„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Tamsą keičia šviesa

Kiekvienas savaip prisimename šį metą prieš šventas Kalėdas. Ta­čiau bendras jo bruožas – neramus laukimas, susirūpinimas ne tik ką ant šventinio stalo padėsi, kaip na­mus išpuoši, bet ir kaip savo ar­timu pasirūpinsi: ar jis neliks vie­nas, ar pakaks jam visa ko, ar jis bus sveikas ne tik šiemet, bet ir ki­tais metais, kokio, nors ir nedidelio, džiaugsmo jam suteiksi. Česlovas…

Kainų šokis su kardais

Neseniai kažkas liūdnai pa­juokavo: girdėjo, kad, su­sirgus nauja koronaviru­so atmaina omikronu, prarandama ne uoslė ar skonis, o... kainų augimo pojūtis. Kitaip sakant, parduotuvėje ar turguje į kainas nebežiūrima, duodama, kiek prašoma, ir nekvaršinama sau galvos. At­rodo, sergi, bet ekonomi­niu požiūriu esi sveikas kaip ridikas... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 93

Maidanui reikia Sąjūdžio

Keistus kaimynus turime: kuo tolimesni, tuo geresni draugai. Tie, kurie mus su­pa, vis taikosi įkąsti, pasi­nau­doti, pažeminti: Minskas nori Lietuvą uždusinti mig­rantų miniomis, Maskva jam padeda ir prie sienų žvan­gina ginklais. Naujos agresijos akivaizdoje sužydėjusią draugystę su Varšuva vis tik temdo senos istorinės nuos­kaudos, o broliukai latviai mū­sų nepalaiko, atsisakant pirk­ti baltarusišką elektros energiją... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…

Apie „dulkėtą“ politiką

Niekaip negalėdamas at­sitraukti nuo praėjusią sa­vaitę kilusio erzelio aukš­čiausiame valdžios Olimpe, prisiminiau Biblijos žo­džius: „Valgysi prakaitu už­dirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas. Esi dulkė ir dulke vėl pavirsi”. Taigi – nesipuikuok, nesi­pyk, nesididžiuok turtais ir savo išmanumu, bet ži­nok, kad, grįžęs į Žemę, t. y. nu­lipęs nuo aukšto pos­to, tu gyvensi kaip ir vi­si kiti, ki­taip…

Nereikia mūsų gąsdinti

„Tik nereikia mūsų gąs­dinti!” – toks šūkis buvo dažnas Sąjūdžio ir tomis tragiškomis Sausio dieno­mis. Tai reiškė tautos drąsą, pasiryžimą siekti laisvės bet kokia kaina, atsispirti ag­re­soriui. Jį 2017 m. rugsėjį pri­siminė ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai buvo kritikuojama, jog vyksta į JAV, o tuo metu prie Lietuvos sienų buvo rengiamos puolamojo pobūdžio ka­ri­nės pratybos ZAPAD. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite…

Ką šiandien reiškia būti šeimos pusėje?

Gyvename valstybėje, ku­rioje rengiami trankūs Šei­mos gynimo maršai, prielankumo šeimai užrašai regimi įvairiose akcijose. Tačiau tuo pačiu metu jau kurį laiką esa­me lyderiai pagal skyry­bas, daug vaikų gimsta for­maliais saitais nesusijusio­se sąjungose, smurtas ar­­ti­­moje aplinkoje išlieka lė­ti­niu „virusu“. Negali nejaudinti ir de­mografinės ten­dencijos: vi­suomenė spar­čiai sensta, ir jei nedidės gims­tamumas, su­nyksime kaip tauta. Andrius NAVICKAS Seimo narys, filosofas, rašytojas Tęsinį…

Nekonst­ruktyvi opozicija

Sakoma, kad viščiukai skai­čiuo­jami rudenį. Štai ir pandemijos skai­čius galima suvesti būtent da­bar, kai, po pernai spalio 11 d. įvy­ku­sių Seimo rinkimų prabėgus dviems mėnesiams, gruodžio 11-ąją ėmė dirbti 18-oji Vyriausybė. Jai teko ne­pavydėtina dalia, kai dvi kri­zės susiplakė į vieną kamuolį ir ėmė gra­sinti valstybės stabilumui. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 76

Politinės pasiutligės virusas

Kai skaitytojas paims į rankas šį laikraščio numerį, pasaulis – bent jau Rytų Eu­ropa – pažymės vieno tra­giško įvykio metines: prieš 82-ejus metus dviejų to meto galybių buvo persi­dalinta Europa. Du nusikalstami re­žimai 1939 m. rugsėjo 28 d. pasirašė papildomus slap­tuosius protokolus, ku­riuose Baltijos šalys perduotos Maskvos žinion. Dar be­veik po metų jos buvo oku­puotos. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Ko mus išmokė terorizmas?

Prieš 20 metų, tą rugsėjo 11-osios popietę, kai rytą keturi teroristų užgrobti lėk­tuvai atakavo įvairius objektus Niujorke ir Vašingtone, mes „Žinių radijo“ studijoje pakraupę stebėdami per CNN tiesiogiai transliuo­ja­mus vaizdus, komenta­vo­me šią baisią ataką. At­si­ra­­do kažkoks ne­sau­gu­mo jaus­­mas: juk ir mū­sų ra­dijas buvo įsikūręs dau­gia­­aukš­čiuose Spaudos rūmuose... Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 70

ZAPAD-21. Nesigąsdinkime?

Lietuva kunkuliuoja: ją už­griuvo tūkstančiai mig­ran­tų, santykiuose su Minsku be­trūksta ginklų brazdinimo, pa­sienyje baltarusių ir lie­tu­vių kariai stovi per 20 met­rų atstumą vieni nuo kitų. O dar lyg tyčia rugpjūčio 10-ąją, kai reikėjo malšinti pa­bė­gė­lių maištą, prie Seimo už­vi­rė riaušių katilas. Lygiai po mėne­sio, rugsėjo 10 d., Vil­niaus centre vėl rengiamas tūks­­tan­­tinis mitingas. Pra­ėju­sį šeš­tadienį per Kauno cent­rą nu­ošė LGBT…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą