Parama jauniesiems ūkininkams – geriausia investicija

Aktinidijas nuo šalnų saugo už paramą įsigyta rūko sistema Nuotr. iš asmeninio archyvo Aktinidijas nuo šalnų saugo už paramą įsigyta rūko sistema Nuotr. iš asmeninio archyvo

Nuo gegužės 31 d. iki birželio 28 d. priimamos paraiškos dotacijai ir lengvatinei paskolai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Per šį paraiškų rinkimą pateiktiems projektams numatyta beveik 45,3 mln. eurų paramos lėšų. Iš jų dotacijoms skirta 25 mln. 934 tūkst. 441 Eur, lengvatinėms paskoloms – 19 mln. 337 tūkst. 149 Eur.

Priemonė – viena populiariausių

Parama jauniesiems ūkininkams įsikurti buvo populiari per visus finansinius laikotarpius. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pasinaudodami Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. programos (KPP 2014–2020 m.) priemone „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, įsikūrė apie 2700 jaunųjų ūkininkų. Jiems buvo išmokėta apie 98 mln. Eur.

„2021 m. su vyru Tadu nusprendėme įveisti 1 hektaro ak­tinidijų plantaciją, bet tam reikia nemenkų investicijų, nes nepakanka įsigyti daigų ir jais apsodinti pasirinktą plotą. Aktinidijos – sumedėjęs vijoklinis augalas, jam auginti reikia 3 metrų aukščio tvirtų metalinių atramų. Būtina ir augalų laistymo sistema. Kadangi aktinidijos neatsparios pavasarinėms šalnoms, reikalinga ir apsaugos nuo šalnų – rūko sistema. Tad tais pačiais metais pateikiau paraišką paramai pagal KPP 2014–2020 m. priemonės „Ūkio ir verslo plėt­ra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Man buvo skirta 40 tūkst. Eur parama, už kurią įsigijau ir aktinidijų sodinukų, ir laistymo bei apsaugos nuo šalnų sistemas“, – patirtimi dalijosi Kauno rajone ūkininkaujanti Indrė Subatė.

„Jauniesiems ūkininkams skir­ta priemonė labai populiari ir šiuo finansiniu laikotarpiu. 2023 m. pagal SP intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ buvo gautos 1045 paraiškos dotacijai ir 124 paraiškos lengvatinei paskolai gauti. Jaunųjų ūkininkų pasirenkamos veiklos yra labai įvairios, nes dabartinis laikas, kai aplinkui vyksta daug pokyčių, skatina domėtis naujovėmis, netradiciniais produktais, kultūromis ir veiklomis“, – teigė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė.

Didesnės galimybės

ŽŪM vyriausioji specialistė­ pažymi, kad, skirtingai nuo an­kstesnio laikotarpio, SP intervencinė priemonė yra palankesnė jauniesiems ūkininkams – jiems suteikta galimybė pasinaudoti lengvatine paskola, ko anksčiau nebuvo, padidinta dotacijos suma. 

„Dabar didžiausia dotacija – 60 tūkst. Eur. 80 proc. visos paramos sumos išmokama ūkininkui po sprendimo skirti para­mą priėmimo, li­kusi­ dalis mokama kitais me­tais po verslo plano įgyvendinimo. Pa­ra­mos gavėjas įsipareigoja pasiekti, kad jo valdos ekonominis dydis­ baigus projektą bus 12­ tūkst. Eur. Di­džiausia paskolos su­ma vienam paskolos gavėjui – 100 tūkst. Eur. Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos ­suma negali viršyti 100 tūkst. Eur. Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo“, – sakė D. Rutkauskaitė.

Skirtingai nuo praėjusio laikotarpio, kai jaunasis ūkininkas iki paraiškos paramai gauti pateikimo negalėjo bū­ti deklaravęs pasėlių tiesioginėms išmokoms gauti, dabar paraiškas dotacijai jie gali teikti ir deklaravę pasėlius.

Pagal šią intervencinę priemonę remiama:

  • žemės ūkio produktų pirminė gamyba (išskyrus veiklą, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius);
  • žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įs­kaitant pirminį perdirbimą (išskyrus veiklą, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius).

„Visos projekte numatytos išlaidos gali būti padengtos paramos lėšomis šimtu procentų“, – pabrėžė ŽŪM specialistė D. Rutkauskaitė.

Galimi pareiškėjai

Parama pagal SP intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ teikiama tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, paraiškos pateikimo laikotarpiu atitinkantiems jaunojo ūkininko reikalavimus. Fizinis asmuo – ne vyresnis kaip 40 metų. Ne vyresni kaip 40 metų turi būti ir juridinio asmens steigėjai bei valdymo organo nariai. Juridinio asmens kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti, privalo turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.).

Paraiškos gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę formą. Taip jos gali būti teikiamos iki paskutinės dienos 24 val.

Atnaujinta Antradienis, 21 gegužės 2024 08:16