Dainos dvasia gyva ir šiandien

Vasara - įvairių renginių ir švenčių metas. Retai kuris savaitgalis būna „tuščias“. Be įprastų Joninių, mies­tų bei miestelių sukakčių paminėjimų, tradiciniais tam­pa ir profesionalūs kultūriniai renginiai. Tarp jų - 10-oji Senjorų dainų šventė „Mes Vilniuje kartu“, bei Klaipėdoje nuskambėjusi Vakarų krašto dainų šventė. Abiejose dalyvavo ir mūsų rajono dainos, šokio bei muzikos mylėtojų kolektyvai.

Pasak Šilalės kultūros cent­ro meno vadovo Algimanto Saročkos, festivalyje dalyva­vo kolektyvai iš Vil­niaus, Kau­no, Ukmergės, Tel­šių bei kitų Lietuvos vietovių, iš viso - apie 700 dainininkų bei šokėjų. Ši šventė suburia vi­sos Lietuvos šokančius bei dainuojančius senjorus, su­teikia jiems galimybę pasi­dalinti savo gyvenimiška pa­tirtimi, skatina toleranciją bei pagarbą senyvo amžiaus žmo­nėms, ugdo bend­ravimą tarp skirtingų kartų. Juk daina, kaip ir žmogus, turi savo gyvenimą ir buria žmones į bendruomenes. Ne veltui Senjorų dainų šventė šiemet buvo skirta Vietos bendruomenių metams. Tai vienintelis toks renginys senjorams mūsų šalyje, ir ši graži tradicija gyvuoja nuo 2006 metų.

Šventės atidarymas vyko prie Vinco Kudirkos pamink­lo. Sugiedojus Tautinę giesmę bei pagerbus jos autorių, iškilminga eisena patraukė į Vilniaus mokytojų namų kiemelį. Renginys prasidėjo šokių valanda, vėliau vyko Dainų vakaras - šventinis kon­certas.

A.Saročka džiaugiasi, kad nedidelis mūsų rajonas šiemet delegavo net tris dainos mylėtojų kolektyvus. Jau penktus metus festivalyje dalyvavo Šilalės kultūros cent­ro moterų vokalinis ansamb­lis „Kuplė“ (vadovė Laima Sa­ročkienė) bei „Sidabro gija“, vadovaujama nenuilstančios Natalijos Taurinskienės. Šiais metais prie veteranių prisijungė Traksėdžio laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Šilagėlė“, suburtas Stasio Genio.

„Tokios šventės iš esmės keičia požiūrį į garbingo amžiaus žmones bei ugdo aplinkinių pagarbą. Dešimt­me­tis - solidi sukaktis, manau, jog ir ateityje su malonumu dalyvausime tokiuose renginiuose“, - sako A.Saročka.

Dešimteriopai daugiau dai­­nos, šokio bei muzikos puo­selėtojų sutraukė Klaipėdoje vykusi Va­karų krašto dainų šventė. Spalvinga eisena nusidriekė Herkaus Manto gatve ir patraukė į Klaipėdos vasaros estradą, kur nu­vilnijo didysis koncer­tas. Tokio masto dai­nų šventė Klai­pėdoje - tai tradicijų tąsa, kurią puoselė­jo pirmosios Ma­­­žosios Lie­tu­vos lietuvių bei vė­liau vykusių dai­nų švenčių ren­gė­­­jai. Ki­tais me­tais Va­karų kraš­­to dai­nų šven­tė bus ju­bilieji­nė - 90-oji.

Kaip dienraš­čio „Vakarų eks­p­­resas“ (bir­želio 7 d.) prie­­dui „Kultūros uostas“ sa­kė Klai­pėdos chorinės bend­­ri­jos „Aukuras“ tarybos pir­mi­­ninkas Al­girdas Šums­­kis, šven­tės iš­­takos sie­kia pra­ėjusio šimt­mečio pradžią. 1927 m. įvyko pirmoji Mažosios Lie­tuvos lietuvių dainų šventė. Tarpukariu surengtos dar kelios, tačiau kai vokiečiai aneksavo Klaipėdos kraštą, tradicija kuriam laikui nutrūko. Pernelyg sudėtinga šventes buvo rengti ir sovietmečiu, o valdžia irgi ne­buvo suinteresuota. Ir tik tuomet, anot A.Šumskio, kai Klaipėdoje pradėjo veikti Lie­­tuvos mu­zikos akademijos fa­kultetai, ak­ty­­­vesnis tapo cho­rų ju­dėjimas. Nuo ta­da ir imta reng­ti reguliarias dainų šventes.

Šiemet į Vaka­rų krašto dai­nų šventę suvažia­vo cho­rai iš Vil­­niaus, Kauno, Ro­­­­kiš­­kio, Pas­va­lio, Pane­vė­žio, Ma­­ri­­jam­­­polės, Aly­taus, Šiau­­lių, Ma­­žei­kių, Skuo­­do, Ši­lu­tės, Ši­­la­lės bei kitų miestų: vaikų, jau­nimo, vy­rų, mo­terų ir mišrūs suau­gu­siųjų. Vien cho­ristų - apie 5 tūkst., o kur dar šokė­jai, liaudies instrumentų orkest­rai, kapelos. Ma­­noma, kad da­­lyvavo apie 250 meno kolektyvų.

Anot A.Sa­roč­kos, kaip vienas choras Vakarų krašto dainų šventėje dalyvavo ir kolektyvai iš Šilalės: Kultūros centro moterų vokaliniai ansambliai „Kuplė“ bei „Sidabro gija“ (beje, abu - jau antrą kartą), Kvėdarnos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Allegro“ (vadovė Gra­žina Pameditienė) bei Ža­deikių laisvalaikio salės mo­terų ansamblis (vadovė Auš­ra Jančiauskienė).

Tarp šokio mėgėjų sukosi Šilalės meno mo­kyklos šokių studija „Lokysta“ (vadovės Dig­ma Kononovienė ir Laima Andrejauskienė) bei Šilalės kultūros cent­ro kolektyvas „Mai­­nytinis“  (vadovė L.And­rejauskienė).

„Džiugu, kad dar turime savyje tauraus vidinio skambėjimo, o tuo pačiu - savigarbos bei pasididžiavimo, ku­rio apstu mūsų dainose. Visų vardu nuoširdžiai dėkoju savivaldybei už realizuotą galimybę dalyvauti mums taip svarbiose dainos ir šokio šventėse bei įrodyti savo kasdienio darbo prasmę ir svarbą“, - sako A.Saročka.

Eugenija BUDRIENĖ

Nuotr. iš A.Saročkos albumo

 

Atnaujinta Antradienis, 19 liepos 2016 10:25