Gera žinia: mokesčiai dar nedidės

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Ši­lalės rajono savivaldybės tary­ba nusprendė ir ateinančiais me­tais nedidinti nekilnojamojo tur­to mo­kes­čių, kurių tarifas ne­si­kei­čia jau daug metų. Be to, po ilgų dis­ku­sijų politikai atsi­spyrė ir sa­vi­val­dy­bės administra­cijos dar­buo­­tojų primyg­tiniam reikalavi­mui nu­statyti nau­ją infrast­ruk­tū­ros plėt­ros mo­kes­tį.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 39