Svarbus gimnazijos laimėjimas

Krašto apsaugos ministerija, skirdama didelį dėmesį pilietinės valios­ ir atsparumo ugdymui per istorijos bei valstybingumo tradicijų puoselėjimą, jau 18-ą kartą organizavo konkursą „Vėliava mokyklai“. 

Konkurso komi­siją sudarė Krašto ap­saugos, Švietimo, mokslo ir sporto mi­nisteri­jų­ bei Lietuvos na­cio­­nalinio mu­zie­jaus atstovai. Pa­sak komisijos pir­mi­ninko, krašto­ apsaugos vi­ce­mi­nistro­ Žil­vino Tom­kaus, šiuo kon­kursu siekiama pa­skatinti mokyklų bend­­­ruomenes, kurios­ aktyviai ugdo vai­­kų bei jau­nimo­ pilietiškumą, visuome­ninį ir pilietinį aktyvumą bei­ skatina šalies istorijos, kultūros ir Lie­tuvos kariuomenės pažinimą.

Šiame konkurse Šilalės Si­mono Gau­dėšiaus gimna­zi­ja,­ nors­ ir nelaimėjo pag­rin­di­nio prizo, drauge­ su kitomis­ penkiomis Lietuvos mo­kyk­lo­mis pelnė specialų ap­do­va­noji­mą už  pilietinę  veiklą, iš­siskiriančią sa­vo kryptingumu bei kūrybiškumu. Kovo pradžioje­ gimnazijos jaunieji šauliai, MEPA ats­to­vai, ateitininkai, aktyvūs savivaldos­ nariai, lydimi mokytojų Val­demaro Vo­ro ir Mindaugo Armono, vyko į Kraš­­to­ apsaugos ministeriją atsiimti ap­do­va­no­jimo.

Pirmiausia susitikome su krašto apsaugos viceministru­ Ž. Tomkumi, dalyvavome pilietiškumo pamokoje, ku­rioje­ akcentuota laisvės, žmonių su­si­telkimo, vienybės­ svarba.­ Gimnazistai turėjo galimybę už­duoti klausimus, su­si­jusius su krašto gynyba, NATO­ veikla,­ dabar vykstančiais konfliktais. Vi­ce­mi­nistras mūsų gimnazistams įteikė simbolinę tūtą, pasidžiaugdamas mokinių bei mokytojų aktyvia pilietine veikla.

Apžiūrėjome Krašto apsau­gos minis­terijos pastatą. Tai buvusio jėzuitų vie­nuoly­no novi­ciato pastatų ansamb­lio,­­ pradėto formuoti dar 1602 m., da­lis.­ 1991-aisiais prieš perduodant­ jį tuo­metiniam­ Krašto apsau­gos departamentui, pastatas buvo labai apleistas ir suniokotas. 1992-aisiais pradė­ti atstatymo bei restauravimo darbai vy­ko iki 2002 m.­

Išskirtinio dėmesio sulaukė­ pi­lie­­tiš­ku­mo­ pamoka „Su­ži­nok, į ku­rį partizaną esi­ panašiausias“. Lektorė akcentavo, kad prieš 75-erius metus būtume išvydę kitokią Lietuvą, kurioje dar buvo toli iki sparčiausio interneto ir stiklinių dangoraižių. Bet jau ta­da turėjome spal­vingą­ visuomenę, kurioje ne visi buvo kariai. Jie buvo tokie pat, kaip mes – galvojantys apie karjerą, gyvenimo planus, įsimylėję, keliaujantys po pasaulį, vegetarai arba ne. Visi skirtingi, bet vienijami meilės Lietuvai. Nepaisant, kad šiandieninė mūsų aplinka skiriasi nuo tos, kurioje gyveno partizanai, jų istorijo­se – daugybė vertingų pamokų apie tapatybę ir tikėjimą.

Mindaugas ARMONAS

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Št. srž. A. Čemerkos/KAM nuotr.

 

Atnaujinta Penktadienis, 15 kovo 2024 08:04