Modernizuoti ūkius padeda investicinė parama į žemės ūkio valdas

Jauniesiems ūkininkams E. ir E. Laucevičiams parama suteikė galimybę ūkininkauti išmaniai – jie įsigijo modernios įrangos Jauniesiems ūkininkams E. ir E. Laucevičiams parama suteikė galimybę ūkininkauti išmaniai – jie įsigijo modernios įrangos

Nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d. priimamos paraiškos investicinei paramai pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (dotacijoms ir paskoloms). 

Intervencinės priemonės tikslas – remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas­ technologijas, skatinant tvarią žemės ūkio produktų ga­mybą bei ją skaitmenizuojant.

Paramos nauda – modernėjantis ūkis

Parama investicijoms – viena reikšmingiausių ir populiariausių paramų per visus jos teikimo laikotarpius. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) 2024 m. kovo 29 d. duomenimis, pagal Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. programos (KPP 2014–2020 m.) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateikta 10 tūkst. 963 paraiškos, iš jų 6 tūkst. 968 skirta beveik 695 mln. eurų. 

„2022 m. pateikiau paraišką pagal KPP 2014–2020 m. veik­los sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Bendra projekto vertė – 137 tūkst. Eur, o paramos intensyvumas – 70 proc., nes, vertinant projektą,­ papildomų balų buvo skirta kaip jaunajai ūkininkei“, – kalbėdama apie paramą, dėmesį­ jauniesiems ūkininkams akcentuoja Šiaulių rajone veislinę avi­ninkystę plėtojanti Eimantė Laucevičienė. Ji kartu su vyru Evaldu augina sufolkų veislės avis.

Didžiausią dalį paramos ūkininkai skyrė infrastruktūrai kurti.

„Avidę esame įkūrę Ketūnų dvaro karvidėje, pastatytoje­ 1928 m. Pastatui buvo būtinas­ remontas, tad pasinaudodami­ parama jį atnaujinome. Su­si­re­­montavome ir šalia esančią tais pačiais metais statytą buvusią dvaro arklidę, kuria iki tol nesinaudojome. Taigi pasinaudodami parama ne tik pagerinome avių laikymo sąlygas, bet ir praplėtėme plotą ir dabar galime didinti bandą. Įgyvendindami šį projektą, taip pat įsigijome automatinę avių šėryklą, kitos įrangos, leidžiančios pakankamai išmaniai ūkininkauti“, – paramos naudą apžvelgia ūkininkai.

Šio kvietimo galimybės

Aktyviai naudojamasi ir SP intervencinės priemonės „Inves­ticijos į žemės ūkio valdas“ teikiamomis galimybėmis. Lap­kričio 6 d. – gruodžio 29 d. bu­vo pateiktos 159 paraiškos. 

Per kvietimą, vykstantį iki gegužės 31 d., paraiškas paramai gauti gali teikti tiek ūkininkai, tiek ir juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, bei pateikimu rinkai. Parama teikiama pieninės ir mėsinės galvijininkystės bei kitos gyvulininkystės, augalininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriams. 

Remiamos veiklos

* Žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose.

* Žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, bei tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Didžiausia parama projektui­ negali viršyti 500 tūkst. Eur, kai teikiama negrąžintina dotacija, ir 700 tūkst. Eur, kai teikiama negrąžintina dotacija bei lengvatinė paskola.

Paramos intensyvumas – ne­ didesnis kaip 50 proc. visų tin­kamų finansuoti išlaidų. Jau­niesiems ūkininkams, besikrei­piantiems paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią intervencinę priemonę pirmą kartą, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Tinkamos išlaidos

Kai parama teikiama kaip investicinė parama (negrąžinti­na dotacija), ją galima naudoti naujai žemės ūkio technikai,­ įrangai, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei bei­­ programinei įrangai įsigyti. Galima pirkti naujas N kategorijos transporto priemones (tik pienovežius, sunkvežimius ūkiniams gyvūnams vežti, priemo­nes su temperatūriniu režimu), naujus bepiločius orlaivius (dronus), kurie yra priskiriami­ specialiajai kategorijai ir kurių­ didžiausia kilimo masė viršija 25 kg. Finansuojamas daugiamečių­ augalų įsigijimas bei jų sodinimo darbai (rangos būdu). 

Lėšos gali būti panaudotos projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių  naujai statybai, rekonstravimui, kapitaliniam ar paprastam remontui, tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės elementai yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, naujoms statybinėms medžiagoms įsigyti.

Kai parama teikiama lengvatinės paskolos forma,  lėšas galima naudoti investicijoms į materialųjį turtą, būtiną veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti, į nematerialųjį ir biologinį turtą, apyvartiniam kapitalui papildyti. 

Nuotrauka iš asmeninio archyvo 

Atnaujinta Antradienis, 16 balandžio 2024 08:35