Darbas ir pastangos – ateinančiai kartai

Ingrida Syminaitė-Paulauskienė, Pa­jū­­rio mies­telio bendruomenės pirmininkė –­ vie­na iš bū­rio, apdovanotų už nuopelnus Šilalės kraš­tui. Moteris savo indėlio per daug nesu­reikšmina: „Tai yra visos bend­ruomenės darbo įvertinimas, nesvarbu, kad apdovanojimą priėmiau aš“. Simbolinė gi­lė jai įteikta už­ bendruomenės sutelkimą, sėk­mingai įgy­ven­dintus svarbius projektus, Pajūrio mies­telio rek­­reacinės zonos įveiklinimą, Pa­jūrio mu­zie­jaus įkūrimą.

Eugenija BUDRIENĖ

Žydrūnės MILAŠĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 16