Smulkių ir vidutinių ūkių gyvybingumui didinti – parama

Parama ūkiams – ir naudinga, ir reikalinga: pavyzdžiui, pienininkystės veikloje ji svarbi, nes pieno supirkimo kainos daug metų nedidėja, o visa kita brangsta Parama ūkiams – ir naudinga, ir reikalinga: pavyzdžiui, pienininkystės veikloje ji svarbi, nes pieno supirkimo kainos daug metų nedidėja, o visa kita brangsta

Lietuvoje vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai, tad jų mo­der­nizavimas svarbus šalies žemės ūkio sektoriaus­ kon­ku­rencingumui didinti. Tęsiant ankstesnių prog­ra­mų­ praktiką, šiems ūkiams numatyta parama ir pagal Lietuvos žemės ūkio bei kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą – nuo spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. priimamos paraiškos pagal intervencinę priemonę „Smulkių–vidutinių ūkių plėtra“. 

Nauda akivaizdi

„Parama smulkiems ūkiams pagal Lietuvos kaimo plėtros (KPP) 2014–2020 m. programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ buvo itin populiari, sulaukusi didelio pareiškėjų su­sidomėjimo“, – teigė Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslo skyriaus vyriausiasis spe­cialistas Žilvinas Jasiulevičius.

Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, per visą KPP laikotarpį su smulkių ūkių savininkais pasirašyta daugiau kaip 10 tūkst. sutarčių. Dauguma pareiškėjų paramos lėšas naudojo žemės ūkio technikai bei įrangai įsigyti. 

„Mums parama buvo labai naudinga. Plėtojame pienininkystės ūkį. Turime 16 melžiamų karvių. Pieno supirkimo kainos jau daug metų nedidėja, o viskas brangsta. Jei ne parama, nebūtume galėję atnaujinti šienavimo technikos. Už gautą 15 tūkst. eurų paramą nusipirkome krautuvą, presą, įrangą žolei pjauti ir sugrėbti. Pirkome dalį naujos, dalį jau naudotos, bet modernesnės technikos“, – sakė Pagėgių savivaldybėje ūkininkaujantys Rasa ir Bronius Jucikai.

Naujos galimybės

Daugiau galimybių smulkiems ūkiams atveria Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėt­ros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinė priemonė „Smulkių–vidutinių ūkių plėt­ra“. Pagal ją vienam projektui­ gali būti teikiama iki 200 tūkst. Eur parama. Didžiausias paramos intensyvumas – 65 proc. tinkamų finansuoti projekto iš­laidų. Jauniesiems ūkininkams, ­kreipiantis paramos pagal šią priemonę pirmą kartą, intensyvumas gali didėti 15 pro­cen­tinių punktų.

Paramos gavėjo, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2023–2027 m. laikotarpiu pagal šią priemonę negali viršyti 400 Eur.

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir planuojantys ūkio veiklų plėtrą – žemės ūkio produktų gamybą arba savo ūkiuose užaugintos produkcijos perdirbimą bei pateikimą rinkai.

Dėl paramos taip pat gali­ kreiptis ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, superkantys bei realizuojantys savo narių valdose išaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus arba juos perdirbantys.

Paraiškos gali būti teikiamos ir su partneriais. Parama galima, jei pareiškėjo ir partnerio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo  paraiškos pateikimo dienos iki projekto kont­rolės laikotarpio pabaigos yra ne mažesnis kaip 16 001 Eur ir ne didesnis kaip 30 tūkst. Eur.

Kur galima panaudoti lėšas?

Smulkūs ir vidutiniai ūkiai už paramos lėšas gali įsigyti naujos žemės ūkio technikos bei įrangos, naujų technologinių įrenginių, skirtų žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti, paruošti realizacijai, taip pat naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu; naujų N kategorijos transporto priemonių, skirtų­ žemės ūkio produktams gabenti (pienovežiai, sunkvežimiai

gyvuliams vežti, transpor­to prie­monės su temperatūros reži­mu). Taip pat paramą galima panaudoti būtinų pastatų ir statinių naujai statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui,  infrastruktūros valdoje įrengimui ir sutvarkymui, daugiamečių augalų įsigijimui bei sodinimui.

Ričardo PASILIAUSKO nuotr.