„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nereikia mūsų gąsdinti

„Tik nereikia mūsų gąs­dinti!” – toks šūkis buvo dažnas Sąjūdžio ir tomis tragiškomis Sausio dieno­mis. Tai reiškė tautos drąsą, pasiryžimą siekti laisvės bet kokia kaina, atsispirti ag­re­soriui. Jį 2017 m. rugsėjį pri­siminė ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai buvo kritikuojama, jog vyksta į JAV, o tuo metu prie Lietuvos sienų buvo rengiamos puolamojo pobūdžio ka­ri­nės pratybos ZAPAD. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite…

Ką šiandien reiškia būti šeimos pusėje?

Gyvename valstybėje, ku­rioje rengiami trankūs Šei­mos gynimo maršai, prielankumo šeimai užrašai regimi įvairiose akcijose. Tačiau tuo pačiu metu jau kurį laiką esa­me lyderiai pagal skyry­bas, daug vaikų gimsta for­maliais saitais nesusijusio­se sąjungose, smurtas ar­­ti­­moje aplinkoje išlieka lė­ti­niu „virusu“. Negali nejaudinti ir de­mografinės ten­dencijos: vi­suomenė spar­čiai sensta, ir jei nedidės gims­tamumas, su­nyksime kaip tauta. Andrius NAVICKAS Seimo narys, filosofas, rašytojas Tęsinį…

Nekonst­ruktyvi opozicija

Sakoma, kad viščiukai skai­čiuo­jami rudenį. Štai ir pandemijos skai­čius galima suvesti būtent da­bar, kai, po pernai spalio 11 d. įvy­ku­sių Seimo rinkimų prabėgus dviems mėnesiams, gruodžio 11-ąją ėmė dirbti 18-oji Vyriausybė. Jai teko ne­pavydėtina dalia, kai dvi kri­zės susiplakė į vieną kamuolį ir ėmė gra­sinti valstybės stabilumui. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 76

Politinės pasiutligės virusas

Kai skaitytojas paims į rankas šį laikraščio numerį, pasaulis – bent jau Rytų Eu­ropa – pažymės vieno tra­giško įvykio metines: prieš 82-ejus metus dviejų to meto galybių buvo persi­dalinta Europa. Du nusikalstami re­žimai 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašė papildomus slap­tuosius protokolus, ku­riuose Baltijos šalys perduotos Maskvos žinion. Dar be­veik po metų jos buvo oku­puotos. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Ko mus išmokė terorizmas?

Prieš 20 metų, tą rugsėjo 11-osios popietę, kai rytą keturi teroristų užgrobti lėk­tuvai atakavo įvairius objektus Niujorke ir Vašingtone, mes „Žinių radijo“ studijoje pakraupę stebėdami per CNN tiesiogiai transliuo­ja­mus vaizdus, komenta­vo­me šią baisią ataką. At­si­ra­­do kažkoks ne­sau­gu­mo jaus­­mas: juk ir mū­sų ra­dijas buvo įsikūręs dau­gia­­aukš­čiuose Spaudos rūmuose... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 70

ZAPAD-21. Nesigąsdinkime?

Lietuva kunkuliuoja: ją už­griuvo tūkstančiai mig­ran­tų, santykiuose su Minsku be­trūksta ginklų brazdinimo, pa­sienyje baltarusių ir lie­tu­vių kariai stovi per 20 met­rų atstumą vieni nuo kitų. O dar lyg tyčia rugpjūčio 10-ąją, kai reikėjo malšinti pa­bė­gė­lių maištą, prie Seimo už­vi­rė riaušių katilas. Lygiai po mėne­sio, rugsėjo 10 d., Vil­niaus centre vėl rengiamas tūks­­tan­­tinis mitingas. Pra­ėju­sį šeš­tadienį per Kauno cent­rą nu­ošė LGBT…

Rugsėjo 1-oji – dvasios puota

Baigiasi kalendorinė vasara. Rytoj, Rugsėjo 1-ąją, iš jaudulio sudrėkusiuose delnukuose suspaudę už save aukštesnių kardelių rykštes, pirmokėliai žengs į mokslo šventoves. Bent jau taip buvo prieš kokius keturis dešimtmečius, kai savo sūnų vedžiau į pirmą klasę tik ką pastatytoje Vilniaus 54-ojoje mokykloje. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 66

Istorijos pamokos: konfliktas bręsta

Tik nereikia mūsų gąs­din­ti... Šis lakus drąsios ša­lies posakis atėjo iš Są­jū­džio laikų, kai buvome pa­siryžę viskam: žūtbūt atkurti ne­priklausomybę, atsispirti ag­resoriui, atlaikyti ekono­mines blokadas, iš­kęsti Va­karų abejingumą. Lip­du­kai su šiuo šūkiu dar ilgai bu­vo ant šaldytuvų, au­to­mo­bilių, kabinetų durų, net­gi ant kasos aparatų. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.60

Ką gali sveikoji visuomenė?

Medininkų žudynių 30-metis per­ša įkyrų spėjimą, kad visa tai – ir Sausio 13-oji, ir ši tragedija – gali kada nors pasikartoti. Ir ne „kada nors“, o netolimoje ateityje. Naujam kataklizmui sąlygas kuria ir dar viena pandemijos banga, ir, kaip prognozuoja ekspertai, artėjanti pa­saulinė ekonomikos krizė. Au­gan­čia įtampa visuomenėje ne­truk­tų pasinaudoti priešiškos jėgos už šalies ribų. Tai įrodė įvykiai tiek Kau­kaze…

Pabėgėliai – žalieji žmogeliukai?

Po Valstybės dieną mus užplū­du­sios patriotinės euforijos teko vėl sugrįžti į realią kasdienybę: pa­­bė­gėliai. COVID-19 tarsi ir išsi­kvė­pė, nors štai į plaučius jau įkve­piame koronaviruso Delta atmainą. Tačiau tai, ką per dvi savaites Lietuvai iš­taisė ūsuotasis gudų kaimynas, iš tie­sų tapo tikra bomba. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 52
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą