Derkintai. Svarbesnieji raidos aspektai

Autoriaus asmeninio archyvo nuotr. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr.

(Tęsinys. Pradžia Nr. 71, 77)

Maždaug 1943-iųjų vasa­rą, pajutus,­ kad vokiečių pra­dėtas karas nebus sėk­mingas ir galima greitai sulaukti grįžtančio fronto, kai­mo rytinės dalies der­kin­tiš­kiai Uošpjaunyje (kalvoje ša­lia Lankų pelkės) išsikasė T raidės pavidalo slėptuvę, kurioje kaimo vaikai mėgdavo palandžioti ir karui pasibaigus (maždaug iki 1949 m.).

Kaimynas Kazys Jakas pasa­kojo, kaip žmonės slėpėsi apkase grįžtant sovietų armijai­ 1944 m. spalio­ pradžioje. Apkasą su jame buvusiais žmo­nėmis aptiko sovietų kareiviai­ ir pradėjo šautuvų buožėmis dau­žyti įėjimo duris.­ Gerai, kad atsirado kaimynai Pranciškus Šid­lauskis ir Kazymėrs Šveisterys, mokėję rusiškai. Atida­rę­ duris jiedu paaiškino, kad čia slepiasi paprasti kaimiečiai. Du automatais ginkluoti kareiviai įėjo į apkasą ir pamatę išsigandu­sius vyrus, moteris bei vaikus,­ paliko ramybėje. 

Kelių dešimčių ka­­reivių būrys apsistojo mūsų sodybos beržynėlyje, kari­ninkai užėmė geresnįjį namo galą. Vienintelis prisiminimas – beržynėlyje pastatyta virykla ant ratų, kareiviai su ginklais ir maisto katiliukais bei kareiviška košė, kurios kartais pakišdavo ir mums, bežiopsantiems­ vaikams. Panašiai buvo ir 1941-ųjų birželį. Tik beržynėlyje tuomet buvo vokiečių kareiviai, o gerajame namo gale – jų karininkai. 

Kalbant apie karą, verta priminti ir derkintiškių iniciatyvą­ gelbėti­ vokiečių Šilalės bažnyčios šventoriuje apsuptus bei dar­­bams į Vokietiją atren­ka­mus žmones. Iniciatyvos organiza­to­­rius buvo Simas Kromelis – Lietuvos kariuomenės puskarininkis ir tuo laiku­ vokiečių jau uždraustos Plecha­vičiaus Vietinės rinktinės kariūnas. Tėvų pasa­kojimas sutapo su Stanislovo Biržiškio žmo­nių priverstinės atrankos­ epizodo aprašymu („Praeities pėd­sakai“, 1995 m., 247–249 psl.). Tik S. Biržiškis turbūt nieko nežinojo apie derkintiškių akciją,­ nes jos nemini.

1944-ųjų rugpjūčio 2 d., per Parcinkulio atlaidus, Šilalės bažnyčioje susirinko daug žmonių. Keliais sun­kvežimiais atvažiavę vokiečių kareiviai ėmė gaudyti jaunus žmones darbams. Apsupo šventorių. Panikos apimti vieni­ mėgino bėgti (patogiausia buvo Derkintų kryptimi), kiti liko šventoriuje klausyti vienuolio pamokslo ir melstis. Buvo­ nušauta jauna mergaitė.

S. Kromelis, išgirdęs šią naujieną, ėmėsi gelbėjimo­ akcijos: pasiuntė vaikus į kelias sodybas sukviesti vyrus­ vaduoti sugaudytų žmonių. 7–8 vyrų būrelis, pasiėmę kas šau­tu­vą, kas pistoletą, patraukė Ši­lalės link. Ėjo ne vienu ar kitu žvyrkeliu (Traukšlio ir Palokysčio gat­vėmis), bet taku, pramintu sausesnėmis pelkės, kuri driekėsi nuo Derkintų iki Šilalės, vietomis (tiksliau – Ciliūnės lauko pakraščiu).

Ne kartą mūsų šeimoje pasakotą gelbėjimo epizodą mama palydė­davo pašaipėle: „Vaikai, jūsų tė­vas iš baimės ėjo vyrų vo­re­lės gale ir nešė šovinius“. Tėvas­ atkirsdavo: „Taip, nešiau šovinius ir nebijojau, o buvau paskutinis, nes skaudėjo koją“ (tėvas iš tikrųjų turėjo judė­ji­mo prob­lemų dėl ankstyvos klubo są­na­rių artrozės). Deja, gelbėjimo operacija neįvyko: kol vaduotojai pasiekė bažnyčią, vokiečiai, klebono sugėdinti, jau buvo išvažiavę, bet kartu pa­si­ėmė ir apie 20 vyrų. Tiesa, anot S. Bir­žiškio, šilališkiai – Lietuvos laisvės armijos­ Vanagų grupuotės nariai – mėgi­no organizuoti kitą gelbėjimo akciją: užklupti vokiečius pakeliui į Tauragę. Bet ir ši operacija nepavyko, o suimtieji, kol pasiekė Tauragę, sugebėjo išsibėgioti pa­tys.

Keistoki dviejų pelkynų pava­dinimai: Žeberinė ir Varutinės. Kaimiečiai pasakodavo, kad sutemus Žeberinėje retkarčiais judėdavo žiburiniai (klaidžiojančios vėlės). Bet vargu ar Žeberinės pelkės pavadinimas kildintinas iš žo­džio žiburinis. Tiesa, yra pavardė Žeberis ir kaimas Žeberiai (Rietavo sav.).  Žodžio su šaknimi varut taipogi neradau Lietuvių kalbos žodynuose. Asocijuojasi su žo­džiu varyti. XIX a. pabaigoje ir iki XX a. penktojo dešimtmečio Derkintų ūkininkai per sausesnes Varutinių pelkių vietas į bendras ganyklas varydavo ganyti gyvulius. Tam net  buvo samdomas piemuo. Apie kelias dešimtis metų trukusią Derkintų bendrų ganyklų bylą bus atskiras pasakojimas.

Albinas BAGDONAS

Vilnius

(Bus daugiau)

Atnaujinta Penktadienis, 20 spalio 2023 08:32