Kovos už laisvę Vakarų Lietuvoje

Ištrauka iš knygos „Albinas Kentra-Aušra“. AUTORIUS – Algirdas AUŠRA Lietuvos krašto apsaugos sistemos kūrėjas atsargos plk. ltn. Jonas Užurka straipsnyje „Laisvės kovos ir rezistencinis pasipriešinimas 1940–1989 metais“ rašo: „Traukiantis hitleriniai armijai, 1944-ųjų vasarą prasidėjo visuotinis partizaninis judėjimas, kurį aktyviai skatino Vakarų demokratijos. Jau 1945 m. Lietuvos miškuose buvo susibūrę daugiau kaip dešimt tūkstančių laisvės kovotojų. Pagal turimus duomenis galima teigti,…

Meilė veda šešis kelionių per gyvenimą dešimtmečius

Deimantas yra kiečiausias iš akmenų, gražus ir vertingas brangakmenis. Tad ne­nuostabu, kad 60-osios ves­tuvių metinės vadinamos Deimantinėmis – tai meilės, santuokos išbandymo, šei­mos stiprybės ir susikurtos laimės puoselėjimo laikas, kuris, neslepia Gulbių kaime gy­venantys Marytė ir Jonas Te­resai, nors būna visko, yra gražus, ir ačiū Die­vui už suteiktą malonę tokios sukakties sulaukti. Vienudu, bet ne vieniši „Gerai nugyvenom, skųstis ne­galime.…

Atstatyta partizanų žeminė

Praėjusį šeštadienį Volmerinės miške pašventintas pa­minklas, kryžius partizanams ir atstatyta jų žeminė. Iškil­mėse dalyvavo partizanų artimieji, šauliai, politiniai kaliniai bei tremtiniai, tie, kurie neabejingi mūsų šalies istorijai. Žeminės atidarymo iškilmės prasidėjo Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi­dėjimo bažnyčioje, kur buvo au­kojamos šv. Mišios už laisvės gynėjus. Po to dalyviai susirinko Volmerinės miške, vietoje, kur pagal archeologinius tyrimus nustatyta, jog čia…

Jeigu darai savo džiaugsmui – vadinasi, gyveni

Brazilų rašytojas, dainų autorius Paulo Coelho yra pa­sa­kęs, kad mylėti reiškia būti atviram ir pergalėms, ir pra­laimėjimams – viskam, kas vyksta kiekvieną dieną, kuri mums duota vaikščioti šia žeme. O įveikti pralaimėjimus bei džiaugtis sėkmėmis – ir yra gyvenimas. Svarbūs ir branginami Ir specialiai neplanuojant bū­na, jog kelios sukaktys supuola į krūvą. Taip nutiko ir bilioniškiams Onutei bei Petrui Gečams,…

„Amerikonka“ Veronika: „Gyvenimas dabar – dangus atdaras“

Ir kokių tik netikėčiausių triukų, apie kuriuos nė nesusapnuosi, iškrečia žmogui likimas! Negana, kad, anot ža­­dei­kiškės Veronikos Jankauskienės, leido jai sulauk­ti garbaus amžiaus – 90-mečio, nors netrūko sunkaus, ali­nan­čio darbo, kaip atlygį įteikė neįtikėtiną do­va­ną – ga­limybę pa­ma­tyti svajonių šalį Ameriką ir praleisti joje vos ne du de­šimt­mečius. Laikui nepasiduoda „Nu ir kas čia jus apie tai informavo“, – vos…

Paroda laisvės kovų dalyviui atminti

Kaune vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos LPKTS tarybos posėdis. Jo metu susirinkusiems buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojų parengta paroda ,,Laikom frontą!” Ši edukacinė kilnojamoji paroda skirta partizanui, politiniam kaliniui, LPKTS ilgamečiui vadovui ir garbės pirmininkui, Prienų krašto garbės piliečiui, legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos-Daumanto broliui, dimisijos kapitonui…

Kūrybos kelias parvedė į tėviškę

Iš Tauragės kilusio žurnalisto Egidijaus Knispelio asmeniniai ryšiai į Šilalę parvedė ir beveik prieš 80 metų mūsų kraštą pa­likusią dailininkę Giedrę Jankonytę-Žumbakienę. Ir nors prieš tuos kelis dešimtmečius tėvų, karo pabėgėlių, glėbyje į Jung­ti­nes Amerikos Valstijas išvykusi šiandien garsi menininkė fiziškai į gimtąjį kraštą negrįžo, nuo šiol apie ją, jos kūrybą bei pasiekimus šilališkiams pasakos įspūdingas albumas, kurį į Šilalę…

Išgyvenimai tremtyje prisimenami ir šiandien

Trečiadienį prie Laisvės šauklio paminklo Šilalėje surengta akci­ja „Atminties neištremsi“. Prisime­nant ištremtus tautiečius, skai­ty­tos jų pa­vardės, vardai ir likimai. Minint Gedulo ir vilties dieną, akcija „At­minties neištremsi“ Šilalėje organi­zuo­jama antrą kartą, Lietuvoje tokie skai­tymai vyko jau aštuntus metus. Vien per pirmąją trėmimų savaitę išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių, tačiau iki šiol nežinoma, koks buvo tikslus ištremtųjų skai­čius. Manoma, kad iš…

Gerumas padėkų nereikalauja, bet išlieka amžiams

Nėra didesnės vertybės už žmogaus gyvybę. Todėl vasaros pradžia visada primena Lie­tuvai patį skaudžiausią istorinį faktą – Antrojo pasaulinio karo pradžią ir nacių oku­paciją, dėl kurios per kelis mėnesius buvo sunaikinta kone visa Lietuvos žydų bend­ruomenė. Todėl ypatingos pagarbos nusipelno tie žmonės, kurie padėjo žydams išvengti holo­kausto siaubo. Teko priprasti prie baimės Nedideliuose Lietuvos miesteliuose prieš karą daugiau nei pusę…

Branginti laisvę įpareigoja tremtinės palikti užrašai

Kvėdarniškė Onutė Aužbikavičienė su nerimu kasdien laukia žinių – rusų fašistų Ukrainoje vykdomas žmonių genocidas jai skaudžiai primena 1950-aisiais tėvus ir senelius ištikusią tragediją. Skaitydama mamos užrašytus tremties prisiminimus, Onutė stebisi, kokie stiprūs ir sąmoningi turėjo būti pokario kartos žmonės, net sunkiausiomis akimir­komis, visiškoje nežinioje, nepalūžę ir nepraradę tikėjimo, kad ateis diena, kai Lietuva ir vėl bus laisva. Kvėdarniškės O.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą