Sumanieji kaimai – geresnė gyvenimo kokybė per sumanius, inovatyvius sprendimus

Vienas pagrindinių priemonės „Sumanieji kaimai“ tikslų – didinti kaimo vietovių patrauklumą, gyvenimo šiose vietovėse kokybę Dariaus Šypalio nuotr. Vienas pagrindinių priemonės „Sumanieji kaimai“ tikslų – didinti kaimo vietovių patrauklumą, gyvenimo šiose vietovėse kokybę Dariaus Šypalio nuotr.

Įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, balandžio pradžioje startavo intervencinė priemonė „Sumanieji kaimai“, kuria remiama tokių kaimų plėtra ir į inovatyvias veiklas bei pažangius sprendimus siekiama įtraukti pačius gyventojus. Tad vietos veiklos grupės (VVG) gali pradėti rengti strategijas, vykdyti projektų atranką bei ruoštis Sumanių kaimų strategijų (toliau – Strategija) teikimui Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Skatina išnaudoti vietos stipriąsias puses ir galimybes

2023–2027 m. strateginiame­ plane akcentuojama, kad­ inter­vencinė priemonė „Su­ma­nieji kaimai“ pirmiausia turi skatinti pačią vietovę keistis per modernius ir reikšmingus sprendimus. 

Sumanieji kaimai – tai socia­linės ekonominės sistemos, ku­rių vystymusi suinteresuoti­ vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių pat­rauk­lumą ir gyvenimo kokybę, remdamiesi vietos stipriosiomis pu­sėmis bei galimybėmis, užtik­rindami kuo didesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, panaudoja­ skait­meninių bei kitų pažangių technologijų siūlomus spren­dimus kaip tobulėjimo priemones.

Tokių kaimų atsiradimo pagrindinis rezultatas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse­ gerinimas. Sumanaus kaimo strategijų paraiškos pagal šią intervencinę priemonę priimamos nuo 2024 metų balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.

Kokios veiklos remiamos?

Sumanaus kaimo projektai, kaip kompleksiniai Strategijos elementai, gali apimti įvairias veiklas. Jais turi būti siekiama­ skatinti socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą, inovacijas žemės ūkyje, įskaitant žiedinę bioekonomiką bei tvarią miškininkystę. Taip pat skatinama prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo galimybės ir kokybė. 

Kaimo vietovių situacijos ir poreikiai labai įvairūs, todėl vi­si kaimai, kaimo bendruome­nės bei vietos gyventojai gali bū­ti savaip novatoriški, sumanūs ir remtis vietos pranašumais bei galimybėmis. 

Sumaniųjų kaimų patirties pavyzdžių jau galima rasti kai kuriose Europos Sąjungos  šalyse, kur bandomieji projektai­ pradėti įgyvendinti anksčiau.

„Sumanus kaimas sukurtas­ Aust­rijoje, Stanz miestelyje.­ Projekto tikslas – socialinės­ ino­­vacijos ir skaitmeninimas­ per­einamuoju laikotarpiu ener­ge­tikos srityje. Estijos pavyzdys – transporto paslaugos pagal poreikį – tai išmanioji logistika, pritaikyta vaikų pomėgiams. Lenkijoje pagal projektą įrengta lietaus vandens filtravimo sistema“, – sakė  Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Programos LEADER ir Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Je­lena Dokudovič.

Būtina paminėti, kad ši intervencinė priemonė nėra susijusi tik su skaitmeninimu ar informacinių technologijų diegimu. Visų pirma, bendruomenės turėtų sutelkti dėmesį­ į savo ateities kūrimą, įskaitant, jeigu prireikia, skaitmeninių tech­nologijų panaudojimą.

Kokio dydžio paramą galima gauti?

Paramą strategijai įgyvendinti galės gauti VVG ir jų fiziniai bei juridiniai partneriai –­ sumanaus kaimo projektų vykdytojai. Prireikus projektų vyk­dytoju gali būti pasirinkta moks­lo, studijų ar konsultavimo įstaiga, inovacijų brokeris, turin­tis mokslo ar ekspertinių žinių žaliosios pertvarkos, kaimo plėt­ros, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse. 

