikyti valstybinį lie­tuvių kalbos egzaminą, dar trys – kitų dalykų valstybinius egzaminus“, – sako Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorė Daiva Rud­mi­nienė.

Jidžiaugiasi, jog mokinių skaičius lieka stabilus – suaugę žmonės vis labiau suvokia, kad mokytis niekada nevėlu, sugalvoja įgyti profesiją, o kartais išsilavinimą patvirtinančio atestato pareikalauja ir darbdaviai. Anot D. Rud­minienės, valstybinius egzaminus pasiryžę laikyti žmonės yra tarp tų, kurie sieks aukštesnio išsilavinimo.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius S. Norbutas viliasi, jog mokslo metų ugdymo spragos neatsilieps mokyklą paliekančių abi­turientų ateities planams.

„Šie mokslo metai buvo sunkūs visiems – jau antri metai vaikai mokosi nuotoliniu būdu. Tačiau tikėtis gerų rezultatų skatina tai, kad ši abiturientų laida yra labai motyvuota, jaunimas turi rimtų ambicijų ir mokosi atsakingai. Da­lis gimnazistų jau išlaikė muzikos, technologijų ir dailės egzaminus – sėkmingi jie buvo visiems, rezultatai yra puikūs. Iš viso turėjome keturias abiturientų klases, jų akademiniai rezultatai yra skirtingi. Bet juk ir kiekvienas žmogus yra skirtingas, kiekvienas turi tik savo įsivaizduojamą ateities viziją“, – svarsto S. Nor­bu­tas.

Miesto gimnazijoje besimokantys abi­turientai į klases grįžo tik nuo gegužės 3-iosios, dabar jie intensyviai ruošiasi brandos egzaminams: aktyviai lanko konsulta­cijas ir laukia jau birželio 7 d. vyk­siančio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino.

Prieš pat mokslo metų pabaigą į gimnaziją sugrįžę mokiniai džiaugiasi, kad ir likus visai nedaug laiko iki mokslų užbaigimo gali pagaliau susitikti, apsikabinti, pabendrauti.

„Tikriausiai tai vienintelis pan­de­mi­jos pliusų – suvokėme, jog tai, kas anksčiau buvo savaime suprantama, gali tapti vertybe. Da­bar akivaizdu, kad gim­nazijoje svarbu yra ne vien akademiniai rezultatai, bet daug įtakos viskam turi ir socialinis, emocinis ryšys. Mūsų gimnazistai džiaugiasi, jog pagaliau jiems nebereikia žiūrėti tik į kompiuterį, o mokytojai – kad po kelių mėnesių pertraukos vėl gali taisyti rašinį, parašytą ranka“, – šiųmečio pasiruošimo brandos eg­zaminams nuotaiką atskleidžia Si­mono Gaudėšiaus gimnazijos vadovas.

Šiemet šią mokyklą baigia jau 79-oji abiturientų laida. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 25 gegužės 2021 08:11