Kam Amerika renčia sienas?

Pozityvios prognozės pasitvirti­no: Europos Sąjunga įveikė Vengri­jos premjero Viktoro Orbano pasi­priešinimą ir balsavo už 50 milijardų eurų paramos skyrimą Ukrainai ket­veriems metams su metinėmis atas­kaitomis bei išsamia analize po dvejų metų, kaip ši parama naudo­jama. 33 mlrd. iš jos bus suteikti pa­skolų forma, o 17 mlrd. – neatly­gintina parama.

Česlovas IŠKAUSKAS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 10