Gimnaziją nušvietė M. K. Čiurlionio šviesa

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo renginys „Augame su M. K. Čiurlioniu“ 8–10 klasių mokiniams. Fondo atstovai, bendradarbiaudami su profesionaliais ak­toriais bei muzikantais, keliauja po Lietuvos mokyklas, supažindina su šio iškilaus menininko gyvenimu bei kūryba. Ir Laukuvos mokslei­viai edukacijos metu atsakinėjo į M. K. Čiurlionio namų Vilniuje edu­ka­torės, aktorės Livijos Krivickaitės pateiktus klausimus, o už teisingus at­sakymus gavo po atviruką su dailininko paveikslais. Jie taip pat galėjo apžiūrėti keletą paveikslų bei išsakyti savo įžvalgas. M. K. Čiur­lio­nio kū­rinių atliko pianistė Kotryna bei smuikininkės iš Lietuvos mu­zi­kos ir teatro akademijos.

M. K. Čiur­lio­nio fondo projektinės veiklos vadovė ir renginių or­ga­ni­za­to­­rė Mo­des­ta Kuz­­­menkaitė sakė, jog projektas „Au­­game su M. K. Čiur­lioniu“ vyksta nuo 2009 metų.

„Skleisdami M. K. Čiurlionio šviesą, esame apkeliavę labai daug Lie­tuvos mokyk­lų. At­sižvelgdami į tai, jog did­miesčių vaikams kultūra daug prieinamesnė, maždaug prieš dvejus metus atsigręžėme į Lie­tuvos regionus, nes čia kultūros sklaidos išties labai trūksta. Mo­kyklose mūsų laukia išskėstomis rankomis, tai išduoda ir vaikų reakcija: jeigu miesto mokiniai kartais nesivaržo parodyti, kad šita edukacija jiems lyg ir trukdome, tai regionų vaikai po renginio nenori skirstytis, domisi, klausia, prašo pagroti kūrinius dar kartą. Projekto tikslas yra saugoti M. K. Čiur­lionio atminimą, kuo plačiau garsinti šį menininką, pasaulinio lygio genijų, lietuvių tautos vertybę. Gaila, kad mokyklinės 

programos neleidžia vaikams susipa­žinti su juo plačiau, jis yra tarsi nustumtas į užmarštį. O iš tikrųjų M. K. Čiur­lionis – labai plati, iki galo neatskleista, ne­įtikėtinai turtinga tema. Manau, šis fondo projektas tam itin pasitarnaus“, – sakė M. Kuzmenkaitė.

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Racevičienė teigė, jog gimnazijos bendruomenė labai džiaugiasi sulaukusi tokios unikalios galimybės – menininkai patys atvyksta, suteikia mokiniams daug žinių, skatina domėtis. Juo labiau, jog, esant toli nuo didžiosios kul­tūros židinių, pasiekti juos tampa sudėtinga. Pedagogė apgailestavo, kad nedidelė gimnazijos aktų salė negalėjo sutalpinti visų norinčiųjų dalyvauti edu­kacijoje.

Renginio vedėja aktorė L. Krivic­kai­tė džiaugiasi, kad darbas M. K. Čiur­lionio namuose Vilniuje bei jos profesija gali pasitarnauti tam, jog šis menininkas būtų labiau atskleidžiamas.

„Per Čiurlionį pasaulis žino Lietuvą. Po trejų metų minėsime menininko 150-ąsias gimimo metines, tie metai bus paskelbti M. K. Čiurlionio metais. Šitas projektas vertingas ir tuo, jog per M. K. Čiurlionį galima atskleisti daug lietuvybės, mūsų tautinių vertybių. De­ja, pastebime, kad nemažai vaikų išvis nežino apie M. K. Čiurlionį, todėl būtina mokyklinėse prog­ramose skirti jam daugiau dėmesio. Ži­no­ma, tai priklauso ir nuo mokytojų: derėtų pasidomėti patiems bei perduoti mokiniams daugiau žinių. Vien paklausius M. K. Čiurlionio sukurtų simfoninių poemų, vaikams, kaip sakoma, nei šilta, nei šalta. Kur kas galbūt labiau „užkabintų“ klausimai apie sunkų ir tokį trumpą bei tragišką jo gyvenimą, mistinę mirtį, trumputis laimės laikotarpis su mylimąja Sofija, jos našlystė visą gyvenimą... Šios dramatiškos linijos nepalieka abejingų, verčia žavėtis tuo, jog per tokį neilgą savo gyvenimą M. K. Čiurlionis šitiek daug sukūrė. Manau, per jo asmenybės atskleidimą atsiskleistų ir jo kūryba“, – įsitikinusi L. Krivickaitė.

Projekto „Augame su M. K. Čiurlioniu“ nauda neabejoja ir pianistė Kotryna.

„Labai džiaugiuosi, kad buvau pakviesta, miela susitikti su tokia publika, tai man gera patirtis. Jaunimas neabejotinai privalo žinoti apie tokį didį menininką, ir šis projektas, manau, skatins domėtis plačiau. Apskritai mokinių kultūrinis lavinimas šiais įtampos, skubos laikais yra sumažėjęs, tam nejaučiama poreikio. Tad projektas gali pajudinti tai iš mirties taško“, – sakė Kotryna.

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.