Gyvenimo skonis kur kas vertin­gesnis nei kvaišalų

Prieš tapdamas politiku, daugiau nei dešimtmetį savanoriavau Vilniaus „Caritas“ dalimi esančioje pri­klau­somų asmenų reabilitacijos ir reintegracijos bendruomenėje „Aš esu“. Priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, kompulsyvaus lošimo žmonių likimais susidomėjau ne tik dėl to, kad giminėje, kaip turbūt ir daugelis, turiu liūdnų istorijų, kuomet kvaišalai sugriovė ne tik nuo jų priklausomu tapusio žmogaus, bet ir jo artimųjų li­kimą. Prisidėjo ir draugystė su…

Dezinformacija prieš mokslą ir sveiką nuovoką

Propaganda ir dezinfor­ma­cija turi plačias manipuliavi­mo galimybes. Nėra, ko ge­ro, sferos, į kurią minėti dest­­ruktyvūs reiškiniai neban­dy­tų įžengti. Mokslą galima pri­skirti prie vienos tų sfe­rų. Atrodytų, propagandai tu­rėtų būti sunku skleisti dezin­formaciją apie mokslą, kuriame viskas remiasi tyrimais, eksperimentais, moksliš­kai, t.y. patikimai, patvirtintais re­zultatais bei pan. Tačiau de­zin­for­ma­cija ir čia atran­da landų, pasinaudodama kitų žmonių – ne mokslininkų – stereotipiniais…

Šriodingerio brigada

Kai Estijos premjerė Kaja Kallas vasarą ramiai pareiškė, kad dabartiniai NATO gynybos planai nesutrukdys Estijai būti nušluotai nuo žemėlapio, o sostinei Talinui – suly­gintam su žeme, mes, prisipažinsime, lengvai pasišaipėme. Ne, ne iš premjerės ar estų baimės, o iš gana grubaus diplomatinio ėjimo, kuriuo Vakarams visai nesubtiliai, šiaurietiškai tiesmukai buvo pranešta: ei, jūs ten, ištinę nuo alaus ir karkų, neškit…

Nuodingas „Dožd“ lietus

Televizijos mes žiūrime tikrai daug. O kartu su internetu užplūsta tiek informacijos, kad joje gali paskęsti, kartais – ir neišsiropšti. Papuolę į visokių melagienų, ne­patikrintų faktų, gandų ir tiesiog juodos propagandos akivarą, mes dažnai pra­dedame tikėti, kad visi rusai – ge­ri žmonės, tik va, Putinas per daug užsimojo; kad mobilizuotieji į karą – nekalti vargšai vaikinai ir jiems reikia padėti;…

Kaip suprantame patriotizmą?

Lapkričio 23-iąją minėsime Lietuvos ginkluotųjų pajėgų įkūrimo 104-ąsias metines. Visą savaitę vyks­­ta šiai sukakčiai skirti renginiai. Nesiruošiu nei išsamiai kartoti Lie­tuvos kariuomenės istorijos, nei skai­čiuoti jos pajė­gumų, nei at­skleis­ti jos vaidmens šiandienos grėsmių akivaizdoje. Šįkart pa­kal­bėkime apie patriotizmą. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 88

Kada reikia laikyti liežuvį už dantų?

Visi Šventieji ir Vėlinės mums su­teikė daugiau rimties, susikaupimo ir susimąstymo, kad viskas šiame pasaulyje yra laikina. Tai nereiškia, jog į viską galime numoti ranka ir rūpintis tik savo gerove, nepadėti artimam ir vargstančiam. O būtent tokios pagalbos šiandien reikia Uk­rainai. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 84

Amerika brenda į nežinią?

Kažkada Amerika buvo pažadėtoji žemė. Tūkstan­čiai lietuvių sėdo į garlai­vius, plūdo už Atlanto ir ieš­kojo savo eldoradų. Daug kas sekinančiu darbu šach­tose prisikrovę kap­še­lius grįžo į Lietuvą, nusipirko že­mės ir joje vertėsi tol, kol is­torijos gūsiai nenušlavė jų sodybų nuo žemės pa­viršiaus, o visokie okupan­tai neišdraskė šeimų, gi­mi­nių, tėviškių... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 81

Tautinio tingumo akivaizda

Paviešėti svečiose šalyse yra pra­­vartu ne tik dėl to, kad atgauni jė­gas, pailsi, daug pamatai ir su­ži­nai, pagaliau – išvengi šaltojo ne­šildymo laikotarpio, bet ir dėl ly­ginamojo efekto. Žinoma, aklai lyginti kainas, gyvenimo lygį, vie­šą­ją tvarką ar tautinį mentalitetą yra neprotinga. Tai tas pats kaip sa­kyti, jog ana šalis geresnė, nes ten šil­čiau... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.…

Ištikimas Putino klapčiukas

Ilgai dvejojau, ar verta ra­šyti apie šį čečėnų vei­kė­ją, kuris savo pa­tai­kū­niš­ka veikla suteršė kilnų vai­na­chų vardą. Tai Ramzanas Ach­matovičius Kadyrovas, kurio 46-ąjį gimtadienį spa­lio 5-ąją pompastiškai at­šventė Maskva. Putino klap­čiukui Čečėnijos prezi­dentui buvo užkabintas eilinis aukštas apdovanojimas, jis pagerbtas generolo-pulkininko laipsniu, nors kovo mėnesį iš Putino rankų gavo gene­rolo-leitenanto antpečius. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 77

Putinėli raudonasai...

Anądien kaimynė, vidutinio am­žiaus moteriškė, šūktelėjo per tvo­rą: iškirsiu velniop šitą putiną! Kaip tarė, taip padarė: iškapojo dar ža­lias šakas, pirmų šalnų nurudintus lapus ir pradėjusias rausti uogas. Pas­kui nusikvatojo: va taip bus ir tam... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 75
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą