„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tautodailės konkurse šilališkiai išlaiko tvirtas pozicijas

Apdovanojami A. Pocius ir A. Maulius Apdovanojami A. Pocius ir A. Maulius

Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ iškilmingai uždaryta liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ paroda. Išdalintos padėkos, ištarti sveikinimo žodžiai ir pagerbti laureatai, kurie atstovaus regionui respublikiniame konkurso rate. Tarp jų – ir du mūsų rajono menininkai.

„Aukso vainiko“ konkurso pa­rodos visada pritraukia gau­sybę tautodailės atstovų. Į Lie­tuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) organizuojamo liaudies dailės konkurso regioninio rato parodos už­darymą atvyko LNKC tau­todailės specialistė Te­re­sė Jur­­kuvienė. Ji buvo vertinimo ko­misijos pirmininkė ir, sveikindamasi su susirin­kusiais, apgailestavo, jog tarp kon­kurso dalyvių negausė­ja skulptorių, tapytojų gretos. Parodos dalyvių gausa pasidžiaugė ir muziejaus direktorius Romualdas Vaitkus bei Tauragės rajono vicemerė Vir­ginija Eičienė.

Humanitarinių mokslų daktarė, tautodailės specialistė T. Jurkuvienė itin stebėjosi Jur­barko Vinco Grybo memorialinio muziejaus neformalios suaugusiųjų dailės studijos kūryba. Šios studijos lankytojai paruošė kolektyvinį darbą – tradicines lietuviškas skulptūras iš veltinio. Komisijos pirmininkė buvo atvira – šie dirbiniai neatitinka konkurso nuostatų, tačiau patraukė dėmesį, skatino svarstyti, kur galima būtų juos panaudoti. Dėl savo kūrinių patrauklumo bei originalumo jurbarkiškiai pelnė išskirtinę padėką.

Iš viso „Aukso vainiko“ re­gio­ninio turo parodoje sulauk­ta 36 dalyvių, prista­tyta bemaž 200 darbų. Už liau­dies taikomąją dailę trečiąsias vietas laimėjo jurbarkiškė Dalia Jaramavičienė, pristačiusi siuvinėtas staltieses ir servetėles, bei šilališkė Benisė Gir­kon­­tie­nė, demonstravusi rieši­nes. Antrosios vietos skirtos jurbarkiškėms siuvinėtojoms Lai­mutei Juzikėnaitei-Aš­­mon­aitie­nei ir Elenai Mont­vy­dienei bei tauragiškei margu­čių margintojai Jadvygai Ur­butienei.

Liaudies vaizduojamosios dai­lės srityje antrąją vietą už medžio drožybą pelnė tauragiškė Ona Paulauskienė. Jau nieko nenustebino tai, kad pirmąsias vietas laimėjo ir respub­likiniame ture Tauragės re­gio­nui atstovaus tauragiškė au­dėja Milana Jaceničienė bei šilališkiai – medžio drožėjas Al­fonsas Maulius ir kryždirbys Alvydas Pocius.

„Dėl šio konkurso per metus įvyksta 10 mažesnių ar didesnių parodų. Tad visi dalyviai pasirodo gausiam lankytojų skaičiui. Tai turbūt net didesnė vertybė, nei laimėjimas. Koks malonumas dirbti sau į stalčių? Pernai respublikinėje parodoje Vilniuje, susietoje su Dainų švente, apsilankė daugiau nei 18 tūkst. žmonių. Vargiai kuris menininkas sulaukia tiek žiūrovų.

Sunku pasakyti, kurios srities menininkų konkurse būna daugiausiai. Susi­ren­ka jų nemažai iš vi­sų sričių, tačiau kon­kursas palankus ne visiems žanrams. Pastebime tenden­ciją, jog Tau­ragės regionas plėtoja taikomąją dailę. Daug žmonių pastaruoju metu imasi siuvinėjimo. O štai kryždirbystės vėliavą tvirtai neša A. Pocius, nors šios srities atstovų yra ir daugiau“, – „Šilalės artojui“ sakė T. Jurkuvienė.

Tautodailės žinovės tvirtinimu, „Aukso vainiko“ konkursas svarbus, siekiant išsaugoti ryšį su senosiomis mūsų tautos tradicijomis. Todėl ir dalyvių darbai vertinami, atsižvelgiant į tai, kuris joms yra artimiausias ir geriausiai atspindi bei išreiškia. Nacionalinis kultūros cent­ras siekia, kad tautodailė liktų gyva, o šio žanro atstovai būtų matomi bei įvertinti.

Tradiciškai per Tris karalius vyks respublikinio konkurso rato parodos uždarymas. Šie­met jis planuojamas Alytuje.

Morta MIKUTYTĖ

AUTORĖS nuotr.