„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ką rodo nauji reitingai?

Džiugios naujienos, kad korona­virusas pamažu traukiasi, o nuo lie­pos 1 d. savo dienas baigs ir ka­rantinas, lyg nieko ir nebejau­dina. Dabar visi kalba apie škvalus, liū­tis, jų keliamą žalą, daugumos Europos Sąjungos šalių atsisakymą sėsti už derybų stalo su V. Putinu, apie sankcijas A. Lukašenkos reži­mui ir, žinoma, apie naujus, dau­gelį nustebinusius Lietuvos partijų bei jų lyderių reitingus. Česlovas IŠKAUSKAS…

Kuo mums svarbi Ženeva?

Nepasakysiu nieko naujo, jog praėjusią savaitę Že­ne­voje įvykęs Rusijos ir JAV vadovų susitikimas buvo svar­biausias įvykis ne tik toms didžiosioms šalims, bet ir mums. Nors jame ne­buvo pasiekta kokių nors reikšmingų susitarimų, ta­čiau pati Amerikos Prezidento Joe Bideno intencija pa­sikalbėti su Vladimiru Pu­tinu milijonams žmonių su­teikia šiokią tokią viltį. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.47

Suaugusiųjų žaidimai

Tarsi galingos birželio liū­­tys per Lietuvą nuvilnijo nu­griaudėjo keli skandalai, nu­stelbę ne tik būtiniausius be­sibaigiančios Seimo pavasa­rio sesijos darbus, bet ir dėl blėstančios pandemijos op­ti­mizmu trykštančius val­džios vyrų ir moterų pa­reiš­kimus. Būčiau netikęs ap­­žval­gi­nin­kas, jei juos ap­ei­­čiau. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 45

Kas ką gina Lietuvoje?

Birželis prasidėjo tikra va­­sariška atgaiva po vė­sių ir lietingų orų, kai net gry­bai ėmė dygti. O sa­vai­­tė užsi­baigė kone kiek­vie­nam mie­­la Tėvo die­na, ku­ri ar­ba suvirpina pri­si­mi­­nimų jausmus, arba su­da­ro ga­li­my­bę apkabinti sa­vo arti­miau­sią žmogų. Prieš tai dar pa­žy­mėjome Tarp­tau­ti­nę vaikų die­ną, po to – Są­jū­džio įkū­rimo 33-ią­sias me­ti­nes, galų gale šeš­ta­die­nį Rotušės aikš­tėje Vil­niaus meras Re­­migijus Ši­­­ma­šius leido reng­­­ti…

Kokią pergalę švenčiame?

Mano tėvas, nedidelio pa­nemunės miestelio sta­lius, besislapstęs nuo so­vie­ti­nės kariuomenės įvai­riuo­se kaimo darbuose, ka­rui be­sibaigiant buvo su­čiup­tas ir išvežtas į Vengri­jos fron­tą. Užnugaryje ve­ži­mu ve­žiojo maisto pro­duk­tus. Tar­nyba tęsėsi vos ke­le­tą sa­vaičių iki pergalės. Bet to pakako, kad tėvas par­si­vež­tų daug įspūdžių, nors niekaip nesuprato, ko­kia ten rusų pergalė, jei fron­tas dar griaudi ir griau­di. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės…

Apie gegužines „majovkas“...

Šeštadienį buvo gegužės 1-oji – tarptautinė darbo diena, kaip prie sovietų sa­kytų „majovka“. Nebuvo rau­donų vėliavų šilko, darbo žmonių demonstracijų, tran­kių maršų ir mūsų lyderių tribūnose. Kadangi diena tikrai pasitaikė pavasariška, kas dirbo sode, kas tvar­kė­si namuose, o kas džiaugėsi pražydusiomis sakuromis ar magnolijomis. Taip pra­si­dė­jo gegužė. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 33

O vežimas nė iš vietos...

Savaitė buvo kupina įvy­kių. Koronavirusas toliau siau­tėja, bet atsidarė lauko kavinės. Kažkur dingo be­veik milijoninės vertės 20 vagonų su apsaugos prie­mo­nėmis iš Kinijos. Svars­to­­­ma, ar padidinti pen­sinį am­­žių iki 72 metų. Val­dan­­­­tieji ke­tina prastum­ti leng­vų­jų nar­kotikų dek­ri­mi­­na­lizaci­jos pataisas. No­ri­ma vėl keisti merų rin­ki­mų tvarką. Ir visa tai – au­gančios įtampos aplink Ru­si­ją fone. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31

Taip ir gyvename

Gyvename permainų epochoje. Tie, kas gimėme dar So­vietų sąjungoje, buvome įsitikinę, kad imperijos griūtis ir Nepriklausomos Lietuvos stiprėjimas yra radikaliausia mūsų išgyventa permaina. Tačiau atėjo pandemija. Prieš metus dar gal ir galėjome galvoti, jog tai laikina pauzė, po kurios vėl grįšime į pasaulį prieš koronaviruso ataką. Bet šiandien, kai didžioji pasaulio dalis karantino sąlygomis gyvena ilgiau nei metus, akivaizdu, kad…

Kokia viruso kilmė ir ateitis?

Povelykinė savaitė, užbaigta Atvelykiu arba Vaikų ve­ly­kėlėmis, buvo kupina erzelynės aplink kovą su COVID-19. Užkratų skaičius niekaip nemažėjo, bet Vyriausybė vėl pa­rodė silpnumą ir pradėjo visiems nuolaidžiauti. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 27

Kaip suprantame laisvę?

Laisvė – tai suvokta būti­nybė. Šio Hėgelio postula­to universitete mus mokė fi­losofai. Būtent – suvokta, su­prasta, įsisąmoninta. Pa­lai­­­da, inertiška, nevaldoma lais­vė veda į anarchiją, į vi­­­suo­menės iširimą, ardo bend­ruomeninius santykius. Česlovas IŠKAUSKAS Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.24
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą