Parama skatina tvarias investicijas į žemės ūkio valdas

Vis daugiau ūkininkų susidomi priemone „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, nes teikiama parama padeda stabilizuoti ūkio ekonominę padėtį Vis daugiau ūkininkų susidomi priemone „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, nes teikiama parama padeda stabilizuoti ūkio ekonominę padėtį

Iki šių metų pabaigos priimamos paraiškos lengvatinėms paskoloms gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“. Iš vi­so lengvatinėms paskoloms pagal šią intervencinę priemonę skirta 5 mln. eurų.

Tvarioms investicijoms – nauja priemonė

Siekiant paskatinti ūkininkus aktyviau diegti tvaraus ūkininkavimo technologijas, šiuo finansinės paramos teikimo laikotarpiu numatyta nauja priemonė „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“.

„Nuo SP intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ naujoji skiriasi savo tikslais. Intervencinė priemonė „Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirta remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, o priemone „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ siekiama skatinti tvarią žemės ūkio produktų gamybą, remiant investicijas, kuriomis prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie atsinaujinančios energijos gamybos bei­ aukštesnių gyvūnų gerovės standartų“, – priemonę pristato Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus patarėja Loreta Golubevaitė.

Pagal šią priemonę ūkininkai gali gauti dotaciją, lengvatinę paskolą arba dotaciją kartu su lengvatine paskola.

„Jau įvyko 2 kvietimai. Per juo­s buvo surinkta paraiškų, kuriomis prašoma 39,8 mln. eurų paramos dotacijos forma. Šiuo metu per abu kvietimus jau yra pasirašytos sutartys 39 projektams įgyvendinti, iš viso jiems skirta 14,6 mln. Eur. Šiuo metu­ priimamos paraiškos tik leng­vatinei paskolai gauti. Kitais metais vėl bus skelbiamas kvietimas ir dotacijoms“, – sako L. Golubevaitė.

Galimi pareiškėjai ir paskolos suteikimo tvarka

Dėl lengvatinių paskolų gali kreiptis tiek fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu nustatyta tvarka savo vardu įregist­ruotą ūkį, tiek juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę­ žemės ūkio valdą. Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka bei realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus, perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

„Pageidaujantieji gauti leng­va­tinę, t. y su mažesnėmis nei rin­koje esančiomis palūkanomis, paskolą paraišką teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai­ (NMA), kuri, ją įvertinusi, išduoda tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pažymą. Su ja pareiškėjas kreipiasi į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo.­ Finansinis tarpininkas paskolos grąžinimui užtikrinti­ gali pa­reikalauti įkeisti turtą ar­ taikyti kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygas“, – akcentuoja L. Golubevaitė.

„Esant dabartinei geopoliti­nei situacijai, dažnėjant įvairiems gamtos kataklizmams, at­sirandančiam nerimą keliančiam bankų nestabilumui, ši prie­monė labai naudinga. Ypač ji svarbi jauniesiems ūkininkams, kurie tik pradeda ūkininkauti“, – priemonę vertina Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, ūkininkas Vytautas Buivydas ir pažymi, kad vis daugiau ūkininkų susidomi šia ūkio ekonominę padėtį stabilizuojančia priemone.

Paskolos dydis ir jos panaudojimas

Didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam jos gavėjui negali būti didesnė kaip 200 tūkst. Eur. Lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

„Lengvatinės paskolos gali bū­ti teikiamos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. In­tervencine priemone „Tvarios investicijos į žemės ūkio val­das“ remiamos trys veik­los: šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimas, biodujų iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų gamyba, perėjimas prie aukštesnių, nei pareiškėjui privalomi, ūkinių gyvūnų gerovės standartų. Taigi lengvatinės paskolos lėšomis gali būti finansuojamos investicijos į materia­lųjį ir nematerialųjį turtą, būtiną bent vienai iš minėtų trijų veiklų vykdyti. Tai gali būti naujų statinių statyba, rekonstra­vimas, kapitalinis remontas, nau­ji technologiniai įrenginiai,­ skaitmeninės ūkininkavimo tech­no­logijos. Lengvatinės paskolos, skirtos ap­yvartiniam kapitalui papildyti, lėšomis gali būti finansuojamas ūkinių gyvūnų, trumpalaikio turto (medžiagos, pašarai, augalų ir gyvūnų apsaugos priemonės, įrenginių atsarginės dalys ir pan.) įsigijimas, darbo užmokestis bei su juo ir ūkio veik­la susiję mokesčiai, debitoriniai įsipareigojimai bei kitos apyvartinės išlaidos, būtinos ūkinei veiklai vykdyti. Leng­vatinė paskola gali būti suteikta 5 metams nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pa­sirašymo, bet tuo atveju, jei paskolos kreipiamasi vien tik apyvartiniam kapitalui papildyti, ilgiausias paskolos laikotarpis – 3 metai“, – sako L. Golubevaitė.

NMA paraiškos lengvatinei paskolai gauti priimamos iki­ 2024 m. gruodžio 31 d., 17 val., tačiau ne ilgiau, nei pasiekiama paraiškų priėmimo etapui­ skirta lėšų suma. Paraiškos pri­imamos tik darbo dienomis, nuo 8 val. iki 17 val. 

Nuotr. iš mediakatalogas.lt

Atnaujinta Antradienis, 18 birželio 2024 20:48