„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ko vertos pranašystės?

Mažytis „corona“ virusas verčia visą pasaulio vežimą. Tūnojęs už savo silpnesnio broliuko gripo nugaros, jis staiga ištiesė savo čiuptuvus. Mokslininkai tvirtina, kad tokios pandemijos kyla kas 80–100 metų, kaip ir karai ar dideli globalūs konfliktai...

„Corona“ yra bulgarų kalbos žodis, reiškiantis „globa“. Po­litine prasme Bulgarijoje šis žodis reiškė, jog šalis „globojama Rusijos“. Nežinia, ką turėjo galvoje garsioji bulgarų mistikė ir pranašė Baba Vanga (Vangelija Pandeva Di­mitrova), bet ji, kaip rašo britų svetainė dailystar.co.uk, per­spėjo, kad „korona bus visur tarp mūsų“. Anksčiau buvo ma­noma, jog tai bus susiję su Ru­sijos viešpatavimu šioje Bal­kanų šalyje, bet dabar aišku, kad Vanga išpranašavo koronaviruso pandemiją, tiesa, turėjusią kilti 1996 metais...

Beje, kaip pažymi portalas, Balkanų Nostradamu vadinama moteris numatė Rugsėjo 11-osios katastrofą, „Brexit“, Vladimiro Putino nužudymą 2020 m. „iš Kremliaus vidaus“, JAV prezidento Donal­do Trumpo sunkią ligą, kuri jį paliks kurčią ir kėsinsis į jo gyvybę...

Tuo galima tikėti ir netikėti, tačiau pranašės pasekėjai įrodinėja, kad jos prognozės pasitvirtina 85 procentais, žinoma, su tam tikra laiko paklaida. Iš dalies pasitvirtino Vangos pranašystė, kai, būdama 85 m., prieš mirtį sakė, jog „Europos laukia islamo ekstremistų invazija“, o viso Europos žemyno – „egzistencijos pabaiga“. 2020 metams Vanga taip pat išpranašavo Eu­ropos ekonomikos žlugimą. Kažin, ar ji galėjo numaty­ti, jog šis tariamas žlugimas bus sukeltas koronaviruso...

Tęsiant šią atsipalaidavimo temą, reikia pridurti, kad Van­gos pranašystės išsakytos taip miglotai, jog gali būti sėk­­min­gai, pagal reikalą, pritaikomos bet kokiam įvykių posū­kiui. Ko gero, tai ir yra jos, kaip pranašės, sėkmės pas­laptis.

Tam tikra prasme kito pranašautojo, viduramžiais, rene­sanso laikais gyvenusio Nost­radamo (Mišelis de Nost­ra­da­mas, Michel de Nostre­dame) „prognozės“ beveik sutampa su Vangos. Nostra­damas savo pranašystes aprašė katrenuose – keturių eilučių eiliuotuose posmuose. Iš pažiūros šios „poemos“ neturi nieko bend­ra su ateities spėjimu, tačiau, tekstą išanalizavus atidžiau, galima interpretuoti nemažai šių dienų įvykių. Savo kat­renuose Nostradamas sako, kad Trečiojo pasaulinio karo pradžia, kuri sunaikins visą Europą, įvyks tuomet, kai musulmonai įžengs į Senąjį žemyną.

Lygiai prieš ketverius metus žurnale „Apžvalga“ rašiau apie kitą, jau šių dienų pranašą Pasaulinės Bažnyčios atstovą Rikardą Salazarą (Ri­car­do Salazar), save vadinantį „naujuoju Nostradamu“, kuris yra kur kas konkretesnis. Jis pranaša­vo, jog jau 2016 m. gegužės 16-ąją Europą nušluos di­džiulio asteroido sukeltas cu­namis, ir šios katast­rofos me­tu žus 1,2 mln. žmonių. Po mėnesio, birželio 16 d.,

konfliktu tarp Ru­si­jos ir Ki­nijos sąjungos bei Ame­ri­kos bus pradėtas Trečiasis pasaulinis karas. Jam neva taip sakęs Aukščiausiasis, prašęs perspėti žmoniją. O jau 2020 m. ateisiąs antikristas, o dar po trejų metų pasirodysiąs ant­rasis Kristus…

Jūs šypsotės? Be reikalo. Eu­­ropą iš tiesų užplūdo minios pabėgėlių iš islamo šalių. Tarp jų – įvairiausio plauko terorizmo šalininkai ar net vykdytojai. Šią emigra­ci­jos bangą sukėlė karas Ar­ti­muo­siuose Rytuose, ypač Sirijoje. Galingas detonatorius buvo įžūli Krymo aneksija, Rusijos inspiruotas karas Ukrainoje. 

Štai kodėl galima tikėti apžvalgininko Daliaus Stanciko prieš ketverius metus išsakyta išvada: kaip ir pirmieji du pasauliniai karai, taip ir trečiasis įeis į istoriją ne tik dėl daugybės fizinių mirčių, bet ir dėl pasikeitusių žmonijos ar bent nemažos jos dalies dvasinių vertybių. Kokios jos bus po to ir kas liks iš Europos, iš Vakarų civilizacijos, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. „Deja, Kūrėjo sutverti dėsniai gamtoje yra labai aiškūs: augalas, netekęs savo šaknų, neišvengiamai nuvysta. Žmogus, civilizacija – taip pat“, – baigė samprotavimus portale Ber­nar­dinai.lt D. Stancikas.

Mums, susigūžusiems savo namuose nuo nelemto viruso, tokie bauginimai atrodo ir perdėti, ir gąsdinantys. Bet pandemijos akivaizdoje mes tikrai pasimesime, jei tikė­sime blogiausiu ir kažkokiu Me­sijumi, kuris mus išgelbės. To­dėl tiktai meilė artimam, kiek­vieno globa, atidumas bei susitelkimas mums padės įveikti visas negandas. Tai istorijos įrodyta.

Česlovas IŠKAUSKAS