Jeigu sumaniųjų kaimų strategiją įgyvendins viena vietos veiklos grupė, didžiausia para­mos suma sieks iki 500 tūkst. Eur, jeigu dvi – iki 600 tūkst. Eur, o jeigu­ sumaniųjų kaimų strategiją įgy­vendins trys ir daugiau vietos veiklos grupių – iki 700 tūkst. Eur.

Remiamam vienam sumanaus kaimo projektui didžiausia numatyta suma – 200 tūkst. Eur.

Svarbiausia – integracija ir inovacijos

Sumanaus kaimo strategijos bus atrenkamos pagal atrankos kriterijus. Į ką bus kreipiamas didžiausias dėmesys, pakomentavo vyriausioji specialistė J. Dokudovič.

„Vienas iš atrankos kriterijų, kuriam skiriami 25 balai, yra BŽŪP Strateginio plano 8 tikslo siekimas, t. y. Strategijos, kurios orientuotos į verslo iniciatyvas, kaimo gyventojų ir bendruomenių užimtumą diegiant skaitmeninius sprendimus ir (arba) IT technologijas, taip pat Strategijos, kurios didina kaimo gyventojų socialinę įtrauktį, socialines inovacijas bei viešųjų paslaugų prieinamumo skaitmeninimą. Šiuo kriterijumi siekiama pasitelkiant skaitmeninius sprendimus spręsti kaimo gyventojų socia­lines ir ekonomines problemas. Nemažai balų skiriama partnerystei. Atitikus visus kriterijus, galima surinkti 30 balų. 10 balų skiriama, jei Strategija įgyvendinama ne mažiau kaip su trimis skirtingų sektorių projektų vykdytojais, pavyzdžiui, verslu, NVO, bendruomene, ūkininkais. Mokslo institucijų dalyvavimas Strategijoje turi įveiklinti praktines, eksperimentines žinias, rasti praktinius sprendimo būdus lokalioms problemoms spręsti bei pritaikyti jas konkrečioje­ Strategijos ar projekto veikloje­ (pavyzdžiui, kaip pritaikyti­ sumanios drėkinimo sistemos įrengimą konkrečioje vietoje, vėjo jėgainių parko įrengimą ir pan.). Taip pat 10 balų skiriama, jei Strategija bus įgyvendinama­ bendradarbiaujant VVG“, – sa­kė ministerijos atstovė.  

Ji pabrėžė, jog labai skatinama nauja iniciatyva – į Stra­tegiją ir (arba) sumanaus kaimo projektą pritraukti investuotoją, kuris galėtų investuoti ekonominiais ir (arba) intelektiniais ištekliais (t. y. piniginėmis lėšomis, pastatais, įrenginiais, transporto priemonėmis bei pan.) arba intelektiniu kapitalu. 

Vertinant pateiktus projektus, būtų atsižvelgiama ir į dar­ keletą svarbių kriterijų: ar bent vienas projekto vykdytojas 100 proc. įgyvendina projektą aplinkosaugos srityje (pvz., žiedinės ekonomikos, klimato kaitos); ar bent vienas projekto vykdytojas yra jaunas žmogus iki 29 metų arba kuriamos paslaugos jaunimui; ar bent vieno projekto veiklomis bus kuriamos arba plėtojamos viešosios paslaugos.

„Svarbu, kad projektų veik­lose būtų integruoti sumanumo ir inovatyvumo elementai, o jų įgyvendinimo poreikis būtinai turi atitikti Strategijos teritorijos ir jos gyventojų poreikius“, – akcentavo J. Do­kudovič.

Norint sukurti sumanų kaimą, inicijuoti permainas savo gyvenamojoje vietovėje ir aktyviai jas įgyvendinti, vietos bendruomenės, gyventojai ir kiti gyvenimo kokybės kaime gerinimui prijaučiantys asmenys turi kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos atstovaujamą vietos veiklos grupę ir pradėti dialogą dėl bendrų veiksmų pokyčių.